Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ

 

Finančné programy '' Spravodlivosť''  č. 1381/2013 a program ''Práva, rovnosť a občianstvo'' č. 1832/2013 na obdobie rokov 2014 - 2020 boli prijaté  Európskym parlamentom a Radou  EÚ  dňa 17. decembra 2013  a  uverejnený  v Úradnom vestníku Európskej únie  28. 12. 2013

Oba finančné programy podporujú úsilie Komisie o vybudovanie oblasti spravodlivosti a práva v rámci celej EU, pričom tieto finančné programy sa zamerajú na aktivity s vyššou pridanou hodnotou na úrovni EÚ.
Všeobecným cieľom programu Spravodlivosť je prispieť k vytvoreniu skutočného európskeho priestoru spravodlivosti, založeného na vzájomnej dôvere, ktorý bude podporovať justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach, napomáhať vzdelávaniu sudcov, prokurátorov a iných právnych profesií, ako aj podporovať opatrenia EÚ na boj proti drogám. Právne predpisy Únie v oblasti občianskeho a trestného práva pokrývajú široké spektrum od zmluvného práva a konkurzu po procesné práva a práv obetí. Program Spravodlivosť bude podporovať ich účinné a jednotné uplatňovanie, a zabezpečenie riadneho prístupu k spravodlivosti pre občanov a podniky v Európe. Program Spravodlivosť je nástupcom troch súčasných finančných programov (Civilná justícia, Trestná justícia a Protidrogová prevencia a informačné programy). Rozpočet uvedeného programu je 378 miliónov EUR na obdobie 2014-2020.
Program Práva, rovnosť a občianstvo je určený na podporu a ochranu konkrétnych práv a slobôd osôb, ktoré vyplývajú z právnych predpisov EÚ. Program bude podporovať rodovú rovnosť, boj proti všetkým formám diskriminácie a boj proti rasizmu, ako aj naďalej bude poskytovať finančné prostriedky pre začleňovanie Rómov. Tento program pomôže občanom a spotrebiteľom v EÚ uplatňovať svoje práva, napríklad tie, ktoré vyplývajú z občianstva Únie, od právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa po ochranu údajov. Podpora práv detí a boj proti násiliu páchanom na ženách, mladistvých a na deťoch bude tiež financovaný z tohto programu. Program Práva, rovnosť a občianstvo nahradí tri existujúce finančné programy (Základné práva a občianstvo, Daphne III a dva prvky z programu Progres – Boj proti diskriminácii a rovnosť žien a mužov). Navrhovaný rozpočet pre tento program je 439 miliónov EUR na obdobie 2014-2020 .

 

Prvé výzvy na predkladanie projektov by mali byť vypísané v apríli 2014 po tom, čo bude prijatý Ročný pracovný program na rok 2014.

 

 

Ročný pracovný program pre rok 2016 v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014-2020 [.pdf, 857 kB] 

Ročný pracovný program pre rok 2017 v rámci finančného programu Spavodlivosť na obdobie 2014-2020 [.pdf, 819 kB]​ ​​​​