Procesné práva v trestnom konaní


Procesné  práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v  Európskom dohovore o ochrane ľudských práv  a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať  aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od ich vystúpenia z EÚ. 

Nad rámec uvedeného dohovoru sa Spojené kráľovstvo v prechodnom období zaručuje  dodržiavať aj katalóg procesných práv vyplývajúcich zo smernice č. 2010/64/EÚ (právo na tlmočenie a preklad) a smernice č. 2012/13/EÚ​ (právo  na informácie) vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze. Občania budú mať naďalej 
- právo na poskytnutie písomného prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu. Výnimočne možno namiesto písomného prekladu poskytnúť jeho ústny preklad alebo ústne zhrnutie;
- právo na bezodkladné poskytnutie písomného poučenia o právach (najmä o práve na tlmočenie a preklad, práva na pomoc advokáta, informácie o obvinení, o prístupe k dokumentom, o lekárskej pomoci, o trvaní pozbavenia osobnej slobody).

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody by nemalo mať, aj s ohľadom na viazanosť Spojeného kráľovstva Európskym dohovorom na ľudské práva, zásadný vplyv na rozsah procesných práv v trestnom konaní oproti súčasnosti.​