Procesné práva v trestnom konaní


Procesné práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od jeho vystúpenia z EÚ. 

Nad rámec uvedeného dohovoru sa Spojené kráľovstvo v prechodnom období zaručuje dodržiavať aj katalóg procesných práv vyplývajúcich zo smernice č. 2010/64/EÚ (právo na tlmočenie a preklad) a smernice č. 2012/13/EÚ (právo na informácie) vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze. Občania budú mať v prechodnom období naďalej 

-           právo na poskytnutie písomného prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu. Výnimočne možno namiesto písomného prekladu poskytnúť jeho ústny preklad alebo ústne zhrnutie;

-           právo na bezodkladné poskytnutie písomného poučenia o právach (najmä o práve na tlmočenie a preklad, práva na pomoc advokáta, informácie o obvinení, o prístupe k dokumentom, o lekárskej pomoci, o trvaní pozbavenia osobnej slobody).​

Ak sa aj Spojeného kráľovstvo a Európska únia nedohodnú na ďalšom usporiadaní vzťahov v tejto oblasti, nemalo by to mať zásadný vplyv na rozsah procesných práv v trestnom konaní oproti súčasnosti, nakoľko Spojené kráľovstvo je viazané Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.​​