Obete a odškodňovanie​


Základné práva obetí upravuje v EÚ najmä smernica č. 2012/29/EÚ (o ochrane obetí trestných činov). Táto smernica je transponovaná aj v právnom poriadku Spojeného kráľovstva. Po ukončení prechodného obdobia smernica už nebude Spojené kráľovstvo zaväzovať a je možné, že revízia právnej základne Spojeného kráľovstva nadobudnutej počas členstva v EÚ sa dotkne aj ustanovení práva, transponujúcich v Spojenom kráľovstve túto smernicu. Aj keď zámerná zmena rozsahu práv obetí nie je pravdepodobná (nie je jednou z politických tém), práva obetí tak ako sú garantované smernicou nebudú zaručené. Práva obetí trestných činov 

Práva obetí trestných činov sú upravené v zákone č. 274/2017 Z.z. (zákon o obetiach), ktorý komplexne upravuje práva obetí, od práva na informácie cez právo na poskytnutie pomoci až po odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Práva garantované zákonom o obetiach patria každej osobe, ktorá sa domnieva, že je obeťou a to až do okamihu, kým sa nepreukáže, že obeťou nie je. Tieto práva sú na území Slovenskej republiky garantované každému, bez rozdielu a bez ohľadu na Brexit. To znamená, že rozsah práv obetí trestných činov sa nemení. 

Každá obeť má na Slovensku právo na informácie, na poskytnutie odbornej pomoci, na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou, na odškodnenie. Bližšiu informáciu je možné nájsť napr. na stránke Ministerstva spravodlivosti SR

Smernica o ochrane obetí trestných činov stanovila minimálne štandardy práv obetí. Základné práva obetí sú teda rovnaké aj v Spojenom kráľovstve. Bližšia informácia o právach obetí v Spojenom kráľovstve je dostupná napr. na stránke Európskeho portálu elektronickej justície

Po skončení prechodného obdobia sa zmení právo obete podať trestné oznámenie slovenským orgánom, v prípade trestného činu spáchaného na území Spojeného kráľovstva. V takýchto prípadoch už obete budú musieť uplatňovať svoje práva priamo pred príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva a nie pred slovenskými justičnými orgánmi. V obdobnej situácii bude aj obeť zo Spojeného kráľovstva, v prípade trestného činu spáchaného na území SR.Chcem sa chrániť pred (násilným) protiprávnym konaním (ochranné príkazy)​

Ak sa chcete zdržiavať na území Spojeného kráľovstva a ak osobe pre Vás nebezpečnej bolo uložené v SR ochranné opatrenie - zákaz alebo obmedzenie (napr. zákaz vstupu do istých miest, zákaz kontaktu alebo zákaz priblíženia sa) môžete požiadať o vydanie európskeho ochranného príkazu príslušný orgán, ktorý vydal ochranný príkaz v SR. Tento príkaz Vám umožní uznať účinky ochranného opatrenia vydaného na Slovensku v Spojenom kráľovstve. Podobne je možné uznať na Slovensku účinky obdobných ochranných opatrení vydaných v Spojenom kráľovstve.  

Obeť alebo potenciálna obeť môže postupovať podľa smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze (v trestných veciach) alebo podľa nariadenia (EÚ) č.606/2013  o uznávaní ochranných opatrení  v občianskych veciach, v závislosti od toho, ktorý orgán vydal ochranné opatrenie.  Pre účely uznania je ale potrebné doručiť  žiadosť príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva (a naopak) pred koncom prechodného obdobia (t.j. do 31. 12. 2020). 

V prípade absencie dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v tejto oblasti, nebude po ukončení prechodného obdobia možné postupovať na základe uvedených právnych predpisov. Odškodňovanie​

Ak ste obeťou trestného činu, ku ktorému došlo na území Spojeného kráľovstva, podľa § 18 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. (o obetiach trestných činov) môžete podať žiadosť o odškodnenie adresovanú Ministerstvu spravodlivosti SR. Následne Vám ministerstvo spravodlivosti, ako asistenčný orgán v zmysle § 18 ods. 3 uvedeného zákona, poskytne informácie o podmienkach pre získanie odškodnenia platných vo Veľkej Británii. Taktiež Vám zašle tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o takéto odškodnenie a na Vaše požiadanie Vám poskytne prípadnú pomoc i pri ich vyplnení. Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne odošle žiadosť o odškodnenie spolu so súvisiacou dokumentáciou rozhodovaciemu orgánu, ktorým je v tomto prípade Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). 

Na odškodňovanie sa bude až do konca prechodného obdobia (t.j. aktuálne do 31.12.2020) vzťahovať uvedená úprava vychádzajúca zo smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov, a to tak na Slovensku ako aj v Spojenom kráľovstve.

Po uplynutí prechodného obdobia by mal platiť v Spojenom kráľovstve vnútroštátny systém odškodňovania, ktorý vychádza z Criminal Inuries Compensation Scheme 2012. Ak táto právna úprava nebude zmenená, v prípade, ak došlo k spáchaniu trestného činu na území Spojeného kráľovstva, bude môcť žiadať odškodnenie aj občan členského štátu EÚ alebo jeho rodinný príslušník žijúci v Spojenom kráľovstve. Bližšie informácie je možné nájsť na stráne  Európskeho portálu elektronickej justície.