Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

Právomoc  súdu, voľba súdu (ktorý súd má vo veci konať?)

 
Členské štáty EÚ postupne zjednotili svoje vnútroštátne právne normy upravujúce právomoc súdov v cezhraničných sporoch. Za týmto účelom EÚ regulovala aj otázky určenie právomoci súdov niektorého členského štátu rozhodnúť určitý obchodný spor, v ktorom sa jedna zo strán sporu, predmet sporu alebo iná významné skutočnosť nachádza v inom členskom štáte EÚ. 

 
Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ upravuje otázky ďalšej platnosti aj nariadení, ktoré upravujú právomoc súdov v občianskych, obchodných veciach:  nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a)
 
Na súdne konaniami začaté pred skončením prechodného obdobia (konaniami začaté do 31.12.2020), sa bude naďalej uplatňovať doterajšia právna úprava. V prípade, ak budú podnikatelia zo SR chcieť vzniesť žalobu na britských súdoch, právomoc súdov Spojeného kráľovstva sa tak určí do 31.12.2020 podľa príslušných nariadení EÚ a od 1.1.2021 už podľa vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva upravujúcich túto oblasť, resp. medzinárodných dohovorov, ktorými bude Spojené kráľovstvo viazané. 

 
Možnosť žalovať osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve na slovenských súdoch sa po skončení prechodného obdobia konania bude spravovať nariadeniami EÚ, v rozsahu v ktorom možno založiť právomoc voči osobám so sídlom v tretích štátoch podľa týchto nariadení. V ostatných prípadoch si slovenský súd voči osobe žijúcej v Spojenom kráľovstve môže založiť len na základe slovenského práva (zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom).  

 
Uvedené je potrebné mať na zreteli aj pri existujúcich dohodách o voľbe súdu podľa nariadení EÚ. Účinky takýchto dohôd v prospech súdov SR nebudú Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ dotknuté. Naopak zaručiť platnosť dohody zmluvných strán o voľbe súdov Spojeného kráľovstva možno zaručiť  len do konca prechodného obdobia, tzn. na ich základe začať konanie na britských súdoch len do 31.12.2020. Po tomto období sa akceptácia dohôd britským súdom bude posudzovať podľa vnútroštátnych noriem súdov Spojeného kráľovstva, čo môže mať za dôsledok, že dohoda nemusí byť posúdená ako platná či ako výlučná. Zo signálov súdov Spojeného kráľovstva možno však predpokladať, že súdov Spojené kráľovstvo bude v tom čase už zmluvnou stranou haagskeho Dohovoru o voľbe súdu. Na dohody o voľbe súdu, na ktoré sa dohovor vzťahuje,  sa potom bude uplatňovať tento dohovor. 

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 Právne služby (poskytovanie služieb advokátmi)


 
Poskytovanie právnych služieb vykonáva výhradne obmedzený počet právnických profesií (najmä advokátov, notárov a exekútorov). Platí, že občania EÚ majú právo na výkon povolania, či už ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom získali kvalifikáciu. S výnimkou advokátov právo EÚ neupravuje podmienky výkonu právnických povolaní. Poskytovanie právnych služieb je regulované na vnútroštátnej úrovni. Aj keď medzi nimi prirodzene môžu existovať podobnosti, tieto vnútroštátne predpisy sa v jednotlivých štátoch EÚ líšia, keďže často vychádzajú z historických tradícií. 

 
Výkon advokácie a cezhraničné poskytovanie právnych služieb advokátmi upravujú najmä: 

 
i)  smernica 77/249/EHS na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby,
ii) smernica 98/5/ES o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia a
iii) smernica 2005/36/ES​  o uznávaní odborných kvalifikácií.

 
Tieto predpisy sa uplatňujú nielen v prípade, ak advokát vykonáva advokáciu samostatne, ale aj v združení spolu s inými advokátmi, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. 

 
Podľa Dohody o vystúpení uznanie odborných kvalifikácií občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov hostiteľským štátom alebo štátom zamestnania pred skončením prechodného obdobia (31.12.2020) bude mať aj naďalej rovnaký účinok v príslušnom štáte vrátane práva vykonávať ich povolanie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Uvedená garancia platí len do 31.12.2020. 

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.
 

Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou


 
Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných sporoch: 

 
Oba procesné mechanizmy neupravujú len jednoduchší a rýchlejší spôsob získania exekučného titulu (právoplatného rozsudku), ale aj jeho uznanie a výkon v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

 
Súdy SR budú aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (od 30.3.2019) naďalej viazané týmito nariadeniami. Podnikatelia zo Spojeného kráľovstva budú mať naďalej a bez časového obmedzenia prístup k súdom SR a budú môcť  využívať uvedené dva rýchle spôsoby súdneho vymáhania cezhraničných pohľadávok v rámci EÚ, avšak vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude možné využívať tieto nástroje iba v limitovanom rozsahu. 

 
Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré začali do 31.12.2020. To isté platí pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR. Rozhodujúcim okamihom pre uznanie a výkon nebude dátum, kedy podnikateľ o uznanie a výkon požiada, ale kedy bolo začaté súdne konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, o uznanie a výkon ktorého žiada. 

 
Slovenskí podnikatelia budú podľa Dohody o vystúpení oprávnení iniciovať oba procesné mechanizmy na súdoch Spojeného kráľovstva len do konca prechodného obdobia (31.12.2020). Rozhodujúcim okamihom bude dátum začatia konania na súde v Spojenom kráľovstve, tzn. tento súd  bude povinný pokračovať v konaní, ak bol návrh podaný do 31.12.2020 a konanie ešte neskončilo.

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.
 

Uznanie súdneho rozhodnutia

 
Zásada voľného pohybu súdnych rozhodnutí v EÚ je jednou z dôležitých garancií efektívneho fungovania vnútorného trhu, vymáhateľnosti práva a prístupu k spravodlivosti. V EÚ sa postupne vytvoril unikátny systém voľného pohybu súdnych rozhodnutí, ktorého podmienkou je ich vzájomné uznávanie členskými štátmi naprieč EÚ. Podrobnosti o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach upravuje najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a)​

 
V zásade platí, že súdy Spojeného kráľovstva budú podľa európskej úpravy uznávať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR, ktoré boli vydané v konaniach začatých od 1.1.2020, budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať podľa medzinárodných zmlúv, alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych zákonov platných v Spojenom kráľovstve. 

 
Súdy SR budú naďalej uznávať podľa nariadení EÚ súdne rozhodnutia zo Spojeného kráľovstva v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  

 
Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny. Platí, že vyššie uvedené nariadenia sa budú uplatňovať na uznávanie verejných listín úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných a uznávanie súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred skončením prechodného obdobia do 31.12.2020, a to tak v SR ako aj v Spojenom kráľovstve. 

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Blokovanie bankových účtov


 
Právo EÚ nedávno zaviedlo možnosť dosiahnuť vydanie ochranného opatrenia, ktorým sa má zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ) č. 655/2014​ (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zavádza nové „európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky vedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých štátoch EÚ tej istej osoby. 

 
Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.  V prípade príkazov vydaných súdmi SR, nariadenie nebude možné použiť na účty dlžníkov, ktoré sú vedené v bankách na území Spojeného kráľovstva a súdy Spojeného kráľovstva nebudú môcť takýto príkaz vydať vôbec (tzn. ani vo vzťahu k účtom vedeným v bankách na území SR). 
 

Výkon rozhodnutia, exekučný titul 


 
Výkon súdnych rozhodnutí v obchodných a občianskych veciach členských štátov EÚ na území iných členských štátov reguluje najmä  nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (nariadenie Brusel 1a)

 
V zásade platí, že na území Spojeného kráľovstva bude možné vykonať len také slovenské súdne rozhodnutia, ktoré boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume). Súdne rozhodnutia vydané v SR v konaniach začatých po 1.1.2020, sa budú na území Spojeného kráľovstva vykonávať podľa medzinárodných zmlúv alebo vnútroštátneho práva  platného v Spojenom kráľovstve.

 
Na území SR bude možné povoliť podľa príslušných platných nariadení EÚ výkon rozhodnutí súdov Spojeného kráľovstva len v tom prípade, ak konania, v ktorých boli vydané, začali najneskôr do konca prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).  

 
Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale ja verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny. Platí, že citované nariadenie sa v SR uplatňuje na výkon britských verejných listín úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných v Spojenom kráľovstve a výkon súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred skončením prechodného obdobia do 31.12.2020. To isté platí pre výkon slovenských verejných listín v Spojenom kráľovstve.

 
Obdobne nariadenie (ES) č. 805/2004​ (nariadenie o európskom exekučnom titule) sa uplatňuje na rozhodnutia o nesporných nárokoch, ktoré boli vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (31.12.2020) a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia za predpokladu, že sa o osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu požiadalo pred skončením prechodného obdobia.

 
K uznávaniu a výkonu európskych platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí vydaných v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu, vydaných na základe osobitných nariadení, pozri časť : Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou.

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.

 

Mediácia


 
Oblasť mediácie pre podniky sa do konca prechodného obdobia (do 31. 12. 2020) bude  spravovať relevantnými ustanoveniami práva EÚ tak ako doposiaľ a to smernicou č. 2008/52/ES​ (smernica o mediácii). Oprávnené využiť mediáciu budú podniky, ktoré vedú cezhraničný spor,  ktorý sa rozhodli riešiť dobrovoľne mediáciou, boli na ňu vyzvané súdom, alebo im bola nariadená zo strany príslušného súdu. 

 
Podľa Dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské mediačné rozhodnutia, ktoré vznikli na základe dohody strán, resp. z podnetu súdneho orgánu pred 31.12.2020. To isté platí pre uznávanie a výkon britských súdnych rozhodnutí v SR. Žiadosť môžu strany sporu podať na britských súdoch do konca prechodného obdobia t.j. do 31. 12. 2020. 

 
Mediačné rozhodnutia majúce pôvod v Spojenom kráľovstve, začaté po skončení prechodného obdobia by európske súdy nemuseli uznať a vykonať.

 
Je otázne či po skončení prechodného obdobia Spojené kráľovstvo zruší opatrenia, ktorými implementovalo smernicu o mediácii,  resp. v akom rozsahu ich zruší. V prípade, ak by došlo k zrušeniu týchto ustanovení, problematika cezhraničných mediácií by sa spravovala podľa príslušných ustanovení práva Spojeného kráľovstva, čo by mohlo mať dopad najmä na vykonateľnosť cudzích mediačných rozhodnutí v Spojenom kráľovstve.

 
Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie.