Overovanie verejných listínVerejné listiny, vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu. 

Od 16. 2. 2019 do 29. 3. 2019 sa bude uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín ). V tomto období nebude potrebné zo strany občana žiadať  o overenie formou apostilu na tieto druhy verejných listín: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. Občan, ktorý požiada o vydanie verejnej listiny môže požiadať aj o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý nahrádza preklad verejnej listiny. 

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (od 30. 3. 2019) sa režim overovania bude riadiť haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre občana SK to bude znamenať, že na verejnú listinu, ktorú chce použiť v Spojenom kráľovstve bude potrebovať overenie apostilom. Detailnejšie informácie sú k dispozícii napríklad na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Ak dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť (tzv. tvrdý brexit), zmena režimu nastane už 30.3.2019, nakoľko nebude existovať žiadne prechodné obdobie. Overovanie verejných listín sa bude riadiť vyššie uvedeným haagskym Dohovorom.