Obchodné právo


Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ prinesie do oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože jeho momentom sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa, ktorá je základom práva obchodných spoločností v EÚ. Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach zanikne vystúpením Spojeného kráľovstva. Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ bude v UK zrejme postupne menené.

Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v UK pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v SR sa Brexitom nezmení. Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra. Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch OECD,  medzi ktoré patrí i UK. Postavenie UK sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.

§  Založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky

o Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Zlúčenia a splynutia (fúzie)   obchodných spoločností

o Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.   

§  Zrušenie obchodnej spoločnosti

o   Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Obchodné registre

o  Projekt prepojenia obchodných registrov bude fungovať naďalej avšak bez účasti Spojeného kráľovstva.

§  Európske právne formy obchodných spoločností

o    Úprava obsiahnutá v nariadeniach zanikne a transformácia spoločností na britské spoločnosti bude

    upravovať vnútroštátna právna úprava Spojeného kráľovstva.

§  Úroky z omeškania v obchodných transakciách

o    Úprava je založená na smerniciach EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom

    období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Obchodné tajomstvo

o   Úprava je založená na smernici EÚ, zachovanie tejto úpravy po Brexite bude v počiatočnom ​období zachované, následne je však možné očakávať postupné zmeny.