Obchodné právo


Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ 31. 1. 2020 prinesie do oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností ďalekosiahle dôsledky, pretože uplynutím prechodného obdobia (aktuálne k 31. 12. 2020) sa prestane uplatňovať sloboda usadiť sa, ktorá je základom práva obchodných spoločností v EÚ. Úprava obchodných spoločností obsiahnutá v nariadeniach prestane pre Spojené kráľovstvo platiť uplynutím prechodného obdobia. Právo obchodných spoločností upravené smernicami EÚ a teda aktuálne transponované do britského právneho poriadku bude po uplynutí prechodného obdobia v UK zrejme postupne menené. Aj táto časť acquis, resp. oblasť úpravy právnych vzťahov môže byť predmetom budúcich rokovaní o obchodnej dohode medzi Uk a EÚ.

 

Postavenie britských občanov resp. osôb s bydliskom alebo sídlom v UK pri podnikateľskej činnosti uskutočňovanej v SR sa uplynutím prechodného obdobia nezmení. Súčasná formulácia podmienok podnikania zahraničných osôb v SR je založená na formálnej reciprocite. Náš zákon však môže uložiť v niektorých prípadoch prísnejšie podmienky. Deje sa tak napríklad pri vyžadovaní povinného zápisu zahraničných osôb do Obchodného registra. Výnimkou sú však nielen osoby s bydliskom a sídlom v EÚ štátoch, ale i v štátoch OECD, medzi ktoré patrí i UK. Postavenie UK sa tak v tejto otázke nezmení, prejde iba zo skupiny EÚ štátov do skupiny OECD štátov.

 

§  Založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky

o Úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Zlúčenia a splynutia (fúzie) obchodných spoločností

o Úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Zrušenie obchodnej spoločnosti

o   Úprava je založená na smerniciach EÚ, táto úprava bude počas prechodného obdobia  zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Obchodné registre

o  Projekt prepojenia obchodných registrov bude po uplynutí prechodného obdobia fungovať naďalej avšak bez účasti Spojeného kráľovstva.

§  Európske právne formy obchodných spoločností

o    Úprava obsiahnutá v nariadeniach sa uplynutím prechodného obdobia nebude v UK uplatňovať a transformáciu spoločností na britské spoločnosti budú upravovať vnútroštátne právne predpisy Spojeného kráľovstva.

§  Úroky z omeškania v obchodných transakciách

o    Úprava je založená na smerniciach EÚ a preto bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.

§  Obchodné tajomstvo

o   Úprava je založená na smernici EÚ a teda bude počas prechodného obdobia zachovaná, následne je však možné očakávať postupné zmeny.