BREXIT WEB - info MS SR


 
  

 Cieľom tejto stránky je poskytnúť občanom a podnikateľom praktické informácie v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (Brexit). Brexit sa dotkne občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve, na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia. Prinášame Vám v zrozumiteľnej forme praktické informácie pre riešenie konkrétnych životných situácií po Brexite.

 

Informácie na tejto stránke vychádzajú zo skutočnosti, že Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie k 31. 1. 2020 a že spôsob jeho odchodu a základ vzájomných vzťahov v prechodnom období sa bude spravovať dohodou o vystúpení. Európska rada schválila 17. októbra 2019 finálny text Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ a EURATOM-u. Rozhodnutím z 21. októbra 2019 rozhodla o podpísaní dohody o vystúpení a politického vyhlásenia o budúcich vzťahoch[1]. Tieto dokumenty boli po decembrových voľbách v Spojenom kráľovstve schválené v januári britským parlamentom ako aj Európskym parlamentom[2]

Dohoda o vystúpení zavádza prechodné obdobie, ktoré začne nasledujúci deň po dni Brexitu, teda 1.februára 2020 a potrvá do 31. decembra 2020. Počas trvania prechodného obdobia sa vzťahy so Spojeným kráľovstvom spravujú naďalej únijným právom, Spojené kráľovstvo na základe dohody o vystúpení zostáva súčasťou colnej únie a vnútorného trhu EÚ bez možnosti rozhodovania v európskych inštitúciách. Obe strany budú počas prechodného obdobia rokovať o budúcej dohode, ktorá by mala podrobne upraviť vzájomné vzťahy po uplynutí prechodného obdobia. Prechodné obdobie možno v zmysle dohody o vystúpení predĺžiť, najviac však do 31. decembra 2022. O predĺžení prechodného obdobia je potrebné rozhodnúť do 1. júla 2020, pričom Veľká Británia nateraz deklaruje, že o jeho predĺženie nemá záujem. V prípade, ak sa do konca prechodného obdobia nepodarí dojednať a ratifikovať novú dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, respektíve v oblastiach, kde nová dohoda neupraví vzájomné usporiadanie doterajších vzťahov, vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa po uplynutí prechodného obdobia zásadne zmenia a Spojené kráľovstvo bude v týchto oblastiach pre EÚ treťou krajinou bez doterajšej nadštandardne úzkej vzájomnej spolupráce. Obsah a rozsah budúcej (resp. novej) dohody bude v najbližších mesiacoch predmetom rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Pred koncom prechodného obdobia budeme aktualizovať informácie k následnej úprave vzájomných vzťahov.

 

Pokiaľ Vám chýbajú iné informácie v pôsobnosti rezortu spravodlivosti v súvislosti s Brexitom, vaše otázky zasielajte prosím na adresu: tlacove@justice.sk​​


[1] revidovaná verzia 1) Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2019/C 384 I/01) a 2) Politického vyhlásenia, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (2019/C 384 I/02) boli zverejnené v Ú. v. EÚ 12.11.2019 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2019:384I:TOC)

 


 

A.  Informácie pre občanov


 

 
Overovanie verejných listín

 

 

 

 

 

 
 

​B. Informácie pre podnikateľov