​Zisťovanie pobytu v jednotlivých štátoch

 

V prípade potreby zistiť  alebo si overiť adresu pobytu účastníka civilného konania v cudzine sú možnosti obmedzené. Vo vzťahu k niektorým štátom možno využiť osobitný mechanizmus zisťovania adresy upravený v dvojstranných zmluvách o právnej pomoci.
Žiadosť o zistenie adresy podáva vo svojom mene, na základe podnetu súdu, ministerstvo spravodlivosti, ak ide o dvojstranné zmluvy s Afganistanom, Alžírskom, Cyprom, Gréckom, Jemenom, SFR Juhosláviou (vo vzťahu ku všetkým nástupníckym štátom), Sýriou, Španielskom a ZSSR (vo vzťahu k Rusku, Ukrajine, Bielorusku a Moldavsku). Žiadosť (dožiadanie) o zistenie adresy „Príslušnému justičnému orgánu“ druhej zmluvnej strany podáva vo svojom mene slovenský súd, ak ide o  dvojstranné zmluvy  s Bulharskom, ČR, Kubou, Maďarskom, Poľskom a Vietnamom, pritom vo vzťahu k ČR, Maďarsku a Poľsku ju príslušnému súdu zasiela slovenský súd priamo, v ostatných prípadoch prostredníctvom MS SR.
 
V ostatných prípadoch prichádza teoreticky do úvahy možnosť prešetrovať adresu pobytu účastníka, ktorá sa už javí byť neaktuálna a to prostredníctvom dožiadania o vykonanie dôkazu či už podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach je zamerané na zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie spolupráce súdov pri vykonávaní dôkazov (v rámci EÚ s výnimkou Dánska) alebo podľa Dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach (Haag 18. marca 1970, vyhl. č.129/1976 Zb.). Príslušné orgány mnohých štátov sa však prikláňajú k názoru, že zisťovanie pobytu nepredstavuje v pravom zmysle slova  výkon dôkazu a preto odmietajú využitie uvedených právnych nástrojov na tento účel. 
 
V určitých situáciách môže mať informácie či údaje o pobyte slovenského občana v niektorom štáte zastupiteľský orgán SR pre daný štát. Ide o prípady, kedy sa slovenský občan na zastupiteľský úrad obrátil z dôvodu vydania cestovného či iného dokladu alebo z iných príčin. Súd sa môže na ZÚ SR obrátiť priamo.
 

 

Detailné informácie ako postupovať v prípade potreby zisťovať pobyt účastníkov civilného konania v jednotlivých štátoch sveta sú spracované nižšie:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hong Kong
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/SiteAssets/Stranky/ kazachstan.aspx​​​​​​​​​​​​