Praktické informácie pre justičné orgány

Dočasné doručovanie súdnych písomností prostredníctvom diplomatických a konzulárnych zástupcov Slovenskej republiky v zahraničí v súvislosti s opatreniami proti šíreniu choroby COVID 19​

Informácia k pojmu obvyklý pobyt dieťaťa v konaniach podľa nariadenia Brusel IIa

Informácia ohľadne medzinárodnej justičnej spolupráce v exekučných veciach

Informácia ohľadne medzinárodnej justičnej spolupráce v konaniach ktoré vedie notár ako súdny komisár

Informácia k medzinárodným aspektom konania o úschovách

Informácia k uznaniu a výkonu cudzích rozhodcovských rozhodnutí v Slovenskej republike​​

Informácia k trovám dôkazu vo vzťahu k Írsku​

Informácia k vykonávaniu dôkazov v USA

Informácia o zisťovaní majetku v Rakúsku, prípadne aj iných členských štátoch EÚ v dedičských veciach 

Informácia o poskytovaní právnej pomoci vo vzťahu ku Kosovu

Informácia pre súdy, týkajúca sa elektronického doručovania písomností do cudziny​

​​​​​​​​Schvaľovanie právneho úkonu za maloletého s obvyklým pobytom v zahraničí