OSOBNÝ BANKROT

Osobný bankrot sa bude po ukončení prechodného obdobia riadiť na Slovensku slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne (počas členstva UK v EÚ ako aj v prechodnom období) reguluje nariadenie (EÚ) č. 2015/848 nariadenie o insolvenčnom konaní, prepracované znenie. Nariadenie sa uplatňuje len do konca prechodného obdobia. Po ňom sa uznanie britského rozhodnutia bude spravovať ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. 7/2005 Z.z., § 175), ktorý vyžaduje pre uznanie vzájomnosť. Zatiaľ nie je jasné, či bude zabezpečená. 

 
​​