UPOZORNENIE NOTÁRSKEJ KOMORY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE PRIJÍMATEĽOV ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV

  

Ak prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2015 prijatého v roku 2016, ktorý je povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do konca mája 2018 (ďalej len „prijímateľ"), zistí, že údaje v Obchodnom vestníku síce zverejnil, ale tieto obsahujú chybu (napr. chybný názov prijímateľa, jeho sídla, chybné IČO, nesprávny rok prijatia podielu alebo nesprávny rok zdaňovacieho obdobia = rok registrácie), musí zverejniť ich opravu.

Oprava špecifikácie musí byť v Obchodnom vestníku zverejnená najneskôr do 15. 12. 2018, aby prijímateľ mohol byť zaradený do zoznamu prijímateľov na rok 2019.

Ak sa oprava do 15. 12. 2018 nezverejní, prijímateľ nesplní všetky zákonom určené povinnosti t. j. nezverejní presnú špecifikáciu v Obchodnom vestníku, tým nesplní podmienky na zaradenie do zoznamu prijímateľov na rok 2019, a to ani v prípade, že sa registruje u notára podľa § 50 ods. 7 citovaného zákona v čase od 1. 9. do 15. 12. 2018.

 

 


 

 

 


 

 
​​​​​​