Informácie pre správcov konkurznej podstaty

Skúška, zápis a vyčiarknutie

Predpoklady zápisu do zoznamu správcov ustanovuje zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.

Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby osoby osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka. Žiadosť sa podáva prostredníctvom webového formulára.

Súvisiace dokumenty

Povinnosti správcu v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (PDF, 116 KB)

Stanoviská MS SR

Stanovisko MS SR vo veci uplatňovania odmeny správcov v konaniach podľa štvrtej časti ZKR. (PDF, 233 KB)

Základné informácie

Fyzická osoba k žiadosti pripojí doklady, ktorými:

 • preukazuje odbornú spôsobilosť (kópiou vysokoškolského diplom​u v odbore právo alebo ekonómia a kópiou osvedčenia o vykonaní správcovskej skúšky);
 • dokladá zriadenie kancelárie
  • nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie kancelárie),
  • nákresom pôdorysu miestnosti kancelárie,
  • grafickým plánom kancelárie, ktorý znázorňuje jej umiestnenie, ak sa kancelária nachádza v budove v rámci určitého areálu,
  • situačným plánom kancelárie, z ktorého je zrejmá jej dostupnosť z verejnej komunikácie,
  • v oznámení o zriadení kancelárie sa uvedú aj úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo, e-mailovú adresu, prípadne číslo faxu;
 • preukazuje bezúhonnosť: poskytnutím údajov potrebných na získanie odpisu z registra trestov predložených ako príloha žiadosti alebo priamo na tlačive č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • štátne občianstvo,
  • pohlavie,
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Ministerstvo má povinnosť overiť platnosť všetkých údajov z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť, čo v praxi znamená, že žiadateľ sa bude musieť dostaviť osobne na Ministerstvo spravodlivosti SR aj s dokladom (občianskym preukazom) alebo zaslať Ministerstvu spravodlivosti SR jeho notárom overenú kópiu;

 • preukazuje, že je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu (kópiou občianskeho preukazu);
 • preukazuje spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (čestné vyhlásenie a kópia občianskeho preukazu);
 • preukazuje dôveryhodnosť (čestné vyhlásenie – zapracované do formulára žiadosti o zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov);
 • žiadateľ pripojí fotografiu a kolok v hodnote 4,50 EUR za vyhotovenie preukazu správcu;
 • žiadateľ pripojí kolok v hodnote 200,- EUR za zápis do zoznamu správcov.

​Právnická osoba k žiadosti pripojí doklady, ktorými:

 • preukazuje bezúhonnosť, a že jej spoločníci sú bezúhonní: poskytnutím údajov potrebných na získanie odpisu z registra trestov predložených ako príloha žiadosti alebo priamo na tlačive č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT:
  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • štátne občianstvo,
  • pohlavie,
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Ministerstvo má povinnosť overiť platnosť všetkých údajov z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť, čo v praxi znamená, že žiadateľ sa bude musieť dostaviť osobne na Ministerstvo spravodlivosti SR aj s dokladom (občianskym preukazom) alebo zaslať Ministerstvu spravodlivosti SR jeho notárom overenú kópiu;​

 • preukazuje dôveryhodnosť, a že jej spoločníci sú dôveryhodní (čestné vyhlásenie – vo forme prílohy k žiadosti);
 • dokladá zriadenie kancelárie:
  • nájomnou zmluvou, podnájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva alebo iným vhodným dokladom (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie kancelárie),
  • nákresom pôdorysu miestnosti kancelárie,
  • grafickým plánom kancelárie, ktorý znázorňuje jej umiestnenie, ak sa kancelária nachádza v budov v rámci určitého areálu,
  • situačným plánom kancelárie, z ktorého je zrejmá jej dostupnosť z verejnej komunikácie,
  • v oznámení o zriadení kancelárie sa uvedú aj úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo, e-mailov adresu, prípadne číslo faxu;
 • žiadateľ pripojí oznámenie adresy, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu ako aj jej zástupcu (vo forme prílohy2 k žiadosti);
 • žiadateľ predloží kópiu zakladateľského dokumentu spolu s výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky;
 • žiadateľ pripojí kolok v hodnote 4,50 EUR za vyhotovenie preukazu správcu;
 • žiadateľ pripojí kolok v hodnote 200,- EUR za každého spoločníka za zápis do zoznamu správcov.

Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí.

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu správcov, inak jeho žiadosť v rovnakej lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise.

Zápis do zoznamu správcov sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to v lehote a spôsobom podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctovm jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu.

Vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu, ak bola žiadosť podaná na jednotnom kontaktnom mieste.

Elektronicky podaná žiadosť o zápis do zoznamu správcov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do zoznamu správcov túto podať taktiež v druhej podobe písomnej formy, a síce v elektronickej podobe prostredníctvom schránky podávateľa.

Ak sa žiadosť o zápis do zoznamu správcov podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Podrobnosti upravuje zákon o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a prihlásiť sa s autentifikátorom).

Elektronické podanie žiadosti o zápis do zoznamu správcov cez portál Slovensko.sk​

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správcov

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správov je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zmaietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správcov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom.

Za správcu možno zapísať osobu, ktorá

 • je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu,
 • je bezúhonná a dôveryhodná,
 • je odborne spôsobilá.

Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

 • jej spoločníkmi sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky a
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Do zoznamu správcov možno zapísať komanditnú spoločnosť, ak

 • jej komplementármi sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky a
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Do zoznamu správcov možno zapísať zahraničnú právnickú osobu, ak

 • má sídlo v členskom štáte,
 • jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,
 • na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Bezúhonná nie je:

 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, i keď sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.

Dôveryhodná nie je fyzická osoba,

 • ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o správcoch alebo ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov pre opakované porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov,
 • ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
 • proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania,
 • ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
 • ktorá v čestnom vyhlásení podľa zákona o správcoch vedome uviedla nepravdivé údaje.

Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky

Často kladené otázky súvisiace s činnosťou správcov.

Formuláre

Formuláre pre žiadosti o zápis do zoznamu správcov a prihláška na skúšku.

Podrobnosti týkajúce sa správcov

Podrobnosti týkajúce sa správcov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES.

Informácie o poplatkoch

Správne poplatky správcov a ročný poplatok správcu.

Správcovská skúška

Informácie týkajúce sa skúšok správcov konkurznej podstaty.

Podania a stažnosti

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty