Informácie pre správcov konkurznej podstaty

Skúška, zápis a vyčiarknutie

Predpoklady zápisu do zoznamu správcov ustanovuje zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a  doplnení niektorých zákonov.

Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka. Žiadosť možno podať na tlačive, ktoré si môžete stiahnuť tu. Žiadosť možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.

Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní lehote opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí.

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 60 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do príslušného oddielu zoznamu správcov, ktorú uviedol v žiadosti, inak jeho žiadosť v tejto lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise. Ak bola žiadosť podaná na obvodnom úrade, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, ministerstvo bez zbytočného odkladu oznámi jednotnému kontaktnému miestu vykonanie zápisu alebo zamietnutie žiadosti.

Zápis do zoznamu správcov sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie k správnym poplatkom správcov nájdete tu.

Základné informácie

Fyzická osoba k žiadosti pripojí doklady:

 • preukazujúce jej odbornú spôsobilosť (úradne osvedčená kópia dokladu o ukončení právnického alebo ekonomického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa   alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydanom podľa osobitného predpisu a kópia osvedčenia o vykonaní správcovskej skúšky);
 • súvisiace so zriadením kancelárie: nájomná zmluva alebo iný vhodný doklad oprávňujúci správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie kancelárie); doklady preukazujúce oprávnenie správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu alebo ďalšiu kanceláriu správca nedokladá, ak údaje v nich obsiahnuté je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o zriadení kancelárie, v ktorom sa uvedú aj úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo, e-mailová adresu, prípadne číslo faxu;
 • s údajmi potrebnými na podanie žiadosti o odpis registra trestov, ktoré možno poskytnúť priamo formou vyplneného tlačiva ŠEVT č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány: meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
 • preukazujúce, že je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu (kópiou občianskeho preukazu);
 • preukazujúce jej spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (čestné vyhlásenie a kópia občianskeho preukazu);
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 zákona o správcoch (podmienka dôveryhodnosti) (čestné vyhlásenie – zapracované do formulára žiadosti o zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov);
 • preukazujúce jeho odbornú prax v oblasti práva alebo ekonómie v trvaní minimálne troch rokov po ukončení právnického alebo ekonomického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.;
 • žiadateľ pripojí fotografiu na účely vyhotovenia preukazu správcu;
 • eKolok v hodnote 4,50 eur za vyhotovenie preukazu správcu;
 • eKolok v hodnote 200 eur za zápis do zoznamu správcov.

Ministerstvo má povinnosť overiť platnosť všetkých údajov z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť, čo v praxi znamená, že žiadateľ sa bude musieť dostaviť osobne na ministerstvo aj s dokladom (občianskym preukazom) alebo zaslať ministerstvu jeho úradne osvedčenú kópiu.

​Právnická osoba k žiadosti pripojí doklady:

 • spoločenskú zmluvu,
 • údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, ktoré možno poskytnúť priamo formou vyplneného tlačiva ŠEVT č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“): meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov;
 • čestné vyhlásenia spoločníkov o dôveryhodnosti podľa § 21 ods. 3 zákona o správcoch (formulár vyhlásenia nájdete tu – odkaz/prepojenie na prílohu 1 v sekcii formuláre);
 • súvisiace so zriadením kancelárie/kancelárií: nájomná zmluva alebo iný vhodný doklad oprávňujúci správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu (napr. súhlasom vlastníka nehnuteľnosti na zriadenie kancelárie); doklady preukazujúce oprávnenie správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu alebo ďalšiu kanceláriu správca nedokladá, ak údaje v nich obsiahnuté je možné získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o zriadení kancelárie/kancelárií, v ktorom sa uvedú údaje o zástupcovi kancelárie, úradné hodiny kancelárie, telefónne číslo, e-mailová adresu, prípadne číslo faxu, a to vo vzťahu ku každej kancelárii (formulár vyhlásenia nájdete tu – odkaz/prepojenie na prílohu 2 v sekcii formuláre);
 • eKolok v hodnote 4,50 eurza vyhotovenie preukazu správcu;
 • eKolok v hodnote 200 eur za každého spoločníka za zápis do zoznamu správcov.

Ministerstvo má povinnosť overiť platnosť všetkých údajov z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť, čo v praxi znamená, že žiadateľ sa bude musieť dostaviť osobne na ministerstvo aj s dokladom (občianskym preukazom) alebo zaslať ministerstvu jeho úradne osvedčenú kópiu.

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to do troch pracovných dní od jej prijatia.

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu. O vykonaní zápisu alebo zamietnutí žiadosti ministerstvo elektronicky informuje jednotné kontaktné miesto. 

Elektronicky podaná žiadosť o zápis do zoznamu správcov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do zoznamu správcov túto podať v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky.

Ak sa žiadosť o zápis do zoznamu správcov podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Podrobnosti upravuje zákon o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk (na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a prihlásiť sa s autentifikátorom).

Elektronické podanie žiadosti o zápis do zoznamu správcov cez portál Slovensko.sk​

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správcov

Proti rozhodnutiu ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správov je možné podať na ministerstve v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ak rozhodnutie ministerstva o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správcov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov preskúmateľné súdom.

Do zoznamu správcov možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

 • je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu,
 • je bezúhonná a dôveryhodná,
 • je odborne spôsobilá,
 • aspoň tri roky vykonávala odbornú prax v oblasti práva alebo ekonómie,
 • nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

 • jej spoločníkmi sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky
 • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní,
 • nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Do zoznamu správcov možno zapísať komanditnú spoločnosť, ak

 • jej komplementármi sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky,
 • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní,
 • nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa §  26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Do zoznamu správcov možno zapísať zahraničnú právnickú osobu, ak

 • má sídlo v členskom štáte,
 • jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,
 • na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia – fyzické osoby,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
 • je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní,
 • nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Do oddielu špeciálnych správcov možno zapísať

 • fyzickú osobu, ak spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov a úspešne vykonala špeciálnu správcovskú skúšku,
 • právnickú osobu alebo zahraničnú právnickú osobu, ak spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov a aspoň jeden jej štatutárny orgán úspešne vykonal špeciálnu správcovskú skúšku.

Bezúhonná nie je:

 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, i keď sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.

Dôveryhodná nie je fyzická osoba,

 • ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov podľa § 35 ods. 1 písm. b) v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov; to neplatí, ak od vyčiarknutia právnickej osoby zo zoznamu správcov uplynulo aspoň päť rokov,
 • ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
 • proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania,
 • ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
 • ktorá v čestnom vyhlásení podľa zákona o správcoch vedome uviedla nepravdivé údaje.

Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky, ktorú vykonala nie skôr ako dva roky pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu správcov.

Ďalšie informácie

Často kladené otázky

Často kladené otázky súvisiace s činnosťou správcov.

Formuláre

Formuláre pre žiadosti o zápis do zoznamu správcov a prihláška na skúšku.

Podrobnosti týkajúce sa správcov

Podrobnosti týkajúce sa správcov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES.

Informácie o poplatkoch

Správne poplatky správcov a ročný poplatok správcu.

Správcovská skúška

Informácie týkajúce sa skúšok správcov konkurznej podstaty.

Podania a stažnosti

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty

Súvisiace dokumenty

Povinnosti správcu v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (PDF, 116 KB)

Stanoviská MS SR

Stanovisko MS SR vo veci uplatňovania odmeny správcov v konaniach podľa štvrtej časti ZKR. (PDF, 233 KB)