Podrobnosti týkajúce sa správcov

Podrobnosti týkajúce sa správcov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005.​

Obsah činnosti správcu

1. Kto je to správca a čo je správcovská činnosť

Laicky najzrozumiteľnejšia definícia pojmu správca je: „správca je zákonom  poverená osoba, ktorá je po splnená zákonných podmienok zapísaná do zoznamu správcov, pričom zoznam správcov spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Správca  je priamym partnerom, informátorom, konzultantom konkurzného súdu vo veciach týkajúcich sa konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb. Správca  pri výkone svojej činnosti komunikuje formou úradného styku vo veciach konkurzu reštrukturalizácie a oddlženia fyzických osôb s úpadcom, s veriteľmi, so súdom s orgánmi verejnej správy ako aj s inými  osobami“.

Legálna (zákonná) definícia správcu na účely právneho poriadku Slovenskej republiky je obsiahnutá v ustanovení § 2 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o správcoch“), podľa ktorého:

„Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovskú činnosť môže vykonávať len správca.“

Správcovia vykonávajú správcovskú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní,  konaní o oddlžení alebo konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa osobitných predpisov.

Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť:

a) čestne, zodpovedne a svedomito
b) s odbornou starostlivosťou
c) bez zbytočných prieťahov

2. Základná právna úprava výkonu správcovskej činnosti

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti správcu konkurznej podstaty

Oprávnenie na výkon správcovskej činnosti vzniká zápisom do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov​ (ďalej len „zákon o správcoch“).

Podmienky na zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa § 21 zákona o správcoch

Do zoznamu správcov  možno zapísať fyzickú osobu, ktorá
a) je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát“), 
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu1),
c) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu
d) je bezúhonná a dôveryhodná,
e) je odborne spôsobilá,
f) aspoň tri roky vykonávala odbornú prax v oblasti práva alebo ekonómie,
g) nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou. (Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením 18. roku veku. Pred dosiahnutím tohto veku sa nadobúda uzavretím manželstva.)

Podmienky na zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa § 22 zákona o správcoch

Do zoznamu správcov  možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

a) jej spoločníkmi sú len správcovia-fyzické osoby
b) jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov
c) na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia
d) má sídlo na území Slovenskej republiky,
e) je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní,
f) nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Do zoznamu správcov  možno zapísať komanditnú spoločnosť ak

a) jej komplementármi sú len správcovia-fyzické osoby,
b) jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
c) na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
d) má sídlo na území Slovenskej republiky,
e) je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní,​
f) nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b) zákona o správcoch.

Podmienky na zápis zahraničnej právnickej osoby do zoznamu správcov podľa § 23 zákona o správcoch

a) má sídlo v členskom štáte,
b) jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,
c) na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,
d) jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia-fyzické osoby,
e) jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
f) je bezúhonná a dôveryhodná a jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní​,
g) nebola v posledných piatich rokoch vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 2 alebo § 35 ods. 1 písm. b).

Odborná spôsobilosť na výkon činnosti správcu

Na preukázanie odbornej spôsobilosti​ na výkon činnosti správcu – fyzickej osoby sa vyžaduje splnenie dvoch podmienok, a to aby:
a.) ukončila právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
b.) úspešne zložila správcovskú skúšku.

1. Odborná príprava

Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukončenia. Opakovanú správcovskú skúšku možno bez opätovného absolvovania odbornej prípravy vykonať len raz, a to najneskôr do dvoch rokov od ukončenia odbornej prípravy. Odbornú prípravu zabezpečuje usporiadateľ poverený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa školiaceho plánu zostaveného usporiadateľom a schváleného ministerstvom; odbornú prípravu vedú odborníci ekonomickej a právnej teórie a praxe prizvaní usporiadateľom a schválení ministerstvom. Termíny konania a miesta konania odbornej prípravy a ďalšie podrobnosti určené v poverení o zabezpečení odbornej prípravy sa vhodným spôsobom zverejnia na webovom sídle ministerstva.

2. Správcovská skúška správcu – účel, termíny, priebeh a hodnotenie

Účelom správcovskej skúšky (ďalej aj ako „skúška“) je zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti a schopnosti uchádzača potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti.

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky. Termín a miesto konania skúšky, výšku nákladov spojených s organizovaním skúšky, a ďalšie podmienky konania skúšky ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle.

Správcovská skúška sa koná v štátnom jazyku pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov menuje minister spravodlivosti. Skúška sa koná spravidla dva dni. Skúška sa skladá z ústnej časti a písomnej časti. Za skúšku možno dosiahnuť spolu najviac 300 bodov.

2.1. Písomná časť skúšky

  • Písomná časť pozostáva z písomného testu a písomného riešenia prípadovej štúdie. Písomná časť skúšky sa koná anonymne.
  • Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a ekonómie s možnosťou výberu viac správnych odpovedí ku každej otázke. Uchádzač správnu odpoveď označí tak, že zakrúžkuje k nej prislúchajúce písmeno. Čas na vypracovanie testu je 45 minút. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Uchádzač získa jeden bod za testovú otázku, ak označí správnu odpoveď a zároveň neoznačí nesprávnu odpoveď. V označenej odpovedi na testovú otázku nemožno vykonať opravu. Pri vypracúvaní testu nemožno používať komentované alebo nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornú literatúru, poznámky a iné pomôcky. Maximálny počet získaných bodov za písomný test je 60 bodov.
  • Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny. Ak to vyžaduje riešenie prípadovej štúdie, pri jej vypracúvaní možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné pomôcky. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov. Prípadová štúdia je hodnotená len v prípade, ak uchádzač získal v teste aspoň 30 bodov.

2.2. Ústna časť skúšky

  • Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky. Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov.
  • Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak z celkového počtu bodov, ktoré za skúšku možno získať, získal aspoň 210 bodov a z toho najmenej 30 bodov získal za ústnu časť skúšky, inak skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený alebo v priebehu skúšky od nej odstúpil. O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá úspešnému uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie.

Doplňujúce informácie k výkonu činnosti správcu

1. Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) v rámci zabezpečovania výkonu správcovskej činnosti

Podľa § 19 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ​(ďalej len „zákon o správcoch“) je MS SR orgánom štátnej správy pre výkon správcovskej činnosti, v rámci čoho okrem iného aj vedie zoznam správcov, rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení výkonu správcovskej činnosti,  a o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, vykonáva dohľad nad správcami a ukladá správcom sankcie podľa tohto zákona.

2. Dohľad MS SR a podanie podnetu na správcu

Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom správcovskej činnosti v rozsahu ustanovenom zákonom o správcoch, a to:

a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcov v ich kancelárii alebo v iných priestoroch správcu,
b) z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb.

Podnet na prešetrenie postupu správcu možno podať MS SR písomne alebo elektronicky, pričom je v ňom potrebné uviesť identifikačné údaje správcu, proti ktorému smeruje, označenie spisovej značky konania (konkurzného, reštrukturalizačného alebo o  oddlžení), ktorého sa týka a opísať skutočnosti, resp. úkony namietané v postupe správcu  a tieto podľa ich povahy a možnosti oznamovateľa doložiť dostupnými listinnými podkladmi.

3. Povinné zmluvné poistenie správcu

Správca je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, za ktorej vznik zodpovedá podľa zákona o správcoch a osobitného predpisu (ďalej len „poistná zmluva“) s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur, ak ide o správcu zapísaného v oddiele zoznamu správcov pre fyzické osoby a v oddiele zoznamu správcov pre právnické osoby, a 1 000 000 eur, ak ide o správcu zapísaného v oddiele špeciálnych správcov.

4. Identifikačné znaky správcov

Správca zapísaný v zozname správcov pri výkone svojej činnosti používa preukaz,  ktorý mu pri zápise vydá MS SR. 

5. Odmeňovanie správcov

Za výkon funkcie patrí správcovi odmena a náhrada výdavkov, a to v rozsahu vyplývajúcom zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho vykonávacej vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.

6. Výpis zo zoznamu správcov

Zo zoznamu správcov  zverejneného na webovom sídle MS SR si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho správcu. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.
Na právne úkony slúži výpis zo zoznamu správcov poskytovaný MS SR na základe žiadosti, tento je však spoplatnený správnym poplatkom vo výške 1,50 € za každú stranu.

Bližšie informácie o správnych poplatkoch platených správcami a spôsobe ich úhrady nájdete tu.

Postup pre získanie oprávnenia na výkon činnosti správcu

Oprávnenie na výkon správcovskej činnosti vzniká zápisom do zoznamu správcov vedeného Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

1. Postup pri zápise fyzickej osoby do zoznamu správcov

Ministerstvo zapíše fyzickú osobu do zoznamu správcov na základe jej písomnej alebo elektronickej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa všetky zákonom ustanovené predpoklady na zápis, inak žiadosť v tejto lehote zamietne.

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov musí okrem všeobecných náležitostí návrhu obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, jej akademický titul, jej trvalý pobyt, dátum narodenia, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými preukazuje odbornú spôsobilosť, údaje potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3, doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu a svoju fotografiu rozmerov požadovaných ministerstvom.

O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise.

2. Postup na zápis právnickej osoby do zoznamu správcov

Ministerstvo zapíše právnickú osobu do zoznamu správcov na základe jej písomnej alebo elektronickej žiadosti do 60 dní od jej doručenia, ak spĺňa všetky zákonom ustanovené predpoklady na zápis, inak žiadosť v tejto lehote zamietne.

Žiadosť právnickej osoby musí okrem všeobecných náležitostí návrhu obsahovať obchodné meno právnickej osoby, jej identifikačné číslo, adresu, ktorú navrhuje zapísať do zoznamu správcov ako kanceláriu, a príslušný oddiel zoznamu správcov, do ktorého žiada byť zapísaná. K žiadosti právnická osoba pripojí spoločenskú zmluvu, údaje spoločníkov potrebné na podanie žiadosti o odpis registra trestov, čestné vyhlásenia spoločníkov o splnení predpokladov podľa § 21 ods. 3 a doklady podľa § 7 ods. 2 oprávňujúce správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu.

O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise.

3. Žiadosť o zápis do zoznamu správcov podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta – § 24 ods. 5 zákona o správcoch

Žiadosť o zápis možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa § 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov a § 66b zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „jednotné kontaktné miesto“). Jednotné kontaktné miesto doručí ministerstvu žiadosť o zápis spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, a to do troch pracovných dní od jej prijatia.

Ak sa žiadosť o zápis podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť doručením žiadosti o zápis ministerstvu. O vykonaní zápisu alebo zamietnutí žiadosti ministerstvo elektronicky informuje jednotné kontaktné miesto. 

4. Elektronicky podaná žiadosť zápis do zoznamu správcov

Popri štandardnej písomnej žiadosti môže podávateľ žiadosti o zápis do zoznamu správcov túto podať v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky.

Ak sa žiadosť o zápis podáva v elektronickej podobe, jej vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou.

Žiadosť o zápis do zoznamu správcov je možné podať do elektronickej schránky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky prostredníctvom služby Všeobecnej agendy na portáli slovensko.sk, a to i) na úvodnej stránke portálu slovensko.sk je potrebné zvoliť položku Všeobecná agenda, ii) zvoliť ako poskytovateľa služby Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a  iii) prihlásiť sa s príslušným autentifikátorom – a) prihlásenie sa so slovenským občianskym preukazom, dokladom o pobyte alebo alternatívnym autentifikátorom alebo b) prihlásenie sa ako obyvateľ inej krajiny Európskej únie za použitia prihlasovacieho prostriedku vydaného v danej krajine Európskej únie (link na https://prihlasenie.slovensko.sk/- prihlásemie.

Elektronické podanie žiadosti o zápis do zoznamu správcov cez portál slovensko.sk (link na
https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka)

Žiadosť o vznik oprávnenia na vykonávanie činnosti správca je možné podať elektronicky aj prostredníctvom elektronického formulára jednotného kontaktného miesta na tejto linke: https://www.slovensko.sk/sk/najst-sluzbu​ . Na tomto linku sú umiestnené aj formuláre pre výkon regulovaných činností podľa osobitných predpisov, ktoré prijímajú jednotné kontaktné miesta.  Konkrétnu elektronickú službu nájdete tak, že do poľa „Nájsť službu“ vpíšete napr.: „Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov“, do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu” vpíšete okresný úrad kam patríte podľa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) a kliknete na „VYHĽADAŤ“.  Následne si vyberiete konkrétnu elektronickú službu a kliknutím na tlačidlo „Služba” budete presmerovaní na elektronický formulár.

Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) znení neskorších predpisov ​
Ak zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak, prílohy k žiadosti o zápis do zoznamu správcov, ktoré sú vyhotovené v listinnej podobe, možno ministerstvu doručiť v elektronickej podobe tak, že sa prevedú do elektronickej podoby a pripoja sa k elektronickej žiadosti o zápis do zoznamu správcov, ktorú podávateľ žiadosti autorizoval; autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov sa nevyžaduje a ustanovenia § 35 až 39 zákona o e-Governmente o zaručenej konverzii sa nepoužijú.
Maximálna veľkosť prílohy je 50 MB.

Ministerstvo si môže vyžiadať predloženie týchto príloh v listinnej podobe, ak to považuje za potrebné.

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky o zamietnutí žiadosti o zápis do zoznamu správcov

Proti rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu správcov je možné podať na MS SR v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia rozklad.
Ak rozhodnutie MS SR o zamietnutí žiadosti o zápis do Zoznamu správcov nadobudne právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, je podľa § 6 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok​ preskúmateľné súdom.

Kontakt na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako príslušný orgán (zodpovedný za udelenie oprávnenia na výkon správcovskej činnosti správcu konkurznej podstaty)

Kontaktné údaje Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska71
813 11 Bratislava

Email: spravcovia@justice.sk
Tel. č.: +421 2 88891450

Kontakt na iné organizácie​

V prípade technických problémov s elektronickým formulárom je možné sa obrátiť na helpdesk slovensko.sk​ 

Prístup k zoznamu správcov

1. Vyhľadávanie správcu konkurznej podstaty v zozname správcov
Zoznam správcov​

je vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvom“) v elektronickej forme a pre potreby verejnosti je zverejňovaný na webovom sídle ministerstva www.justice.gov.sk v časti Registre, položka Správcovia konkurznej podstaty, po zadaní ktorej sa zobrazí vyhľadávač Zoznamu správcov.

Do tohto vyhľadávača je potrebné zadať jedno, viaceré, resp. všetky do úvahy prichádzajúce vyhľadávacie kritéria, ako napr. – i) meno a priezvisko správcu, ii) IČO, iii) značka správcu, iv) mesto, na základe čoho systém vygeneruje zoznam príslušných správcov, vrátane ich kontaktných údajov (tie sa zobrazujú po „kliknutí“ na konkrétneho správcu).

Zo Zoznamu správcov si môže verejnosť vyhotoviť výpis zo zoznamu týkajúci sa konkrétneho správcu. Tento výpis však nie je použiteľný na právne úkony.

Cezhraničné poskytovanie služieb​

1. Čo je cezhraničné poskytovanie služby v Slovenskej republike?

Je to dočasné, príležitostné, občasné, nepravidelné, prípadne jednorazové poskytovanie služby (podnikanie) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) fyzickou alebo právnickou osobou usadenou
1) v inom členskom štáte Európskej únie
2) (štát usadenia) a založenou podľa práva tohto štátu. Ide o časovo ohraničené poskytovanie služieb v SR osobou z iného členského štátu.

  1. usadenie sa je faktický sústavný, pravidelne sa opakujúci výkon hospodárskej činnosti/podnikania poskytovateľom služby na trvalom základe, na neurčitý čas, prevažne prostredníctvom stabilnej infraštruktúry (kancelárie, prevádzkareň, sídlo, ústredie…), odkiaľ sa skutočne poskytovanie služby/podnikateľská činnosť riadi, resp. vykonáva.    (fyzická osoba – štátny príslušník iného členského štátu alebo právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti na území SR alebo iného členského štátu).
  2. iný členský štát Európskej únie ako SR.

2. Aký je časový rozsah cezhraničného poskytovania služby?

Časový rozsah cezhraničného poskytovania služby môže byť rôzny v závislosti od charakteru poskytovanej služby. Je ohraničený dobou určitou, ktorej dĺžka je spravidla vopred známa. Dočasná a príležitostná povaha činnosti je definovaná časovým úsekom (týždňový, mesačný resp. ročný výkon činnosti), alebo činnosťou (jeden, dva projekty, prípadne aj viac projektov).

3. Kto môže cezhranične poskytovať služby v SR?

Každá zahraničná fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu alebo zahraničná právnická osoba založená podľa práva iného členského štátu, ktorá má sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikateľskej činnosti v tomto štáte, v ktorom poskytuje služby trvale, na neurčitý čas (štát usadenia), na základe a v rozsahu oprávnenia na poskytovanie týchto služieb, ktoré vydal príslušný orgán štátu usadenia (podmienky cezhraničného poskytovania služby v SR sú uvedené v 6. bode).

4. Aké sú hlavné znaky pre rozlíšenie cezhraničného poskytovania služby od trvalého poskytovania služby v SR?

Rozhodujúcimi faktormi pre určenie, či ide o cezhraničné poskytovanie služby alebo trvalé poskytovanie služby je čas trvania, kontinuita, periodicita, početnosť poskytovanej služby, prípadne charakter služby, či infraštruktúra. Každá služba sa posudzuje individuálne. V prípade naplnenia znakov trvalého poskytovania služby, ako je jeho sústavnosť, pravidelnosť, stabilná infraštruktúra, väzba na stálu prevádzkareň, stále získavanie zákazníkov/príjemcov služieb, stabilný nepretržitý profesionálny výkon činnosti a pod. musí poskytovateľ služby získať oprávnenie od príslušného orgánu SR (uznanie odbornej kvalifikácie, prípadne získanie európskeho profesijného preukazu alebo samotného oprávnenia).

5. Ktoré služby je možné poskytovať cezhranične v SR?

V zásade je možné poskytovať cezhranične všetky služby s výnimkou tých, na ktoré sa zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu​  nevzťahuje a s výnimkou služieb, ktorých charakter neumožňuje cezhraničné poskytovanie služieb alebo ich je možné cezhranične poskytovať len v súlade s podmienkami stanovenými v právnych predpisoch SR, prípadne právnych aktoch Spoločenstva.Cezhraničné poskytovanie služieb sa vzťahuje aj na výkon činnosti správcov.

6. Za akých podmienok je možné cezhranične poskytovať služby správcov v SR?

Vo všeobecnosti držiteľ oprávnenia na poskytovanie služieb, ktoré mu vydal príslušný orgán štátu usadenia  musí zistiť, či služba, ktorá sa má poskytnúť cezhranične na území SR, nie je regulovaným  povolaním, či regulovanou odbornou činnosťou (ďalej „regulované povolanie“).
Regulovaným povolaním je také povolanie, pre ktorého výkon sú právnymi predpismi SR stanovené požiadavky  na odbornosť, t. j. kvalifikačné predpoklady, prípadne aj iné predpoklady, bez ktorých nemôže osoba toto  povolanie vykonávať (napr. stupeň a odbor vzdelania, prax, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom služby a pod. ) Pokiaľ služba nie je regulovaná v SR poskytovateľ môže začať poskytovať služby na území SR.
V prípade, ak služba je v SR regulovaná, čo je aj prípad správcovskej činnosti vykonávanej podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov​ (link na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/8/20190101) (ďalej len „zákon o správcoch“), ohlási začatie poskytovania služby jednotnému kontaktnému miestu alebo priamo príslušnému orgánu, ktorý vydáva v SR oprávnenie na výkon správcovskej činnosti vykonávanej podľa zákona o správcoch, čo je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“).
Ak je povolanie (služba) v SR regulované (správcovská činnosť vykonávaná podľa zákon o správcoch regulovaná je), občan členského štátu, ktorý splnil podmienky uvedené v 3. bode, môže cezhranične poskytovať rovnaké služby na území SR bez uznania odbornej kvalifikácie, ak
a) toto povolanie je v členskom štáte, v ktorom poskytoval služby regulovaným povolaním alebo je regulované vzdelávanie a odborná príprava vyžadovaná na výkon príslušného povolania alebo

b) vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte, ktorý toto povolanie nereguluje.
Poskytovateľ služby je povinný pri cezhraničnom poskytovaní služby, ktorá je v SR regulovaným povolaním, a teda aj pri výkone správcovskej činnosti, pred jej prvým poskytnutím predložiť:

a) kópiu dokladu totožnosti (napr. občianskeho preukazu) fyzickej osoby alebo ňou ustanovenej zodpovednej osoby, u právnickej osoby doklad totožnosti ňou ustanovenej zodpovednej osoby,

b) doklad o oprávnení poskytovať služby rovnakého druhu vydaný príslušným orgánom členského štátu. Doklady musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka, ale nemusia byť úradne osvedčené (doklady uvedené v českom jazyku nemusia byť preložené),

c) doklad o vykonaní najmenej 1-ročnej odbornej praxe počas predchádzajúcich 10-tich rokov. Tento doklad predkladá cezhraničný poskytovateľ len vtedy, ak má záujem poskytovať službu, ktorá je na území SR regulovaná, ale ktorá má v členskom štáte usadenia sa dotknutej osoby charakter neregulovanej činnosti (doklad sa nepredkladá v prípade, ak je v členskom štáte usadenia sa regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie),

d) potvrdenie o tom, že poskytovateľovi služieb nebol dočasne alebo trvale pozastavený výkon povolania

e)  doklad o poistení zodpovednosti za výkon správcovskej činnosti.

7. Príslušnosť orgánov pre splnenie oznamovacej povinnosti

Orgánom príslušným pre splnenie oznamovacej povinnosti a predloženie zákonom stanovených dokladov o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb na území SR je MS SR alebo ktorékoľvek jednotné kontaktné miesto.

8. Časový limit oznámenia cezhraničného poskytovania služieb

Doklady je potrebné predložiť jednotnému kontaktnému miestu alebo MS SR v určitom časovom predstihu pred zamýšľaným  dňom prvého poskytnutia služby v SR. 
Ak dôjde počas výkonu služby k zmene skutočností preukazovaných dokladmi podľa písm. a) až e) je poskytovateľ služby povinný do 8 dní písomne oznámiť zmenu a predložiť o tom doklad.

9. Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti:

Cezhraničnému poskytovateľovi služby, ktorý si splnil povinnosť a predložil zákonom stanovené doklady o cezhraničnom poskytovaní služby na území SR MS SR potvrdí ich prijatie neformálnym spôsobom. V praxi môže ísť o potvrdenie prijatia niektorých skutočností na druhopise sprievodného listu, prípadne aj vydaním samostatného potvrdenia o prijatí označených údajov a priložených dokladov bez úhrady správneho poplatku.

10. Frekvencia oznamovacej povinnosti

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na cezhraničného poskytovateľa služieb s ohľadom na obsah poskytovanej služby a bez ohľadu na frekvenciu jej poskytovania.

11. Platnosť oznámenia o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb

Oznámenie o cezhraničnom (dočasnom) poskytovaní služieb má v prípade (dovoleného) poskytovania (rovnakej) služby neobmedzenú platnosť.

12. Oznámenie cezhraničného poskytovania služieb

Oznámenie cezhraničného poskytovanie služieb je možné podať:
 – elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR tomto linku Informácie k elektronickému podaniu alebo- osobne na jednotnom kontaktnom mieste alebo ministerstve 
Tlačivo – oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb​