Správcovia konkurznej podstaty a konkurzné konanie

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Ďalšie informácie

Zoznam správcov

Zoznam evidovaných správcov.

Informácie pre správcov konkurznej podstaty

Informácie o činnosti správcov konkurznej podstaty pre odbornú verejnosť.

Vzdelávanie správcov

Informácie o vzdelávaní a odbornej príprave správcov.

Podania a sťažnosti

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty