Správcovia konkurznej podstaty a konkurzné konanie

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní o oddlžení alebo konaní o verejnej preventívnej reštrukturalizácii podľa osobitných predpisov.

V zmysle § 19 zákona NR SR č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správcoch“), Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)

a) vedie zoznam správcov a zverejňuje údaje zapísané do zoznamu správcov,

b) rozhoduje o zápise do zoznamu správcov, pozastavení výkonu správcovskej činnosti a o vyčiarknutí zo zoznamu správcov,

c) poskytuje Úradu vlády Slovenskej republiky informácie potrebné na zriadenie a zrušenie elektronickej schránky správcu,

d) vykonáva dohľad nad správcami a ukladá správcom sankcie podľa tohto zákona,

e) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.

Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom správcovskej činnosti v rozsahu ustanovenom zákonom o správcoch, a to

a) pravidelnými, náhodnými alebo účelovými previerkami dodržiavania zákonnosti a správnosti postupov a povinností správcov v ich kancelárii alebo v iných priestoroch správcu,

b) z vlastnej činnosti alebo na základe podnetov fyzických osôb alebo právnických osôb.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Ďalšie informácie

Zoznam správcov

Zoznam evidovaných správcov.

Informácie pre správcov konkurznej podstaty

Informácie o činnosti správcov konkurznej podstaty pre odbornú verejnosť.

Vzdelávanie správcov

Informácie o vzdelávaní a odbornej príprave správcov.

Podania a sťažnosti

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty