Informácie o poplatkoch

Správne poplatky správcov

Poplatková povinnosť správcov je upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

Podľa Položky 5 a 6 Sadzobníka správnych poplatkov (ďalej len “sadzobník“), ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch, sadzba jednotlivých správnych poplatkov je stanovená nasledovne:

  • ročný poplatok správcu–fyzickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov … 200 eur
  • ročný poplatok správcu–právnickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov … 400 eur
  • poplatok za zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov … 200 eur
  • poplatok za zápis právnickej osoby do zoznamu správcov za každého spoločníka … 200 eur
  • poplatok za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky … 5 000 eur
  • poplatok za výpis zo zoznamu správcov, za každú stranu … 1,50 eura
  • poplatok za zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov … 200 eur
  • poplatok za zápis inej zmeny údajov zapísaných v zozname správcov … 10 eur
  • poplatok za vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka … 4,50 eura

V zmysle § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch sa správne poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je uvedené inak.  Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak zákon o správnych poplatkoch pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Ak sa sadzba poplatku v sadzobníku určuje za počet začatých strán a úkon sa vykonáva v elektronickej podobe, spoplatňuje sa celý úkon sadzbou poplatku určenou v sadzobníku, inak sadzbou poplatku v najnižšej sume ustanovenej v sadzobníku, ak je táto v sadzobníku ustanovená; na počet strán sa v tomto prípade neprihliada.

Ak splatné správne poplatky nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Povinnosť zaplatiť ročný poplatok správcu vzniká 1. júla kalendárneho roka, a to hoci za jeden deň trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 1. júla kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza, do 30. júna kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok správcu uhrádza. Ročný poplatok správcu je splatný 31. júla kalendárneho roka, v ktorom sa ročný poplatok uhrádza.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyčiarkne správcu – fyzickú osobu alebo právnickú osobu zo zoznamu správcov, ak správca neuhradil ročný poplatok za trvanie zápisu v zozname správcov v lehote splatnosti; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí.

Informácia k splatnosti ročného poplatku správcu podľa prechodných ustanovení k úpravám účinným od 17.7.2022: Pomerná časť ročného poplatku správcu podľa predpisov účinných do 16.7. 2022 za obdobie do 16.7.2022 je splatná do 31.12.2022. Ročný poplatok správcu podľa predpisov účinných od 17.7.2022 za obdobie trvania zápisu správcu v zozname správcov v období od 17.7.2022 do 30.6.2023 je splatný 31.7.2023.

Spôsob úhrady správnych poplatkov

Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona o správnych poplatkoch, poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, platobnou kartou, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému; ak sa poplatok platí prostredníctvom platobnej brány Štátnej pokladnice, platí sa na príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici.

Ministerstvo prešlo od dňa 01.03.2016 k novému systému úhrady poplatkov. Číslo účtu v tvare SK41 8180 000 0070 0025 0335 je od 29.2.2016 zrušené. 

Správne poplatky je možné uhradiť prostredníctvom platobného systému e-Kolok. E-Kolok (Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku) je potrebné priložiť k príslušnej žiadosti o vykonanie spoplatňovaného úkonu a zaslať ministerstvu.

Viac informácií o platobnom systéme eKolok nájdete na ústrednom portáli verejnej správy alebo na webovej stránke Slovenskej pošty.

V prípade pochybnosti o výške sumy správneho poplatku správcu je možné požiadať ministerstvo o vystavenie platobného predpisu, písomne poštou, prostredníctvom elektronickej schránky ministerstva alebo emailom na adresu spravcovia@justice.sk.​​ V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje správcu, najmä meno, priezvisko a značku správcu, pod ktorou je zapísaný v zozname správcov. Platobný predpis je možné uhradiť prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom.

V prípade úhrady ročného poplatku správcu prostredníctvom platobného systému eKolok, je potrebné priložiť sprievodný list s identifikačnými údajmi správcu; uviesť obdobie, za ktoré správca uhrádza správny poplatok za rok trvania v zozname správcov a originál, prípadne kópiu uvedeného dokladu o úhrade za účelom spracovania eKolku. Ak ide o zápis právnickej osoby do zoznamu správcov, je potrebné predložiť ministerstvu toľko eKolkov v hodnote 200 eur, koľko má správca – právnická osoba spoločníkov.​​

V prípade úhrady správneho poplatku za rok trvania zápisu v zozname správcov za určité obdobie, prostredníctvom údajov poskytnutých na základe platobného predpisu, nemožno uhradiť správny poplatok s uvedením rovnakého variabilného symbolu, ktorý bol priradený k inému obdobiu trvania zápisu v zozname správcov. Variabilný symbol je viazaný vždy ku konkrétnemu poplatku za jednotlivé obdobie trvania zápisu v zozname správcov.