Správcovská skúška

Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukončenia. Opakovanú správcovskú skúšku možno bez opätovného absolvovania odbornej prípravy vykonať len raz, a to najneskôr do dvoch rokov od ukončenia odbornej prípravy.

Podrobnosti správcovskej skúšky ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne. Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky; na prihlášky doručené neskôr sa neprihliada.

Skúšobnú komisiu tvoria traja členovia. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov vymenúva minister spravodlivosti.

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti:

 • Písomná časť pozostáva z písomného testu a písomného riešenia prípadovej štúdie. Písomná časť skúšky sa koná anonymne.
 • Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a ekonómie s možnosťou výberu  viac správnych odpovedí ku každej otázke. Uchádzač správnu odpoveď označí tak, že zakrúžkuje k nej prislúchajúce písmeno. Čas na vypracovanie testu je 45 minút. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Uchádzač získa jeden bod za testovú otázku, ak označí správnu odpoveď a zároveň neoznačí nesprávnu odpoveď. V označenej odpovedi na testovú otázku nemožno vykonať opravu. Pri vypracúvaní testu nemožno používať komentované alebo nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornú literatúru, poznámky a iné pomôcky. Maximálny počet získaných bodov za písomný test je 60 bodov.
 • Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny. Ak to vyžaduje riešenie prípadovej štúdie, pri jej vypracúvaní možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné pomôcky. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov. Prípadová štúdia je hodnotená len v prípade, ak uchádzač získal v teste aspoň 30 bodov.
 • Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky. Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov.
 • Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak z celkového počtu bodov, ktoré za skúšku možno získať, získal aspoň 210 bodov a z toho najmenej 30 bodov získal za ústnu časť skúšky, inak skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený alebo v priebehu skúšky od nej odstúpil. O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá úspešnému uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie.

Termín správcovskej skúšky

Aktualizované: 04.10.2023

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa § 16 a § 18 zákona NR SR č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov organizovaná poverenou osobou: Academia iuris s.r.o., IČO: 54 057 116, so sídlom: Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, sa uskutoční:

 • dňa 22. novembra 2023 (písomná časť) o 9:00 hod.
 • dňa 05. decembra 2023 (ústna časť) o 9:00 hod.

v priestoroch hotela: Vienna House Easy by Wyndham Bratislava, Galvaniho 28, 821 04 Bratislava.

Informácie – prihlasovanie na správcovskú skúšku

Prihlášku na správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.

Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.

Prihláška na správcovskú skúšku musí byť doručená ministerstvu najneskôr 22. októbra 2023.

Na prihlášky doručené neskôr sa neprihliada.

Prihlášku na správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zaslať na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR

sekcia dohľadu

odbor dohľadu nad právnickými profesiami

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Písomná pozvánka na správcovskú skúšku bude zaslaná uchádzačovi, ktorý ministerstvu riadne a včas doručil prihlášku.

Formulár prihlášky na správcovskú skúšku (RTF, 402 KB)

Špeciálna správcovská skúška

Účelom špeciálnej správcovskej skúšky je posúdiť skúsenosti a zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti uchádzača, ktoré sú potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti správcu zapísaného v oddiele špeciálnych správcov zoznamu správcov, vrátane overenia znalostí v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov.

Špeciálna správcovská skúška sa koná podľa potreby, najmenej raz za päť rokov; špeciálnu správcovskú skúšku je potrebné uskutočniť vždy, ak v oddiele špeciálnych správcov klesne počet zapísaných správcov pod desať.

Špeciálnu správcovskú skúšku možno vykonať po zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu a najskôr po piatich rokoch riadneho výkonu správcovskej činnosti podľa osobitných predpisov.

Skúšobnú komisiu tvoria piati členovia. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov vymenúva minister spravodlivosti.

 • Špeciálna správcovská skúška pozostáva z osobného pohovoru, odbornej časti a jazykového pohovoru.
 • Obsahom osobného pohovoru je najmä overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a oboznámenie sa s jeho doterajšou odbornou praxou v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
 • Obsahom odbornej časti je overenie odborných, právnych a ekonomických vedomostí a schopností uchádzača, vrátane overenia vedomostí a schopností v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov, a to prostredníctvom jednej otázky z oblasti práva a jednej otázky z oblasti ekonómie, ktoré si uchádzač žrebuje. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačom doplňujúce otázky. Otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje ministerstvo a schvaľuje špeciálna komisia. Ak sa špeciálna správcovská skúška organizuje prostredníctvom poverenej osoby, otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje poverená osoba v spolupráci s ministerstvom.
 • Obsahom jazykového pohovoru je zistenie úrovne znalosti cudzieho jazyka uchádzača zameranej najmä na zistenie ovládania terminológie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Jazykový pohovor sa vykoná prekladom odborného textu z cudzieho jazyka (anglického, nemeckého alebo francúzskeho), ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti, do slovenského jazyka alebo zodpovedaním otázky v cudzom jazyku, ktorú uchádzačovi položí člen špeciálnej komisie v cudzom jazyku.
 • Za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky môže uchádzač získať maximálne 10 bodov od každého člena špeciálnej komisie a maximálne 50 bodov za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky.
 • Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal spolu aspoň 80 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške podmienečne nevyhovel, ak získal aspoň 70 bodov z osobného pohovoru a odbornej časti a aspoň 25 bodov z jazykového pohovoru. V ostatných prípadoch uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške nevyhovel. Ministerstvo vydá úspešnému uchádzačovi písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky do piatich dní od skončenia špeciálnej správcovskej skúšky.

Termíny špeciálnej správcovskej skúšky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že špeciálna správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, sa uskutoční​:

dňa 20. októbra 2023 od 8:00 hod


v priestoroch budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava.

Ak sa na špeciálnu správcovskú skúšku prihlási väčší počet uchádzačov, ktorých objektívne nebude možné vyskúšať v jednom termíne, špeciálna správcovská skúška bude prebiehať vo viacerých skúšobných dňoch. Bližšie informácie a presné termíny skúšobných dní budú uchádzačom oznámené v dostatočnom časovom predstihu a budú súčasťou pozvánky na špeciálnu správcovskú skúšku. Podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške budú súčasťou štatútu špeciálnej komisie a budú vopred oznámené. 

Informácie – prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku 

Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.

 • Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.
 • Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.
 • Prihláška na špeciálnu správcovskú skúšku musí byť ministerstvu DORUČENÁ najneskôr dňa 19. septembra 2023 (vrátane).
 • Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zasielať na adresu: Ministerstvo spravodlivosti SR
  Račianska ul. 71
  813 11  Bratislava

Ministerstvo zašle písomnú pozvánku na špeciálnu správcovskú skúšku (s uvedením dátumu, času a  miesta konania špeciálnej správcovskej skúšky a s informáciou o výške a spôsobe úhrady správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky) uchádzačovi, ktorý riadne a včas doručil prihlášku a zároveň splnil podmienky pre pripustenie na špeciálnu správcovskú skúšku.

Formulár prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku. (RTF, 289 KB)

Ďalšie podrobnosti o špeciálnej správcovskej skúške sú zverejnené na webovej stránke ministerstva.

Ministerstvo spravodlivosti SR oznamuje, že zvukový záznam zo špeciálnej správcovskej skúšky (v zmysle § 16a ods. 7 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2022 v spojení s § 8c ods.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v platnom znení) bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR až po ukončení všetkých skúšobných dní špeciálnej správcovskej skúšky, ktorá bola vyhlásená na 1.7.2022 a prebieha počas viacerých skúšobných dní.

Zvukové záznamy zo špeciálnej správcovskej skúšky

Špeciálna správcovská skúška 20.10.2023

Skúšobný štatút špeciálnej komisie nájdete tu:

Štatút špeciálnej komisie – zo dňa 22.6.2022 (PDF, 386 KB)

Výsledky správcovských skúšok

Aktualizované dňa 29.11.2023:

Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa konala dňa 22.11.2023 v Bratislave:

Výsledky písomnej časti skúšky sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške.

Usporiadatelia správcovských skúšok

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY POVERILO V ZMYSLE USTANOVENIA § 18 ZÁKONA Č. 8/2005 Z. Z. O SPRÁVCOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV VYKONÁVANÍM ODBORNEJ PRÍPRAVY A ZABEZPEČENÍM SPRÁVCOVSKEJ SKÚŠKY ŠESŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB, A TO:

 • L&L.com, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, konateľ Ing. Jozef Lukáč
  Tel: 0948 122 023
  e-mail: skolenia.spravcov@llcom.sk
  web: www.llcom.sk
 • AUDIT-POL, s. r. o., Čermeľská 45, 040 01 Košice, konateľ doc. Ing. Milan Polončák, CSc.
 • Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z. Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, predseda JUDr. Ján Havlát
 • I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, konateľka JUDr. Martina Mrázová
 • ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, komplementár JUDr. Ivan Boška

V tejto súvislosti zverejňujeme aj plné znenia zmlúv uzavretých medzi jednotlivými spoločnosťami a ministerstvom spravodlivosti:

Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania vydané osobou, ktorá nebola Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverená ich zabezpečením, nebudú uznané.​