Správcovská skúška

Správcovskú skúšku možno vykonať až po riadnom absolvovaní odbornej prípravy, najneskôr do jedného roka od jej ukončenia. Opakovanú správcovskú skúšku možno bez opätovného absolvovania odbornej prípravy vykonať len raz, a to najneskôr do dvoch rokov od ukončenia odbornej prípravy.

Podrobnosti správcovskej skúšky ustanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.

Skúška sa koná spravidla dvakrát ročne v jarnom a jesennom termíne. Konanie skúšky organizačne zabezpečuje ministerstvo. Písomné prihlášky na skúšku sa doručujú ministerstvu najneskôr 30 dní pred konaním skúšky; na prihlášky doručené neskôr sa neprihliada.

Skúšobnú komisiu tvoria traja členovia. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov vymenúva minister spravodlivosti.

Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti:

 • Písomná časť pozostáva z písomného testu a písomného riešenia prípadovej štúdie. Písomná časť skúšky sa koná anonymne.
 • Test zostavený ministerstvom obsahuje 60 otázok z práva a ekonómie s možnosťou výberu  viac správnych odpovedí ku každej otázke. Uchádzač správnu odpoveď označí tak, že zakrúžkuje k nej prislúchajúce písmeno. Čas na vypracovanie testu je 45 minút. Za každú správne zodpovedanú testovú otázku uchádzač získa jeden bod. Uchádzač získa jeden bod za testovú otázku, ak označí správnu odpoveď a zároveň neoznačí nesprávnu odpoveď. V označenej odpovedi na testovú otázku nemožno vykonať opravu. Pri vypracúvaní testu nemožno používať komentované alebo nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornú literatúru, poznámky a iné pomôcky. Maximálny počet získaných bodov za písomný test je 60 bodov.
 • Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej riešenie uchádzač navrhne. Čas na vypracovanie riešenia prípadovej štúdie sú dve hodiny. Ak to vyžaduje riešenie prípadovej štúdie, pri jej vypracúvaní možno so súhlasom predsedu skúšobnej komisie používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iné pomôcky. Za riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 180 bodov. Prípadová štúdia je hodnotená len v prípade, ak uchádzač získal v teste aspoň 30 bodov.
 • Na ústnu časť skúšky postúpi uchádzač, ktorý dosiahol najmenej 150 bodov za písomnú časť skúšky, pričom zároveň dosiahol aspoň 30 bodov z testu a aspoň 90 bodov z prípadovej štúdie. Ústna časť skúšky sa koná najneskôr do 14 dní od konania písomnej časti skúšky. Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok pripravených ministerstvom a vyžrebovaných uchádzačom. Otázky si uchádzač žrebuje tak, aby jedna otázka bola z práva a druhá otázka bola z ekonómie. Každý člen skúšobnej komisie samostatne; za ústnu odpoveď môže udeliť najviac 20 bodov.
 • Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač o skúšku na skúške vyhovel, ak z celkového počtu bodov, ktoré za skúšku možno získať, získal aspoň 210 bodov a z toho najmenej 30 bodov získal za ústnu časť skúšky, inak skúške nevyhovel; uchádzač o skúšku skúške nevyhovel aj vtedy, ak bol zo skúšky vylúčený alebo v priebehu skúšky od nej odstúpil. O výsledku skúšky skúšobná komisia vydá úspešnému uchádzačovi do 30 dní od skončenia skúšky písomné osvedčenie.

Termíny správcovských skúšok

Aktualizované: 26.09.2022

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš, IČO: 52 497 763, sa uskutoční​

 • dňa 10. novembra 2022 (písomná časť) o 9:00 hod.
 • dňa 22. novembra 2022 (ústna časť) o 9:00 hod.

v priestoroch budovy: Hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie organizovaná spoločnosťou: Academia iuris s.r.o., so sídlom Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov, IČO: 54 057 116, sa uskutoční

 • dňa 10. novembra 2022 (písomná časť) o 9:00 hod.
 • dňa 22. novembra 2022 (ústna časť) o 9:00 hod.

v priestoroch budovy: Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice.

Informácie – prihlášky na správcovskú skúšku 

Prihlášku na správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.

Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.

Prihláška na správcovskú skúšku musí byť ministerstvu DORUČENÁ najneskôr dňa 10. októbra 2022. Na neskôr doručené prihlášky sa neprihliada.

Prihlášku na správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zasielať na adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Sekcia dohľadu
Odbor dohľadu nad právnickými profesiami
Račianska ul. 71
813 11 Bratislava

Ministerstvo zašle písomnú pozvánku na správcovskú skúšku uchádzačovi, ktorý riadne a včas doručil prihlášku.

Formulár prihlášky na správcovskú skúšku (RTF, 402 KB)

Informácie – miesto konania správcovskej skúšky

Ministerstvo spravodlivosti SR v písomnej pozvánke určí uchádzačovi miesto konania správcovskej skúšky (Žilina alebo Košice), v ktorom sa správcovskej skúšky môže zúčastniť.

Za účelom určenia miesta konania správcovskej skúšky jednotlivým uchádzačom, budú uchádzači rozdelení do dvoch skupín, a to prioritne nasledovným spôsobom:

 • miesto konania správcovskej skúšky v Žiline – uchádzači s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja, Trnavského kraja, Trenčianskeho kraja, Nitrianskeho kraja a Žilinského kraja;
 • miesto konania správcovskej skúšky v Košiciach –  uchádzači s trvalým pobytom na území Banskobystrického kraja, Prešovského kraja a Košického kraja.

Ministerstvo spravodlivosti SR môže od daného spôsobu rozdelenia uchádzačov upustiť, ak vzhľadom na priebeh organizácie správcovských skúšok sa nebude takéto rozdelenie javiť ako účelné.

Špeciálna správcovská skúška

Účelom špeciálnej správcovskej skúšky je posúdiť skúsenosti a zistiť odborné právne a ekonomické vedomosti uchádzača, ktoré sú potrebné na riadny výkon správcovskej činnosti správcu zapísaného v oddiele špeciálnych správcov zoznamu správcov, vrátane overenia znalostí v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov.

Špeciálna správcovská skúška sa koná podľa potreby, najmenej raz za päť rokov; špeciálnu správcovskú skúšku je potrebné uskutočniť vždy, ak v oddiele špeciálnych správcov klesne počet zapísaných správcov pod desať.

Špeciálnu správcovskú skúšku možno vykonať po zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu a najskôr po piatich rokoch riadneho výkonu správcovskej činnosti podľa osobitných predpisov.

Skúšobnú komisiu tvoria piati členovia. Predsedu, členov skúšobnej komisie a ich náhradníkov vymenúva minister spravodlivosti.

 • Špeciálna správcovská skúška pozostáva z osobného pohovoru, odbornej časti a jazykového pohovoru.
 • Obsahom osobného pohovoru je najmä overenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností uchádzača a oboznámenie sa s jeho doterajšou odbornou praxou v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie.
 • Obsahom odbornej časti je overenie odborných, právnych a ekonomických vedomostí a schopností uchádzača, vrátane overenia vedomostí a schopností v oblasti finančnej analýzy a riadenia podnikov, a to prostredníctvom jednej otázky z oblasti práva a jednej otázky z oblasti ekonómie, ktoré si uchádzač žrebuje. Členovia špeciálnej komisie môžu klásť uchádzačom doplňujúce otázky. Otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje ministerstvo a schvaľuje špeciálna komisia. Ak sa špeciálna správcovská skúška organizuje prostredníctvom poverenej osoby, otázky na odbornú časť špeciálnej správcovskej skúšky pripravuje poverená osoba v spolupráci s ministerstvom.
 • Obsahom jazykového pohovoru je zistenie úrovne znalosti cudzieho jazyka uchádzača zameranej najmä na zistenie ovládania terminológie v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Jazykový pohovor sa vykoná prekladom odborného textu z cudzieho jazyka (anglického, nemeckého alebo francúzskeho), ktorý bol uvedený v písomnej žiadosti, do slovenského jazyka alebo zodpovedaním otázky v cudzom jazyku, ktorú uchádzačovi položí člen špeciálnej komisie v cudzom jazyku.
 • Za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky môže uchádzač získať maximálne 10 bodov od každého člena špeciálnej komisie a maximálne 50 bodov za každú časť špeciálnej správcovskej skúšky.
 • Uchádzač na špeciálnej správcovskej skúške vyhovel, ak získal minimálne 30 bodov z každej časti špeciálnej správcovskej skúšky a získal aspoň 120 bodov z celkového maximálneho počtu 150 bodov za špeciálnu správcovskú skúšku. Ministerstvo vydá úspešnému uchádzačovi písomné osvedčenie o výsledku špeciálnej správcovskej skúšky do piatich dní od skončenia špeciálnej správcovskej skúšky.

Termíny špeciálnej správcovskej skúšky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že špeciálna správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.05.2022 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení účinnom od 01.05.2022, sa uskutoční:

dňa 01. júla 2022 od 8:00 hod.

v priestoroch budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava.

Z dôvodu, že na špeciálnu správcovskú skúšku sa prihlásil väčší počet uchádzačov, ktorých objektívne nie je možné vyskúšať v jednom termíne, špeciálna správcovská skúška sa koná v skúšobných dňoch: 1. júla 2022, 14. júla 2022, 15. júla 2022, 22. júla 2022, 12. augusta 2022, 18. augusta 2022 a 19. augusta 2022. Podrobnosti budú súčasťou štatútu špeciálnej komisie a budú vopred oznámené. O predpokladanom termíne špeciálnej správcovskej  skúšky budú uchádzači informovaní v pozvánke.

Informácie – prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku 

 • Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku je možné podať písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná.
 • Podaním prihlášky v elektronickej podobe nemožno rozumieť podanie prihlášky e-mailom.
 • Prihláška na špeciálnu správcovskú skúšku musí byť ministerstvu DORUČENÁ najneskôr dňa 31. mája 2022.
 • Prihlášku na špeciálnu správcovskú skúšku v listinnej podobe je potrebné zasielať na adresu:
  Ministerstvo spravodlivosti SR
  Račianska ul. 71
  813 11  Bratislava

Ministerstvo zašle písomnú pozvánku na špeciálnu správcovskú skúšku (s uvedením dátumu, času a  miesta konania špeciálnej správcovskej skúšky a s informáciou o výške a spôsobe úhrady správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky) uchádzačovi, ktorý riadne a včas doručil prihlášku a zároveň splnil podmienky pre pripustenie na špeciálnu správcovskú skúšku.

Formulár prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku. (RTF, 289 KB)

Ministerstvo spravodlivosti SR oznamuje, že zvukový záznam zo špeciálnej správcovskej skúšky (v zmysle § 16a ods. 7 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 1.5.2022 v spojení s § 8c ods.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v platnom znení) bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR až po ukončení všetkých skúšobných dní špeciálnej správcovskej skúšky, ktorá bola vyhlásená na 1.7.2022 a prebieha počas viacerých skúšobných dní.

Zvukové záznamy zo špeciálnej správcovskej skúšky

Špeciálna správcovská skúška 01.07.2022, časť 1/2

Špeciálna správcovská skúška 01.07.2022, časť 2/2

Špeciálna správcovská skúška 14.07.2022

Špeciálna správcovská skúška 15.07.2022

Špeciálna správcovská skúška 22.07.2022

Špeciálna správcovská skúška 18.08.2022, časť 1/2

Špeciálna správcovská skúška 18.08.2022, časť 2/2

Špeciálna správcovská skúška 19.08.2022

Skúšobný štatút špeciálnej komisie nájdete tu:

Štatút špeciálnej komisie – zo dňa 22.6.2022 (PDF, 386 KB)

Výsledky správcovských skúšok

Aktualizované dňa 10.05.2022:

Výsledky písomnej časti správcovskej skúšky, ktorá sa konala dňa 04.05.2022 v Piešťanoch:

Výsledky písomnej časti skúšky sú uverejnené podľa identifikačných čísiel priradených uchádzačom na správcovskej skúške.

Usporiadatelia správcovských skúšok

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY POVERILO V ZMYSLE USTANOVENIA § 18 ZÁKONA Č. 8/2005 Z. Z. O SPRÁVCOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV VYKONÁVANÍM ODBORNEJ PRÍPRAVY A ZABEZPEČENÍM SPRÁVCOVSKEJ SKÚŠKY ŠESŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB, A TO:

 • L&L.com, s.r.o., Bosákova 7, 851 04 Bratislava, konateľ Ing. Jozef Lukáč
  Tel: 0948 122 023
  e-mail: skolenia.spravcov@llcom.sk
  web: www.llcom.sk
 • AUDIT-POL, s. r. o., Čermeľská 45, 040 01 Košice, konateľ doc. Ing. Milan Polončák, CSc.
 • Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z. Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, predseda JUDr. Ján Havlát
 • I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava, konateľka JUDr. Martina Mrázová
 • ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, komplementár JUDr. Ivan Boška

V tejto súvislosti zverejňujeme aj plné znenia zmlúv uzavretých medzi jednotlivými spoločnosťami a ministerstvom spravodlivosti:

Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania vydané osobou, ktorá nebola Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poverená ich zabezpečením, nebudú uznané.​