Často kladené otázky

Správcovia konkurznej podstaty

V zásade áno. Bezproblémové by to malo byť pri absolventoch Vysokej školy ekonomickej a jej fakúlt. Problematické sú vysoké školy, ktoré nemajú výslovné ekonomické zameranie (napr. Vysoká škola poľnohospodárska), kde sa ekonomické zameranie toho konkrétneho študijného odboru viaže na inú odbornosť (opäť ako príklad Fakulta ekonomiky a manažmentu Vysokej školy poľnohospodárskej). V takýchto prípadoch sa bude posudzovať každý prípad osobitne. Osoby, u ktorých je otázne, či je slnená podmienka ukončeného ekonomického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a majú záujem o zápis do zoznamu správcov, môžu požiadať ministerstvo ešte pred absolvovaním odbornej prípravy a zložením správcovskej skúšky o zaujatie stanoviska k tomu, či spĺňajú podmienku ekonomického vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 21 ods. 4. K žiadosti je potrebné pripojiť kópiu diplomu, kópiu vysvedčenia o vykonaní štátnej skúšky a kópiu indexu. Ustanovenie § 21 ods. 1 zákona o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov ako jednu z podmienok zápisu fyzickej osoby do zoznamu správcov určuje odbornú spôsobilosť, pričom za odborne spôsobilú sa podľa § 21 ods. 4 považuje fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky, ktorú vykonala nie skôr ako dva roky pred podaním žiadosti o zápis do zoznamu správcov.

Dôležité pri nájomnej zmluve je, aby umožňovala zriadenie kancelárie a podateľne podľa zákona o správcoch, t.j. aby napr. nenastala situácia, kedy by prenajímateľ neakceptoval stav, že prenajatá nehnuteľnosť, resp. jej časť musí byť prístupná verejnosti. V zásade je možné akceptovať aj nájomnú zmluvu, v ktorej je účel definovaný všeobecne (zmluvy budú posudzované jednotlivo).

Stačí v takom prípade k ohláseniu adresy kancelárie predložiť písomné vyhlásenie o súhlase s bezodplatným užívaním, resp. dohodu o bezodplatnom užívaní alebo bude ministerstvo trvať na predložení nájomnej zmluvy?
Účelom predkladania nájomnej zmluvy je v zmysle novej právnej úpravy preukázanie právneho titulu na zriadenie kancelárie na konkrétnej adrese. V zmysle zákona o správcoch sa zriadenie kancelárie preukazuje nájomnou zmluvou alebo iným vhodným dokladom oprávňujúcim správcu zriadiť v nehnuteľnosti kanceláriu na účel výkonu funkcie správcu. Ministerstvo však bude akceptovať aj zmluvu o výpožičke.

Pri dokladaní zmlúv postačí predložiť aj ich kópie. V prípade pochybností alebo nejasností je ministerstvo oprávnené vyžiadať si k nahliadnutiu ich osvedčené kópie alebo originály.

Áno. K podnájomnej zmluve je vždy potrebné pripojiť aj nájomnú zmluvu.

Poistnú zmluvu nie je nutné pripojiť k žiadosti o zápis do zoznamu správcov. Správca je však povinný byť poistený deň nasledujúci po dni zápisu a ministerstvo je oprávnené si ju od správcu kedykoľvek vyžiadať.

V zmysle organizačného poriadku MS SR patrí vedenie zoznamu správcov do kompetencie Sekcie dohľadu, Odboru dohľadu nad právnickými profesiami. Adresa ministerstva je: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava.

Nie, nevzťahuje.

Nie. Uvádzanie iných identifikačných čísiel by mohlo pôsobiť zmätočne.

Áno, ustanovenie § 29 ods. 5 zákona o konkurze a reštrukturalizácii to umožňuje.

Samostatné vyhlásenie o tom, že veriteľ eviduje svoju pohľadávku v účtovníctve nie je potrebné, keďže toto čestné vyhlásenie je inkorporované v tlačive prihlášky, takže postačuje vyznačenie danej skutočnosti v príslušnej kolónke.

Môže. Je však vhodné pripojiť k prihláške tiež rovnopis plnej moci s úradne overeným podpisom zastúpeného, prípadne jej úradne overenú kópiu.

Nie, nemusí.