Preskočiť na hlavný obsah
  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Novinky v obchodnom registri

Novinky v obchodnom registri

Dňa 22. októbra 2019 bol prijatý zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s delenou účinnosťou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020. Uvedený zákon mal priamy dopad aj na právnu úpravu obchodného registra (najmä časť účinná od 1. októbra 2020). Zaviedla sa napríklad výlučná elektronická forma podávania návrhov na zápis,  zmeny a výmaz údajov z obchodného registra. Vyššie uvedený zákon upravil aj čistenie obchodného registra a doplnenie identifikačných údajov.

Legislatívu platnú od 1.10.2020, ako aj popis zmien, ktoré prináša, informácie o doplnení identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy, informácie o potvrdení údajov o organizačnej zložke a zoznam osôb, ktoré môžu byť po splnení zákonom upravených podmienok vymazané z obchodného registra nájdete v zozname zmien k 1.10.2020.

Informácie k elektronickým podaniam

Doplňujúce informácie k elektronickým podaniam

Doplnenie identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy

Bližšie informácie a postup k doplneniu identifikačných údajov

Zoznam elektronických formulárov na podanie návrhu na zápis do obchodného registra, na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a na výmaz zapísaných údajov v obchodnom registri a linky na elektronické služby na www.slovensko.sk nájdete na stránke Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe.

Užitočné informácie k elektronickým podaniam (napríklad technickú príručku, návod na prácu a elektronickým formulárom či technické požiadavky).

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.

Povinnosť zapisovať aktuálne  údaje o končenom užívateľovi výhod ostala zachovaná. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú verejne dostupné na stránke www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Zobrazujú sa v Registri právnických osôb. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Odpovede na často kladené otázky vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod.

Technická podpora – nahlásenie problémov