Doplnenie identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy

Upozornenie

Pri odoslaní notifikačných správ z obchodného registra v súvislosti s automatizovaným doplnením identifikačných údajov zo dňa 21. júla 2022 mohlo dôjsť k technickej chybe, a to v nesprávne uvedenom predmete správy „Notifikácia – osoby, ktoré môžu byť vymazané z OR SR (§768s OBZ)“. Daný predmet nekorešponduje s obsahom správy, ktorá hovorí o tom, že je potrebné doplnenie chýbajúcich identifikačných údajov. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že s povinnosťou doplnenia identifikačných údajov nie je spojený následok výmazu z obchodného registra.

Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19  došlo i k zmene zákona č. 390/2019 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  v časti § 15g zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý pôvodne upravoval povinnosť zosúladenia zápisov zapísaných údajov v obchodnom registri (doplnenia identifikačných údajov) spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
Zákonom č. 198/2020 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bola upravená táto povinnosť tak, že v návrhu na zápis zmeny po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022, je potrebné doplniť identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách.  Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.


Nie je však vylúčená možnosť podať návrh, ktorým dôjde k doplneniu uvedených údajov ešte skôr, t. j. pred 30. septembrom 2021.

Dokumenty na stiahnutie:


   K jednotlivým typom spoločností a družstva ide o nasledovné údaje, ktoré sa majú doplniť:

  Verejná obchodná spoločnosť

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi a pri  likvidátorovi  alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak nedôjde k doplneniu vyššie uvedených údajov, registrový súd na najbližší návrh na zápis nebude prihliadať.“

  ——————————————————-​

  [1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/198/20200721.html

  [1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/390/20201001.html

  [1] V zmysle ustanovenia § 15g ods. 10  zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.“

  Komanditná spoločnosť

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi a pri  likvidátorovi  alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “ 

  Spoločnosť s ručením obmedzeným

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné práva, je potrebné doplniť údaj o jeho zriadení, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy.“ 

  Jednoduchá spoločnosť na akcie

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “ 

  Akciová spoločnosť

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.“

  Družstvo

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi kontrolnej komisie a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. “ 

  Európske zoskupenie hospodárskych záujmov

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady  a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa členov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.“

  Európske družstvo

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi správnej rady, členovi kontrolnej komisie a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy.“

  Európska spoločnosť

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, členovi správnej rady, prokuristovi, vedúcom organizačnej zložky podniku, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti týkajúcej sa jediného akcionára je povinnosť doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. “

  Štátny podnik

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy.“

  Podnik zahraničnej právnickej osoby

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené vedúcemu podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristovi, a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby alebo člena štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak ide o osobu vykonávajúcu konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe zapisuje sa, ak ide o fyzickú osobu, rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je v SR pridelené a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené.“

  Organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby

  „Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené vedúcemu organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, prokuristovi, a pri likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy. V časti štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby alebo člena štatutárneho orgánu zahraničnej právnickej osoby sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené a v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené. Ak ide o osobu vykonávajúcu konkurz, reštrukturalizáciu alebo iné obdobné konanie pri zahraničnej osobe zapisuje sa, ak ide o fyzickú osobu, rodné číslo alebo iné identifikačné údaje, ak rodné číslo nie je v SR pridelené a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené.“