Akreditácia programu podpory obetí ​

...je štátne overenie spôsobilosti subjektu poskytujúceho pomoc obetiam poskytovať odbornú pomoc na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom  č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o obetiach).

Po získaní akreditácie je subjekt oprávnený poskytovať odbornú pomoc v rozsahu zákona o obetiach a je zapísaný do registra subjektov poskytujúcich pomoc.

Pre získanie akreditácie je potrebné, aby subjekt predložil ministerstvu žiadosť o udelenie akreditácie a splnil podmienky vymedzené v § 24 zákona o obetiach. 

Medzi tieto podmienky patrí najmä uzatvorenie pracovného alebo zmluvného vzťahu s minimálne 1 odborne spôsobilou osobou pre každý zo študijných odborov sociálna práca, psychológia a právo a s 1 advokátom. Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo a vykonávala prax po dobu najmenej 3 rokov. Každá z týchto osôb musí byť bezúhonná (bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý si vyžiada ministerstvo).

Ministerstvo rozhoduje o udelení akreditácie na návrh hodnotiacej komisie, ktorá posudzuje splnenie podmienok pre udelenie akreditácie. Táto komisia zasadá ad hoc a ministerstvo prijíma žiadosti o udelenie akreditácie nepretržite. 

Akreditáciu je možné získať na 5 rokov (s možnosťou predĺženia), je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu. Akreditácia sa udeľuje na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti (tu si subjekt môže v žiadosti zvoliť okruh obzvlášť zraniteľných obetí, ktorým bude poskytovať odbornú pomoc).

Vo vzťahu k podávaniu žiadosti si pozorne prečítajte ​​​​Manuál pre podávanie žiadosti o udelenie akreditácie vypracujte Projekt programu podpory obetí a pripravte si všetky potrebné prílohy. Samotnú žiadosť je potrebné podať prostredníctvom online formulára a priložiť k nej minimálne Projekt programu podpory obetí. Po odoslaní online žiadosti, je potrebné ju vytlačiť, priložiť k nej všetky prílohy a zaslať v prevne zviazanej väzbe na nižšie uvedenú adresu.


Kontaktná adresa: 

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava

Požiadať o udelenie akreditácie je možné tu:

https://justice.egrant.sk/

Prípadné otázky môžete adresovať  telefonicky na čísla: 02/888 91 336, 02/888 91 129 alebo na na e-mail: akreditacie@justice.sk