Dotácia na poskytovanie odbornej pomoci

Subjekt​y akreditované podľa zákona o obetiach trestných činov majú možnosť získať dotáciu na poskytovanie:

  • všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 zákona o obetiach,
  • špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať v termíne stanovenom vo výzve, ktorá je vyhlasovaná 1-krát do roka. Jednotlivé akreditované subjekty informujeme aj e-mailom o vyhlásení výzvy

Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu vo výške od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a nemožno ju priznať na poskytovanie sociálnych služieb. Dotácia je viazaná na rozpočtový rok a nie je možné predĺžiť jej čerpanie do ďalšieho rozpočtového roka. Podrobnosti o čerpaní dotácie sú uvedené v informáciách pre príslušnú výzvu. 

Žiadosť sa podáva elektronicky po prihlásení sa na stránke pre akreditáciu pod unikátnym kódom vygenerovaným na žiadosti o udelenie akreditáciu (pod čiarovým kódom). Následne je spolu s prílohami zaslaná na adresu ministerstva. 

Akreditovaný subjekt môže požiadať o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci pre obdobie začínajúce najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie, príp. dňom začatia poskytovania odbornej pomoci uvedenom v rozhodnutí o udelení akreditácie. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa aktuálnej výzvy nájdete TU. ​​​​​​​