Po skončení súdneho konania

Po právoplatnom skončení súdneho konania a pri odsúdení páchateľa spravidla nasleduje vykonávacie konanie. Páchateľ je povinný vykonať trest, ktorý mu bol súdom uložený. Môže to byť napr. peňažný trest, trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, zákaz účasti na verejných podujatiach. Súd môže páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia napr. dodržiavanie zákazu priblíženia sa.

V tejto časti je odsúdený páchateľ povinný Vám nahradiť škodu, tak ako bolo určené v rozhodnutí. V prípade, ak odsúdený túto svoju povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia neplní, tak môžete vymáhať jej plnenie prostredníctvom ​exekútora. Exekútor následne vykoná úkony potrebné k tomu, aby Vám bola škoda uhradená, napr. predá majetok odsúdeného, bude mu zrážať zo mzdy určitú čiastku. Po skončení trestného konania však ako obeť/poškodený trestného činu máte ešte ďalšie práva. Tieto sa týkajú tak Vašej bezpečnosti ako aj odškodnenia.

  • právo na odškodnenie 

V prípade, ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, môžete požiadať na ministerstve o odškodnenie, ktoré Vám poskytne štát. Odškodnenie sa poskytuje za ujmu na zdraví a v prípade niektorých trestných činov aj za nemajetkovú ujmu. Základnou podmienkou pred podanie žiadosti je to, že bolo začaté trestné konanie, v ktorom ste si uplatnili nárok na náhradu škody od páchateľa a škoda Vám nebola uhradená inak. Žiadosť o odškodnenie je možné podať už počas trestného konania, maximálne však do 1 roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, preto je dôležité, aby ste túto lehotu nezmeškali. Formulár ako aj podrobnejšie informácie o odškodnení nájdete na stránke v časti Ako môžem získať odškodnenie?​

  • právo požiadať o poskytnutie informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby, odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, z výkonu detencie 

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete byť informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa z niektorého zo zariadení. Informácia o týchto skutočnostiach slúži najmä na vašu ochranu pre prípad, že by Vás páchateľ chcel vyhľadať (napr. je ním Váš blízky alebo rodinný príslušník). Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a polícia, prokurátor aj súd na neho budú prihliadať. Ak by Vám však hrozilo nebezpečenstvo alebo bol ohrozený Váš život či zdravie, tak Vás bude polícia/prokurátor/súd informovať o prepustení alebo úteku aj v prípade, ak by ste si to neželali.

  • právo na odbornú pomoc 

Aj po skončení trestného konania máte právo na odbornú pomoc. Ak naďalej potrebujete najmä psychologickú pomoc alebo pomoc s uplatnením Vašich práv ako obete, máte právo na jej poskytnutie.


​​​​