Aké základné práva mám ako obeť trestného činu?​

Bez ohľadu na začatie trestného konania a podanie trestného oznámenia má každá obeť najmä tieto práva:

  • právo byť vypočutý

Máte právo povedať, čo sa stalo, ako Vám bolo ublížené. Polícia, prokurátor alebo aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár, psychológ) sú povinní Vás vypočuť a poskytnúť Vám potrebnú pomoc. 

Polícia, prokuratúra aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní Vám poskynúť informácie o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam. Na Vašu žiadosť Vám polícia, príp. prokuratúra pomôže kontaktovať subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý sa bude ďalej venovať Vašim potrebám. 

  • právo, aby sa s Vami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo

Všetky štátne orgány sú povinné brať ohľad na to, v akej situácii sa nachádzate a prihliadať na Vaše potreby. V prípade, ak Vám otázky policajta, prokurátora či sudcu ubližujú alebo sa Vám zdajú ich poznámky nemiestne, máte právo na to upozorniť a požiadať ich, aby zmenili spôsob, akým sa s Vami rozprávajú alebo kladú otázky.

  • právo na informácie v zrozumiteľnej forme

Polícia a prokuratúra má pri prvom kontakte povinnosť Vás informovať o možnosti podať trestné oznámenie, o postupe trestného konania, prístupe k právnej pomoci, postupe mediácie a možnosti uzavretia zmieru, opatreniach na ochranu Vašich zájmov či kontaktoch na organizácie, ktoré Vám môžu pomôcť. 

Tieto ako aj ďalšie informácie by Vám polícia a prokuratúra mala poskytnúť v zrozumiteľnej forme, t.j. tak v jazyku, ktorému rozumiete ako aj spôsobom, aby Vám bolo zrejmé, aký je ďalší postup pri zohľadnení aktuálnej situácie. Môže sa preto stať, že vzhľadom na rozrušenie po trestnom čine Vám polícia poskytne len tie najnevyhnutnejšie informácie týkajúce sa napr. zdravotnej starostlivosti alebo možnosti podať trestné oznámenie a následene ich doplní o ďalšie informácie. 

Nebojte sa spýtať, ak niečo nerozumiete, máte na to právo. Toto množstvo informácií dokáže byť mätúce, ich úlohou je však zabezpečiť, aby ste vedeli o všetkých svojich právnych možnostiach ako aj dostupnej pomoci. 

  •  právo na odbornú pomoc

Môžete požiadať niektorý zo subjektov poskytujúcich pomoc obetiam o poskytnutie odbornej pomoci. 

Akreditované subjekty poskytujú všeobecnú odbornú pomoc alebo špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným obetiam. Touto odbornou pomocou sa rozumie tak psychologická pomoc ako aj právne poradenstvo. V akreditovaných subjektoch pôsobia profesionálne školení zamestnanci, ktorí Vám vysvetlia Vaše práva, poskytnú informácie o dostupných prostriedkoch, pomôžu s právnymi otázkami či poskytnú psychologickú podporu. V prípade potreby Vám pomôžu zabezpečiť núdzové bývanie, kontaktovať rodinu či získať financie. 

Niektoré subjekty poskytujúce pomoc obetiam sa venujú špecifickým skupinám obetí. Táto špecializácia zabezpečuje možnosť dosiahnutia vysokej odbornosti pri poskytovaní pomoci konkrétnemu typu obetí. Neváhajte však kontaktovať ktorýkoľvek subjekt, ak si nie ste istý či sa venuje aj podobným prípadom ako je ten Váš. 

  • právo na odškodnenie

Máte právo na náhradu škody, ktorá Vám bola spôsobená trestným činom. V prípade, ak ju nie je možné získať od páchateľa, môžete požiadať o odškodnenie ministerstvo. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ako môžem získať odškodnenie?​

​​​​​​