Projekt JUSTIN Erazmus +

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“ alebo „ministerstvo“) spolu s Institutem pro restorativní justici (ďalej len „IRJ“ alebo „Institut“) pre Českú republiku participuje pri riešení projektu JUSTIN Erazmus + pod názvom: „Mediácia pri závažnej trestnej činnosti.“

Partnerstvom MS SR reaguje na Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2018) 8 o restoratívnej justícii v trestných veciach, ktorým sú členské štáty vyzývané, aby implementovali restoratívne prístupy, princípy a programy do všetkých fáz trestného konania bez ohľadu na stupeň závažnosti trestného činu.

Cieľom projektu v rámci projektových aktivít je poukázať na možnosť využitia restoratívnych programov pri závažnej trestnej činnosti a budovať tak širšie chápanie zo strany odbornej aj laickej verejnosti.

Jednou z  aktivít v projekte bude úvodný seminár, na ktorom sa odprezentujú aj správy o stave restoratívnych procesov v Česku a na Slovensku, dobrá prax, ale aj výzvy a potreby systémových riešení. Okrem uvedeného, medzi ďalšie aktivity možno zaradiť aj študijnú cestu v spolupráci s fínskou Criminal Sanctions Agency (RISE Fínska probačná služba, štátna inštitúcia).

Pod jednotlivé aktivity projektu možno subsumovať:

  • Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej trestnej činnosti – prípravná fáza vzdelávacieho procesu za prítomnosti odborníkov MS SR na restoratívnu justíciu;
  • Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom – za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency;
  • Príprava podkladov k manuálu restoratívnych stretnutí v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom poskytnutých odborníkmi MS SR na restoratívnu justíciu.

Výstupom z projektu bude vypracovanie vzdelávacieho manuálu (metodiky) restoratívnych stretnutí v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom v spolupráci s IRJ, belgickými a fínskymi partnermi.

Získané znalosti budú ďalej šírené do praxe v SR, ČR a v Európe, taktiež budú prezentované na medzinárodnom seminári Európskeho fóra pre restoratívnu justíciu a na pôde UK v Bratislave.

Podrobný prehľad aktivít v rámci projektu:

SEMINÁR: Mediácia pri závažnej trestnej činnosti

Uplatňovanie a využívanie restoratívnych prístupov v trestnej politike je dlhodobo diskutovanou témou  naprieč celou Európou, pričom Slovenská republika a Česká republika nie sú výnimkou.

Tejto tematike sa venovalo asi tridsať účastníkov z trestnoprávnej praxe. Diskutovalo sa o rozvoji spolupráce v oblasti restoratívnej justície na základe Odporúčania Rady Európy CM/Rec (2018)8 o restoratívnej justícii v trestných veciach o alternatívach implementovania restoratívnych programov do justičnej praxe.

Odborníci prezentovali súčasný stav a možnosti využívania restoratívnych princípov, zásad a procesov v aplikačnej praxi na Slovensku a v Česku. Zámerom stretnutia bolo konštituovať širšie chápanie v oblasti využívania mediácie, aj pri riešení trestnej činnosti bez ohľadu na stupeň jej závažnosti, na princípoch konštruktívneho riešenia vzniknutého konfliktu a podporou postavenia poškodenej osoby v trestnom konaní s akcentom na restoratívnosť.

Súčasťou seminára bolo aj premietanie fínskeho dokumentu „Z očí do očí“, kde boli prezentované restoratívne stretnutia vo väzenskom prostredí.

Seminár bol projektovou aktivitou JUSTIN Erazmus+ a všetci účastníci veľmi pozitívne hodnotili aktuálnosť diskutovanej problematiky.

Veríme, že aj ďalšie projektové aktivity prispejú k podpore a využívaniu restoratívnych procesov v justícii v podmienkach Slovenskej republiky.

Študijná cesta do Fínska

Informácie o študijnej ceste do Fínska poskytla zástupkyňa IRJ,  (ČR) uvedených na stránke IRJ Česká republika. Viac informácii v tomto odkaze.

Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej trestnej činnosti – vstup do problematiky

Ministerstvo S SR, odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, participuje na základe „Smlouvy o partnerství“ uzavretej medzi MS SRa Institutom  so zameraním partnerského projektu na „Mediácie u závažné trestné činnosti“ na vzdelávaní odborníkov – probačných a mediačných úradníkov, ktoré následne zabezpečovali experti (belgickí a fínski partneri) na restoratívnu justíciu (mediáciu) u závažnej trestnej činnosti.

Vzhľadom na to, že záujmom ministerstva bolo, aby pred výjazdom všetkých nominovaných probačných a mediačných úradníkov na vzdelávanie do Prahy, bola vytvorená pomyselná jednotná vedomostná a systémová línia, za tým účelom  bola v dňoch 3. 4.2023 – 5. 4.2023 realizovaná v gescii ministerstva príprava navrhovaných špecialistov.

Miesto konania: Omšenie – LRS ZVJS
Čas konania: 3.4.2023 – 5.4.2023
Názov konania: Pracovné stretnutie probačných a mediačných úradníkoch
Predmet pracovného stretnutia: Mediácia a restoratívne programy

Školitelia:
PhDr. Vladimír Cehlár, PhD.
JUDr. Renáta Ďurkechová, PhD.
JUDr. Tomáš Horeháj, PhD.

Na základe intenzívneho interaktívneho pracovného stretnutia v Omšení bolo vybratých 7 špecialistov – probačných a mediačných úradníkov, ktorí sa zúčastnia predmetného vzdelávania.

Odborné školenie facilitátorov trestnej mediácie v prípadoch závažnej trestnej činnosti

Institut pro restorativní justici realizuje v súčasnom období jedinečný projekt JUSTIN, Eraszmus+, ktorého partnerom je i Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

V dňoch 15.- 19. mája 2023 sa za účasti zahraničných lektorov z belgickej organizácie MODERATOR a fínskej organizácie RISE – Criminal Sanctions Agency uskutočnilo v Prahe odborné školenie zamerané na využitie restoratívneho programu, akým je v súčasnej situácii mediácia v oblasti závažnej trestnej činnosti.

Belgickí a fínski experti, ktorí na predmetnom školení spolupracujú, zdieľali svoje dlhodobé skúsenosti z tejto oblasti. Vďaka nim je overené, že restoratívne metódy môžu mať najväčšie prínosy práve v kontexte závažnej trestnej činnosti, respektíve jej závažných dosahov na poškodeného.

Vzdelávacej aktivity sa za Slovenskú republiku zúčastnili i siedmi probační a mediační úradníci, ktorí sa stanú vôbec prvými špecialistami pri zavádzaní nového restoratívneho programu s akcentom na závažnú trestnú činnosť.

Vzdelávacej aktivity sa za Slovenskú republiku zúčastnili i siedmi probační a mediační úradníci (KS PO – Mgr. Pavel Pitoňák, KS BB – PhDr. Oliver Lakoštík, KS ZA – Mgr. Martina Timkaničová, KS TT –  Mgr. Andrea Kačabová, KS KE –  Mgr. Jozef Fedor, KS PO – Mgr.  Iveta Baranová, KS ZA – Mgr. Martina Sliacka), ktorí sa stali vôbec prvými špecialistami pri zavádzaní nového restoratívneho programu s akcentom na závažnú trestnú činnosť. 

Príprava podkladov k manuálu restoratívnych stretnutí v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom

Ministerstvo aktívne participovalo na príprave manuálu restoratívnych stretnutí v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom. Pôjde o metodiku, ktorá bude prístupná všetkým špecialistom na mediáciu (restoratívne stretnutia v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom) vo verzii českého jazyka, slovenského jazyka a v anglickej verzii.

Aktívna participácia MS SR sa dotýkala najmä:

  • Vymedzenia pojmu závažná trestná činnosť/trestná činnosť so závažným dopadom – slovenské špecifiká;
  • Výskumu o mediácii v podmienkach SR a
  • Vízie rozvoja restoratívnych stretnutí v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom v podmienkach SR.

Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti

Dňa 4. decembra 2023 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala diseminačná medzinárodná konferencia s názvom „Restoratívne stretnutia v prípadoch závažnej trestnej činnosti“.  Pod záštitou štátneho tajomníka Pavla Gašpara ju v rámci projektu JUSTIN Erasmus+ organizoval odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality, ktorý je súčasťou sekcie trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“).

Nadväzujúc na nedávny „Týždeň restoratívnej justície“, ako aj na schválené Programové vyhlásenie vlády, ministerstvo potvrdzuje prioritnú orientáciu trestnej politiky s dôrazom na princíp restorácie a spolu s koordinátorom projektu, Inštitútom pre restoratívnu justíciu Českej republiky, tak ministerstvo pokračuje v otváraní témy restoratívnej spravodlivosti aj pre širokú verejnosť. 

Je to jedinečná správa nielen pre obete, páchateľov, ale aj pre celkovú komunitu a slovenskú spoločnosť ako takú. Slovensko sa tak vydáva cestou vyspelých európskych krajín a aktívne začína presadzovať víziu, že každý, kto sa ocitol na strane poškodeného alebo obvineného, by mal mať garantované právo na prístup k profesionálnym službám restoratívnej justície vo všetkých fázach trestného konania, a to bez ohľadu na spôsobenú ujmu a stupeň závažnosti spáchaného trestného činu.

Počas projektu boli v rámci pilotného restoratívneho programu preškolení aj prví probační a mediační úradníci, ktorí sa stali špecialistami (facilitátormi) restoratívnych stretnuití v prípadoch trestnej činnosti so závažným dopadom.  

V prvej časti programu so svojimi príspevkami vystúpil štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti – Pavol Gašpar, prodekan pre grantovú činnosť Univerzity Komenského – Tomáš Strémy a riaditeľka restoratívnych programov Inštitútu pre restoratívnu justíciu Českej republiky – Tereza Řeháková. Nasledovalo premietanie fínskeho dokumentárneho filmu „Z očí do očí“ zameraného na restoratívne stretnutia/dialóg obetí (pozostalých) a páchateľov vo fínskych väzniciach.

Množstvo zaujímavých podnetov odznelo aj v  panelovej diskusii, moderovanej Tomášom Horehájom, v rámci ktorej boli prezentované vízie rozvoja restoratívnej justície v podmienkach Českej i Slovenskej republiky a  prvýkrát bol na verejnosti prezentovaný vzdelávací manuál s názvom „Manuál pre facilitátorov restoratívnych stretnutí v prípadoch závažnej trestnej činnosti“. Panelistami diskusie boli riaditeľ odboru probácie, mediácie a prevencie kriminality ministerstva – Vladimír Cehlár, riaditeľka restoratívnych programov Inštitútu pre restoratívnu justíciu Českej republiky – Tereza Řeháková, žilinský krajský prokurátor – Tomáš Balogh, Anna Semanová zo Zboru väzenskej a justičnej stráže a Martina Timkaničová – špecialistka na úseku trestnej mediácie za Krajský súd v Žiline.

V radoch účastníkov boli tak zahraniční študenti a doktorandi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj zástupcovia súdov, prokuratúry, Akadémie Policajného zboru, samotní probační a mediační úradníci ako vykonávatelia restoratívnej justície, a v neposlednom rade i zástupcovia mimovládneho sektora.

Veríme, že konferencia nastavila to správne smerovanie v budúcom prístupe využívania programov restoratívnej justície v praxi.

Ako samotná konferencia prebiehala si môžete prezrieť taktiež vo fotogalérii nižšie: