Zmeny k 1. 2. 2023 – zjednodušené založenie a zriadenie

Zákonom č. 8/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1.2.2023 zavádza možnosť zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu), ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webovom sídle, ako aj možnosť zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom. Zjednodušenie spočíva najmä v interaktívnom sprievodcovi, ktorý sprevádza zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným od tvorby zakladateľského dokumentu až po podanie návrhu na zápis do obchodného registra a v možnosti  získania živnostenského oprávnenia zápisom do obchodného registra.

Legislatíva účinná k 1.2.2023

Úpravy dotknutých zákonov a vyhlášok s účinnosťou od 1. februára 2023.

Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Informácie o službe zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zjednodušené zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

Informácie o službe zjednodušeného zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby.