Zjednodušené zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby

Zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore, možno aj zjednodušeným spôsobom. Návrh na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom je možné podať prostredníctvom interaktívneho sprievodcu, v rámci elektronickej služby obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra, cez jednotlivé kroky, ktoré zamedzia prípadnej chybovosti a nekorektnosti údajov.

Výhodou zjednodušeného zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je tiež súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania zápisom podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra. (vybrané predmety podnikania – príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.).

Predpoklady na zjednodušené zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku

Zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom možno za splnenia nasledovných podmienok:

 1. podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,
 2. predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),
 3. predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),
 4. fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zriadenej zjednodušeným spôsobom:
  1. je spôsobilá na právne úkony,
  2. dosiahla vek 18 rokov,
  3. je bezúhonná a
  4. je zapísaná v registri fyzických osôb,
 5. zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Prílohy k návrhu na zjednodušené zriadenie podniku alebo organizačnej zložky podniku

 1. zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby,
 2. rozhodnutie zahraničnej právnickej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby na území Slovenskej republiky,
 3. osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná právnická osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie alebo písomné vyhlásenie zahraničnej právnickej osoby, že právo štátu, ktorým sa spravuje, neustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo do inej evidencie,
 4. listina, ktorou sa preukazuje právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi; to neplatí, ak právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá má byť ako sídlo zapísaná do obchodného registra vyplýva z katastra nehnuteľnosti,
 5. písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene zahraničnej právnickej osoby, že zahraničná osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený,
 6. písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, že je spôsobilá na právne úkony,
 7. stanovy zahraničnej právnickej osoby, ak boli prijaté,
 8. iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov,
 9. písomné plnomocenstvo, ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom,
 10. doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba alebo osoba oprávnená konať v mene podnikateľa; to neplatí, ak ide o občana členského štátu EÚ alebo občana členského štátu OECD,
 11. čestné vyhlásenie navrhovateľa, v ktorom je uvedený údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy a ktorý sa navrhuje zapísať,
 12. Výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba (nie  občan Slovenskej republiky) občanom,
 13. Výsledok lustrácie na účely preverenia bezúhonnosti fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby (ak ide o občana SR) v Registri trestov.