Zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným je možné založiť zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu). Vytvoriť spoločenskú zmluvu je možné prostredníctvom interaktívneho sprievodcu sprevádzajúceho zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným cez jednotlivé kroky prípravy takejto spoločenskej zmluvy. Následne sa použije elektronická služba obchodného registra na podanie návrhu na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou interaktívneho sprievodcu elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy.

Výhodou zjednodušeného založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je tiež súčasné získanie živnostenského oprávnenia pre vybrané predmety podnikania zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, a to zápisom spoločnosti do obchodného registra (vybrané predmety podnikania – príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.).

Predpoklady na zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené tieto podmienky:

 1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),  
 4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (príloha č. 4a k zákonu č. 455/1991 Zb.),
 5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu  „s. r. o.“,
 6. vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 7. správcom vkladu je konateľ a
 8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu
 9. fyzická osoba, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti
  1. je spôsobilá na právne úkony,
  2. dosiahla vek 18 rokov,
  3. je bezúhonná a
  4. je zapísaná v registri fyzických osôb
 10. spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 11. spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a
 12. spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Prílohy k návrhu na zjednodušené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 1. Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,
 2. Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona,
 3. Listina, ktorou sa preukazuje  právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi,
 4. Stanovy, ak boli prijaté,
 5. Písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba,
 6. Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,
 7. Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa, s výnimkou občana členského štátu EÚ alebo OECD,
 8. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy,
 9. Súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu,
 10. Písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je zahraničnou fyzickou osobou, o tom, že je zahraničnou fyzickou, s výnimkou prípadu, ak je takéto vyhlásenie obsiahnuté v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine,
 11. Písomné vyhlásenie zakladateľa s úradne osvedčeným podpisom, ktorý je zahraničnou právnickou osobou, o tom, že je zahraničnou právnickou osobou,
 12. Výpis z registra trestov alebo rovnocenná listina vydaná príslušným orgánom štátu, ktorého je fyzická osoba (nie  občan Slovenskej republiky) občanom,
 13. Písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ spoločnosti založenej zjednodušeným spôsobom, že je spôsobilá na právne úkony,
 14. Výsledok lustrácie na účely preverenia bezúhonnosti konateľa spoločnosti (ak ide o občana SR) v Registri trestov,
 15. Písomné vyhlásenie o vedení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.