Legislatívny proces

Všeobecne o rekodifikácií

Všeobecne

I. Koncepcia reformy súdnictva, ktorá predpokladá množstvo na seba nadväzujúcich krokov sa dotýka systémových zmien nielen legislatívnej povahy, i keď práve od legislatívnych zmien sa všeobecne očakáva odstránenie nedostatkov predovšetkým v oblasti vymožiteľnosti práva. Ministerstvo spravodlivosti už uskutočnilo viacero systémových zmien týkajúcich sa usporiadania súdnictva a iniciovalo viacero projektov, na ktoré naviazali konkrétne právne úpravy v oblasti civilného práva hmotného i procesného, obchodného registra, konkurzného práva s cieľom zvyšovať úroveň právneho vedomia, právnej istoty a dôsledne uplatňovať princípy právneho štátu. Dôležitá úloha, ktorá je súčasťou tejto reformy je práve rekodifikácia občianskeho procesného práva.

​Procesné právo by malo plniť viacero úloh. Procesné pravidlá musia efektívne slúžiť na uplatnenie hmotného práva, garantovať v celom rozsahu práva osôb, ktoré vystupujú v konaní a umožniť súdu, aby o nich čo najrýchlejšie meritórne rozhodol. Nemôže byť cieľom procesného práva vytvorenie a dodržiavanie komplikovaných procesných postupov, ktoré nevedú súd k sústredeniu sa na skutočný zmysel súdneho konania, ktorým je poskytnutie rýchlej a účinnej ochrany porušeného alebo ohrozeného práva. Napriek snahe o zjednodušenie občianskeho súdneho konania desiatkami noviel, nepodarilo sa odstrániť základný problém, ktorým je jednotná úprava procesu, ktorý nereaguje dostatočne na rôzne a odlišné hmotnoprávne úpravy, vyžadujúce si aj odlišné chápanie procesných pravidiel a postupov.

Ministerstvo spravodlivosti aj pri predchádzajúcich úpravách procesného práva smerovalo k tomu, aby sa účinnosť a efektivita nových procesných inštitútov nielen preverila pri aplikácii, ale aby sa prediskutovali kodifikačné princípy, zachovala primeraná miera kontinuity a aby sa pripravila nová právna úprava s čo najmenším rizikom nepochopenia.

Vo všeobecnom súdnictve považuje ministerstvo spravodlivosti za správne tie doterajšie kroky, ktoré viedli k posilneniu významu konania pred prvostupňovými súdmi a k posilneniu zodpovednosti účastníkov konania za výsledok sporu. Rovnako kroky, ktoré viedli k presunu vecnej príslušnosti na okresné súdy. Nová procesná právna úprava by sa mala v rámci realizácie zásady spravodlivého procesu sústrediť predovšetkým na dosiahnutie rozhodnutia v primeranej dobe, bez zbytočných prieťahov, teda na zjednodušenie procesných pravidiel, v rámci ktorých bude mať sudca primeranú možnosť tvorivého výkladu práva.

Základné zásady rekodifikácie

Listina základných práv a slobôd, zakotvuje právo na spravodlivý proces ako jednu zo základných zásad súdneho konania; na druhej strane ale požaduje, aby konanie na súde prebiehalo efektívne, v primeranej dobe a bez zbytočných prieťahov. Ide o európsky štandard ale aj problém, s ktorým sa v rôznej miere stretávajú všetky európske štáty.

 1. Členenie zákona by malo vychádzať z dôsledného oddelenia úpravy sporového konania, nesporového konania a osobitne upraveného konania pre veci správneho súdnictva. Dôkladná analýza správneho súdnictva, obsahujúca aj hodnotenie zaťaženosti jednotlivých stupňov súdov a skladbu správnych vecí v systéme súdnictva Slovenskej republiky však vedie jednoznačne k záveru, že je potrebné vypracovať osobitný procesný predpis pre účely správneho súdnictva. Koncepčný materiál  návrhu opatrení na zdokonalenie správneho súdnictva schválený uznesením vlády  Slovenskej republiky č. 461/2004 z 19. 5. 2004,  predpokladal predloženie návrhu zásad samostatného procesného predpisu pre správne súdnictvo. Táto úloha, napriek vypracovanému vecnému zámeru novej právnej úpravy, bola však uznesením vlády Slovenskej republiky č. 676/2005 zo 7. 9. 2005 zrušená, čím sa síce reálna perspektíva zavŕšenia začatých zmien, najmä novej procesnej úpravy správneho súdnictva, oddialila, ale nezanikla. Vypracovanie samostatného procesného kódexu – správneho súdneho poriadku, ktorý bude upravovať konanie pred správnymi senátmi v rámci správneho súdnictva, je nevyhnutné nielen vzhľadom na stále sa rozširujúce kompetencie správneho súdnictva ale najmä vzhľadom na odlišný charakter občianskoprávnych a obchodnoprávnych vecí a vecí správneho práva, ktorých riešenie sa spravuje celkom odlišnými základnými princípmi.
 2. Duálna úprava výkonu rozhodnutia v občianskom súdnom poriadku a exekučnom poriadku priniesla viacero problémov, ktoré ministerstvo spravodlivosti navrhlo riešiť vypustením ustanovení týkajúcich sa výkonu rozhodnutia z občianskeho súdneho poriadku a predpokladá sa zabezpečenie výkonu rozhodnutia výlučne súdnymi exekútormi. Skúsenosti iných štátov ukazujú, že k vyššej efektivite exekučného konania dochádza tam, kde exekúciu zabezpečujú osoby, ktoré nie sú zamestnanci súdu.
 3. Výsledkom novej procesnej úpravy sporového konania by nemala byť detailná úprava všetkých procesných situácií, v ktorých sa môžu súd a účastníci ocitnúť, ale vyváženie práv a povinností účastníkov a súdu, zakotvenie sankcií, ktoré môžu byť aplikované pri nedodržiavaní povinností uložených sporovým procesným poriadkom a najmä efektívne a jednoducho prebiehajúce súdne konanie. Najdôležitejšie princípy rekodifikácie sporového konania by sa mali dotýkať najmä
  • precizovania povinností účastníkov a súdu s cieľom koncentrovať tvrdenia a dôkazy do prípravnej fázy konania a dosiahnuť správne a rýchle rozhodnutie
  • jednoznačnej úpravy doručovania
  • všetkých foriem zjednodušeného konania, zavedenia formulárov prípadne rozšírenia možností písomného procesu
  • výraznejšieho využívania fikcií v prípadoch, keď je to opodstatnené a nie je to v rozpore so zásadou prístupu k spravodlivosti
  • využívania všetkých spôsobov alternatívneho riešenia sporu
  • postupného nahrádzania protokolácie na pojednávaní vyhotovením záznamu  technickým zariadením
  • obmedzenia všeobecnej zásady dvojinštančnosti konania
  • možného zavedenia počítania lehôt na podanie opravného prostriedku od vyhlásenia rozhodnutia na pojednávaní
  • zavedenia a posilnenia takých prvkov apelácie, ktorými by sa eliminovalo opakované a výlučne formálne zrušovanie vecí súdmi vyššieho stupňa
  • úpravy mimoriadnych opravných prostriedkov tak, aby sa v rámci nich riešili iba otázky zásadného právneho významu.
 4. Nesporové konanie sa aj pri platnej právnej úprave riadi inými princípmi  ako konanie sporové a podstatne iná je v rámci neho aj úloha súdu. Cieľom rekodifikácie by malo byť predovšetkým vymedzenie tých druhov súdnych  konaní, ktoré môžeme považovať za nesporové a na ktoré sa bude vzťahovať nesporový procesný poriadok.

Občiansky súdny poriadok

Členovia rekodifikačnej komisie pre OSP

Menný zoznam členov Rekodifikačnej komisie pre OSP

 • DOC. JUDR. MAREK ŠTEVČEK, PHD.
 • JUDR. JANA BARICOVÁ
 • JUDR. ROMANA SMYČKOVÁ, PHD.
 • JUDR. EVA BABIAKOVÁ, CSC.
 • JUDR. JANA BAJÁNKOVÁ
 • JUDR. KATARÍNA BARTALSKÁ
 • PROF. JUDR. JÁN CIRÁK, CSC.
 • JUDR. LADISLAV DUDITŠ
 • JUDR. DOMINIKA DZIAKOVÁ, PHD.
 • DOC. JUDR. MILAN ĎURICA, PHD.
 • JUDR. MARIÁN FEČÍK
 • DOC. JUDR. PHDR. TOMÁŠ GÁBRIŠ, PHD., LLM
 • JUDR. KATARÍNA GEŠKOVÁ, PHD.
 • JUDR. ANDREA HAITOVÁ
 • JUDR. ALEXANDRA KOTRECOVÁ, PHD.
 • JUDR. PETR LAVICKÝ, PHD.
 • JUDR. MILAN ĽALÍK
 • JUDR. PAVOL MALICH
 • JUDR. SOŇA MESIARKINOVÁ
 • JUDR. PETER MOLNÁR, PHD.
 • JUDR. JURAJ PALÚŠ
 • JUDR. MARICA PIROŠÍKOVÁ
 • JUDR. ANDREJ POPOVEC
 • JUDR. BEATRIX RICZIOVÁ, PHD.
 • JUDR. RENÁTA ŠÍNOVÁ, PHD.
 • JUDR. ROBERT ŠORL, PHD.
 • JUDR. ROBERT ŠORL, PHD.
 • JUDR. KATARÍNA VALOVÁ, PHD.
 • PROF. JUDR. PETER VOJČÍK, CSC.

Plenárne zasadnutia rekodifikačnej komisie

1. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Prvé plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok sa uskutočnilo 12. júla 2012. Na tomto stretnutí boli členom Rekodifikačnej komisie odovzdané menovacie dekréty z rúk ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Tomáša Boreca a štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a prihovoril sa im aj predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico.

Predseda Rekodifikačnej komisie Marek Števček predstavil časový zámer nového právneho predpisu – Legislatívny zámer by mal byť hotový začiatkom roka 2013. Ďalej oboznámil členov s vecným zámerom rekodifikácie. Najdôležitejšie body zhrnul pod tzv. „tri O“ – odbornosť, otvorenosť, oponentúra (ohľadom judikatúry ESĽP aj SDEÚ, Ústavného súdu aj Najvyššieho súdu. Nemožno však vybočovať z medzí stredoeurópskeho priestoru, preto aj oponentúra českých kolegov bude veľkým prínosom).

Ako metodika práce na rekodifikácii bola okrem iného určená komparácia, ako horizontálna tak aj vertikálna. (Predpokladá sa návrat k niektorým osvedčeným historickým inštitútom.) Predseda Rekodifikačnej komisie zhrnul zamýšľané zmeny.

Následne sa k navrhnutému smeru rekodifikácie vyjadril každý člen Rekodifikačnej komisie.

Členovia sa dohodli, že ako systém práce zvolia vypracovávanie jednotlivých čiastkových úloh v menších skupinách, pričom výsledky týchto skupín budú vždy prezentovať na plenárnom zasadnutí.

Ďalšie plenárne zasadnutie bolo stanovené na 4. septembra 2012.

​2. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Druhé plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie sa uskutočnilo 4. septembra 2012.

Na tomto stretnutí bol hlavným bodom programu komplexný materiál zaslaný členom. Materiál mal niekoľko častí: Prvá časť materiálu sa zaoberá správnym súdnictvom, druhá časť historickým exkurzom a tretia časť rozoberala právne úpravy civilného procesu vybraných štátov.

Oddelenie správneho súdnictva

– rozsah a rozmanitosť správnej agendy je veľmi široká, preto je špecializácia v správnom súdnictve nutná → odčlenenie správneho kódexu. (Správny súdny poriadok) → inštitucionálna nezávislosť správnych súdov v zmysle garancií nezávislosti.

Úloha: Podskupina pre správne súdnictvo: v zmysle záverov pripraviť návrh, o ktorom už bude Rekodifikačná komisia diskutovať.

Odčlenenie sporových a nesporových konaní

– rozdiely medzi spormi a nespormi sú neoddiskutovateľné. Teoretický sú hlboko zakorenené, od otázok právomoci, príslušnosti, cez účastníkov konania, až po procesné princípy a postupy, z čoho jednoznačne vychádza argument odčleniť sporové konanie od nesporového. Existuje opodstatnený návrh zaviesť aj diferencovaný procesný režim.

– je potrebné odpovedať na otázku, ako vymedziť „nespory“

Úloha: Podskupina pre prípravu materiálov k nesporom: vyšpecifikovať, čo sa považuje za nespor a vyšpecifikovať rozdielny procesný postup a režim.

Materiál „východiská predsedu“

– diskusia o obsah materiálu, ktorý vypracoval predseda Rekodifikačnej komisie a ktorý bol zaslaný členom ešte pred stretnutím. Najväčšia diskusia vznikla ohľadom nasledujúcich bodov:

 • obligatórne právne zastúpenie
 • sankcionovanie procesnej aktivity/pasivity
 • dvojfázovosť pojednávania
 • VSÚ v. Justičný čakateľ
 • mimoriadne dovolanie

​Ďalšie plenárne zasadnutie bolo stanovené na 23.10 2012

3. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Tretie plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie sa uskutočnilo 23. októbra 2012.

Rekodifikačná komisia prikročila k jednotlivým zámerom vypracovaných podskupinami.

1. Správne súdnictvo

– bol predstavený podrobný materiál, ktorý mali členovia k dispozícii ešte pred plenárnym zasadnutím. Jeho zostavitelia ho podrobne rozobrali a odpovedali na otázky členov.

Podskupina zohľadní pripomienky ostatných členov a zapracuje ich do svojho materiálu

2. Sporové v. Nesporové konanie

– bol predstavený podrobný materiál, ktorého hlavnými bodmi boli otázky

I. terminologockého označenia „nespor“
II. kritériá pre vymedzenie nesporu

3. Opravné prostriedky

– v rámci pracovnej skupiny sa jej členovia oboznámili s materiálmi. Body, na ktorých sa členovia zhodli, ale ktoré treba dopracovať:

I. inštančnosť, odvolanie ako jediný riadny opravný prostriedok
II. dôvody zmätočnosti
III. nastaviť inštitút rekurzu

4. Základné konanie

– treba vyčleňovať spotrebiteľské spory pre ich špecifickú povahu
– treba dať sudcovi možnosť na manažovanie svojej kauzy
– sudcovská koncentrácia
– „pre trial hearing“

5. Trovy

– bol predstavený zámer ohľadom trov konania

Nasledujúce stretnutie Rekodifikačnej komisie bolo stanovené na 28.11.2012 a ďalšie na 19.12.2012.

4. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Štvrté plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 28. novembra 2012 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Všeobecná diskusia k príprave legislatívneho zámeru

– pripomienky k formálnej stránke textu – jeho členenia a pomenovania jednotlivých kapitol.
– diskusia k odčleneniu nesporového konania do samostatného kódexu (pre súdnu prax by to bolo vhodnejšie do dvoch kódexov).
– diskusia k zmene názvu konania, ktoré sa dnes nazývajú nesporové (v ČR sa zaviedlo „zvláštní“ řízení), zatiaľ pracovný (nie definitívny) názov: „osobitné mimosporové konania“
.- časť „činnosť súdu pred začatím konania“ sa vypúšťa; zabezpečovacie opatrenia sa zaradia do časti „činnosť súdu prvého stupňa“.

Opravné prostriedky

– subkomisia pre opravné prostriedky predostrela výsledky svojej práce – vychádzala z toho, čo je určujúce pre rekodifikáciu – zefektívnenie a zlepšenie vymožiteľnosti práva. Systém opravných prostriedkov bude stavaný na odvolaní.
– neúplná apelácia v sporových veciach. Dovolanie založené na revízno-kasačnom princípe – ak pôjde o otázku právneho posúdenia, môže dovolací súd rozhodnutie zmeniť. Obnova konania ostane zachovaná – navrhuje sa iba zmeniť terminológia, a to žaloba na obnovu konania.
– je potrebné vypracovať návrh právnej úpravy žaloby pre zmätočnosť a tiež upraviť inštitút rekurzu.

Správne súdnictvo

– subkomisia pre správne súdnictvo dopracuje svoju časť legislatívneho zámeru s tým, že pripraví aj všeobecné východiská legislatívneho zámeru pre správne súdnictvo a rovnako pripraví podklad pre právnu úpravu organizácie súdov a postavenie sudcov v správnom súdnictve v statusovom zákone.

5. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Piate plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie pre Občiansky súdny poriadok sa uskutočnilo 19. decembra 2012.


Diskutoval sa návrh legislatívneho zámeru – prebehla otvorená rozprava k návrhu, najmä k týmto bodom:

– subkomisia pre správne súdnictvo spracovala aj svoju všeobecnú časť a to vzhľadom na to, že je už viac menej zrejmé, že pôjde o predpis samostatný.
– v subkomisii pre opravné prostriedky sa spracovávajú otázky žaloby pre zmätočnosť, nastavenie dovolania. Uzavreté budú všetky tieto témy v januári.
– dopracuje sa myšlienka veľkého senátu, na ktorý by sa mohol obrátiť sudca NS, ak je potrebné preklenúť nejaký judikát. Definitívne sa o otázke veľkého senátu rozhodne na 6. plenárnom zasadnutí RK OSP (v januári).
– dohodlo sa, že v kódexe budú vyjadrené základné zásady – základné filozofické ústavnoprávne princípy a zásady, pričom pri ich forme treba postupovať jednotne aj s návrhom Občianskeho zákonníka!
– diskusia k princípu kontradiktórnosti – treba zabrániť prílišnému formalizmu.

Záver plenárneho zasadnutia rk osp

Do nasledujúceho zasadnutia treba poslať všetky pripomienky – najneskôr do 11. januára 2013.

Na nasledujúcom plenárnom zasadnutí (v januári) bude predstavená finálna podoba návrhu legislatívneho zámeru.

6. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Šieste plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 23. januára 2013 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Program plenárneho zasadnutia: vecné pripomienky k textu Legislatívneho zámeru (ďalej ako LZ).

Po dnešnom plenárnom zasadnutí sa bude stretávať už iba užší tím, ktorý bude pracovať na vyčistení, cizelovaní a sprecízňovaní textu LZ.

K pripomienkam:

– Medzi opravné prostriedky sa navrhlo nezaradiť rekurz, naopak navrhol sa nový procesný inštitút nápravy pri taxatívne určených uzneseniach. O tomto novom prostriedku sa bude rozhodovať v rámci jednoinštančného konania.
– Mimoriadne dovolanie v sporovom konaní – vypustiť; v mimosporovej agende v taxatívne stanovených veciach z taxatívne vymedzených dôvodov s primeranou lehotou na podanie sa navrhuje ponechať dovolanie GP.
– Veľký senát – je potrebný s tým, že bude rozhodovať o veci, nielen abstraktne rozhodovať o probléme.
– Dnešné OSP sa rozdelí na tri kódexy (sporové konanie, mimosporové konanie, konanie v správnom súdnictve).

Záver plenárneho zasadnutia rk osp

Do konca januára by mal čistiaci tím vyprecizovať text.

Oponentúra: dr. Hanzelová, prof. Winterová, dr. Drápal, doc. Fogaš, dr. Krajčo, prof. Mazák, doc. Ogurčák

7. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Siedme plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 27. júna 2013 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Stretnutie otvoril doc. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda Rekodifikačnej komisie pre OSP. Po otvorení nasledoval slávnostný príhovor ministra spravodlivosti SR, ktorý poďakoval Rekodifikačnej komisii za vykonanú prácu na legislatívnom zámere a súvisiacich prácach.

Boli ustanovené jednotlivé subkomisie a boli tiež určení aj ich vedúci, resp. „výkonní tímlídri“. Samostatné subkomisie budú pre oblasti:

 • opravné prostriedky
 • spory
 • spory s ochranou slabšej strany
 • trovy
 • správne súdnictvo
 • mimospory
 • doručovanie

Do polovice septembra by chcel mať predseda rekodifikačnej komisie materiál, na ktorom sa bude už vážne stavať – draft zákona.

Na plenárnom zasadnutí vystúpil i doc. JUDr. Anton Dulak, PhD., predseda komisie pre rekodifikáciu OZ, ktorý informoval o tom, akým spôsobom prebiehajú práce v hmotnoprávnej rekodifikačnej komisii. Upozornil na úskalia, ktoré čakajú pri príprave kódexov a dohodla sa úzka spolupráca medzi komisiami, najmä so skupinou mimosporov.

Záver stretnutia, ďalšie plenárne zasadnutie sa naplánuje na koniec septembra 2013.

8. P​lenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Ôsme plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 11. decembra 2013 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Stretnutie otvoril doc. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda Rekodifikačnej komisie pre OSP.

Po oficiálnom otvorení predseda RK OSP informoval celú komisiu o zmenách v oblasti rekodifikácie hmotného práva. Každý z vedúcich pracovných skupín sa vyjadril k materiálu, ktorý pracovná skupina predložila.

Bol predstavený návrh Civilného sporového poriadku. Jednotlivý tvorcovia paragrafového znenia sa vyjadrili k čiastkovým návrhom: trovy konania, doručovanie, opravné prostriedky. Rovnako boli zbežne predstavené i Správny súdny poriadok a Civilný  mimosporový poriadok.

K jednotlivým materiálom prebehla rozsiahla diskusia, ktorej účelom bolo upozorniť na nedostatky, či vyjasniť niektoré koncepčné záležitosti.  

P. predseda stanovil harmonogram prác (orientačný), podľa ktorého sa bude postupovať. Postupne sa uzatvorí

 • Konanie na prvom stupni
 • Opravné prostriedky
 • Mimosporové konanie
 • Správne súdnictvo

APRÍL – JÚN:          

–  definitívne pripomienky
–  konferencie pre každú 
​-  diskusné panely

Záver stretnutia, ďalšie plenárne zasadnutie sa naplánuje na 21.1.2014.​​

9. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Deviate plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 28. januára 2014 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Stretnutie otvoril doc. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda Rekodifikačnej komisie pre OSP.

Po oficiálnom otvorení predseda RK OSP informoval o zmene vo vedení RK OSP. Novou podpredsedníčkou RK OSP sa stala JUDr. Romana Smyčková, PhD. Dôvodom pre menovanie p. dr. Smyčkovej je jej previazanosť na akademické prostredie, teda obe podpredsedníčky pokrývajú oblasť aplikácie i teórie práva, obe podpredsedníčky sú zároveň vedúcimi pracovných skupín – subkomisií pre jednotlivé kódexy.

P. predseda zhrnul pripomienky ku konaniu na prvom stupni, poďakoval sa členom RK OSP za aktívnu účasť, konštatoval, že viaceré pripomienky smerovali k rovnakým zmenám v návrhu, teda členovia RK OSP prejavili zhodné názory vo viacerých oblastiach.

Zhoda nastala v tom, že najdôležitejšia je v tomto momente úprava zásad, keďže od nich sa všetko vyvíja a na ne všetko nadväzuje. Je potrebné dodržať jednotnú líniu všetkých troch kódexov.

Boli zhrnuté práce na pôvodnom materiály o konaní na prvom stupni, vychádzalo sa z rakúskej a nemeckej právnej úpravy.

Predseda na záver uviedol, že pripomienky budú spracované a zapracované do pôvodného textu navrhovaného materiálu. Zásady sa dopracujú a paralelne budú prebiehať práce na ustanoveniach o opravných prostriedkoch.

Záver stretnutia, ďalšie plenárne zasadnutie je naplánované na 18.2.2014.​ 

10. Plenárne zasadnutie Rekodifikačnej komisie

Desiate plenárne zasadnutie sa uskutočnilo dňa 18. februára 2014 na pôde Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Stretnutie otvoril doc. JUDr. Marek Števček, PhD., predseda Rekodifikačnej komisie pre OSP.

Boli prezentované informácie o prácach na zapracovaní pripomienok do textu sporového kódexu – metodológia práce je v súčasnosti taká, že všetci traja zodpovední členovia RK OSP pracujú spolu a konzultujú každú pripomienku.

Hlavnou témou dnešného zasadnutia je právna úprava opravných prostriedkov. Materiál pripravila subkomisia pre opravné prostriedky. Ide o pracovnú verziu, na ktorej bude treba ešte veľa pracovať, avšak možno prezentovať nasledovné dieľčie výsledky:

Odvolanie:

 • Prepracovali sa dva spôsoby prípustnosti odvolania – voči rozsudku zásadne bude prípustné, pokiaľ to zákon nevylučuje a proti uzneseniu bude prípustné, len ak to zákon pripúšťa.
 • Taxatívnym spôsobom budú vymenované prípady, kedy bude odvolanie voči rozhodnutiu súdu prvého stupňa prípustné.
 • V duchu zásady efektívneho a rýchleho konania by sa malo špecifikovať, kedy bude rozhodovať na odvolacom súde o konkrétnych veciach samosudca.
 • K odvolacím dôvodom – pokiaľ ide o §11 písm. e) pracovného materiálu (teda „súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností“) – bude modifikovaný – aby nebol taký široký – zúži sa na tie dôkazy, ktoré budú nevyhnutné pre rozhodnutie o veci samej. Tu bol ponúknutý členom RK OSP priestor na ďalšie návrhy a pripomienky.

Obnova konania: zatiaľ nerobí problémy v rámci aplikačnej činnosti súdov, preto zmeny nebudú (okrem terminológie) rozsiahle.

 Dovolanie: v tomto inštitúte bolo vykonaných najviac zmien.

 • Navrhuje sa modifikovať lehotu na podanie dovolania – jeden mesiac by sa predĺžil na dva, keďže sa lehota bude počítať od doručenia.
 • K vadám konania by sa malo prihliadať iba na návrh – ak boli v dovolaní výslovne uvedené.
 • Dovolanie musí byť kvalifikované – teda podané advokátom a pod.

Prebehla rozsiahla diskusia k materiálu, bude ešte prepracovaný, doplnená sťažnosť, úprava dovolania a pod.

Druhá časť plenárneho zasadnutia bola venovaná úprave princípov a zásad. Rovnako ako v prípade opravných prostriedkov, ide o prvotný návrh materiálu. Aj k tejto téme prebehla diskusia, niektoré navrhované zásady boli označené za nadbytočné, iné chýbali. Návrh sa ešte prepracuje.

Termín budúceho zasadnutia: 19.3.2014

Nosná téma: uzavretie opravných prostriedkov a prvostupňového konania

Materiály rekodifikačnej komisie

Judikatúra

Článok 6 Dohovoru – mimoriadne dovolanie sumár judikatúry ESĽP (RTF, 120 KB)

Mimoriadne dovolanie

K otázke súladu inštitútu mimoriadneho dovolania s článkom 6 ods. 1 dohovoru:

ESĽP pripúšťa určité zásahy do konečných súdnych rozhodnutí, ako výnimku zo zásady právnej istoty a zo zásady res judicata, ak je takýto zásah odôvodnený potrebou nápravy extrémnej chyby.

Ďalej uvedené prípady sa týkajú civilných nárokov, o ktorých bolo rozhodnuté konečným rozsudkom, pričom konečný rozsudok bol následne zrušený rozhodnutím prezídia vyššieho súdu. ESĽP v týchto prípadoch nezistil porušenie článku 6 Dohovoru.

Protsenco v. Russia (application no. 13151/04)

§ 33. The Court considers that the circumstances referred to were in their nature and significance such as to justify the squashing of the final judgment and this was not inconsistent with the principle of legal certainty.

​Preklad: Súd má za to, že uvedené okolnosti boli vzhľadom na svoju povahu a význam také, že ospravedlňovali zrušenie konečného rozsudku; toto zrušenie nebolo nezlučiteľné s princípom právnej istoty.

Tishkevich v. Russia (application no. 2202/05)

§ 23. The Court reiterates that for the sake of legal certainty implicitly required by Article 6, final judgments should generally be left intact. They may be disturbed only to correct fundamental defects (see Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, § 51-52, ECHR 2003 – IX). 

Preklad: Súd pripomína, že v záujme rešpektovania princípu právnej istoty, ktorý je implicitne vyjadrený v článku 6, konečné rozsudky by mali vo všeobecnosti zostať nedotknuté. Zrušené môžu byť iba za účelom nápravy fundamentálnych chýb (pozri Ryabykh v. Russia, číslo 52854/99, § 51-52, ECHR 2003 – IX).  

Lenskaya v. Russia (application no. 28730/03)

§ 40. The Court observes that the errors committed by the District and Regional courts were sufficient in nature and effect to warrant the reopening the proceedings. Leaving such errors uncorrected would seriously affect the fairness, integrity and public reputation of judicial proceedings.

Preklad: Súd konštatuje, že vady vykonané obvodným a krajským súdom boli, vzhľadom na ich povahu a vplyv, postačujúce na to, aby odôvodnili opätovné otvorenie konania. Ponechanie takýchto vád bez nápravy by malo závažný vplyv na spravodlivosť, integritu a verejnú reputáciu súdneho procesu.   

Judikatúra ESĽP bola premietnutá do Návrhu Odporúčania o úlohe prokurátorov v netrestnej oblasti, ktorý má byť predmetom rokovania Výboru ministrov Rady Európy v nasledujúcom období. Vo vzťahu k mimoriadnemu dovolaniu má význam bod 22 Návrhu Odporúčania:

 • 22. In order to comply with the principles of legal certainty and res judicata, the grounds upon which a public prosecutor may seek a review of a final decision of a court should be limited to exceptional cases and the review processed within a reasonable time-limit. The parties to the original proceedings should be informed and joined to the review proceedings, should they so wish.

Preklad: Za účelom dosiahnutia súladu s princípmi právnej istoty a res judicata, dôvody, na základe ktorých môže prokurátor podať návrh na preskúmanie konečného rozhodnutia súdu by mali byť obmedzené na výnimočné prípady a preskúmanie by malo byť vykonané v rozumnej lehote. Účastníci konania by mali byť informovaní (rozumej o začatí konania o preskúmanie konečného rozhodnutia) a ak si to želajú, mali by sa zúčastniť prieskumného konania.

Ostatné materiály

Súvisiace odporúčania výboru ministrov

Paragrafové znenia kódexov

IPK:

MPK:

Odovzdané na rokovanie vlády SR:

Odovzdané do NRSR:

Schválené znenia NRSR:

Verejné vystúpenia rekodifikačnej komisie

Členovia rekodifikačnej komisie o zámeroch komisie informujú pri rôznych príležitostiach, z verejných vystúpení predsedu rekodifikačnej komisie vyberáme:

 • Stretnutie katedier občianskeho práva SR a ČR v Jesenníkoch – 6-8. 9. 2012
 • Konferencia pod záštitou podpredsedníčky NR SR JUDr. Renáty Zmajkovičovej – odprezentoval príspevok na tému Procesno – právne predpisy a ich vplyv na efektivitu konania orgánov verejnej moci – 27.9.2012
 • Stretnutie ústavnoprávneho výboru NRSR s Ústavnoprávnym výborom Poslaneckej snemovne  ČR – 2.10.2012
 • Stretnutie sudcov občianskoprávnych a obchodnoprávnych kolégií Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho súdu ČR – 2.-3. 10. 2012
 • Konferencia organizovaná PF UK v Častej, Papierničke – 8-10.10. 2012
 • Prednáška pre notárov na Táloch 12.10.2012
 • Prednáška pre advokátov – 7-8.12.2012
 • Prednáška Management pohľadávok 2012 – 6.11.2012
 • Rozhovor v časopise Právna revue október – december; v rubrike „Právo a legislatíva“ – Rekodifikácia občianskeho práva procesného
 • Vyžiadaná prednáška k rekodifikácii civilného práva procesného na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne – 27.11.2012
 • Prednáška pre advokátov – 7-8.12.2012
 • Medzinárodná konferencia na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomoouci na tému „Rekodifikácia civilného práva procesného na Slovensku s osobitným akcentom na opravné prostriedky“ – 8.2.2013
 • Rozhovor v časopise Bulletin slovenskej advokácie č. 1/2 – 3 (dve čísla) – Rozhovor: Zefektívnenie civilného procesu je možné iba na základe zmeny od začiatku
 • Medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké právnické dny“ na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci – príspevok „Rekodifikácia civilného práva procesného v Slovenskej republike – Civilný sporový poriadok a civilný mimosporový poriadok“ – 9-10.5.2013
 • Medzinárodná konferencia „Československé právnické dni“ organizovaná Justičnou akadémiou SR v spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovej univerzity v Brne – príspevok „Súčasný stav rekodifikácie civilného práva procesného v SR“ – 30.5.2013
 • Prednáška pre čínsku delegáciu organizovaná Justičnou akadémiou na tému „Rekodifikácia civilného práva na Slovensku: hmotné a procesné právo. Aktuálny stav prác, základné východiská legislatívneho zámeru rekodifikácie, ciele rekodifikácie.“ – 29.8.2013 (spolu s JUDr. Janou Bajánkovou, členkou RK OSP)
 • Prednáška pre Slovac Telecom na tému Súčasné aplikačné problémy OSP v kontexte rekodifikácie civilného práva procesného na Slovensku. – 10.9.2013
 • Vystúpenie na konferencii TREND „Ako nedať v biznise podvodníkom šancu.“ – 10.10.2013
 • Vystúpenie na TREND konferencii TOP manažment 2013 na tému „Čas na férový biznis“ – 5. 11. 2013
 • Vystúpenie na Konferencii Management pohľadávok 2013 s príspevkom „Rekodifikácia súkromného a procesného práva v SR – rok „po“ a odpočet úloh“ – 6. 11. 2013
 • Vystúpenie na Medzinárodnom sympóziu Právo – Obchod – Ekonomika s príspevkom „Nová koncepcia rozhodcovského konania po komplexnej novele zákona o rozhodcovskom konaní“ – 7. 11. 2013
 • Spoločné stretnutie predstaviteľov vlád SR a ČR v Skalici – 24.4.2014 – spoločnou témou rokovania ministerky spravodlivosti ČR a ministra spravodlivosti SR za účasti aj predsedu Rekodifikačnej komisie pre OSP bola aj rekodifikácia OSŘ a OSP.
 • Porada prokurátorov v Krpáčove s príspevkom o najnovších posunoch v rekodifikácii OSP – 30.4.2014
 • Vystúpenie na konferencii TREND Finančný manažment 2014 – Stále ste optimista? s príspevkom „Čo prinesie biznisu rekodifikácia súkromného práva?“ – 15.5.2014
 • Vystúpenie na Slovenskom právnickom fóre organizovanom Slovenským syndikátom novinárov a Spolkom právnikov a priateľov práva v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou s odborným referátom „Pripravované legislatívne návrhy v rozhodcovskom konaní“ – 12.6.2014
 • Rozhovor do elektronickej verzie časopisu Právna revue „Ide o rekodifikáciu civilného prostredia“ – 2.9.2014 – http://www.pravnarevue.sk/doc-stevcek-ide-o-rekodifikaciu-civilneho-prostredia/
 • Prednáška pre sudcov z obvodu KS Nitra – spolu s podpredsedníčkou Rekodifikačnej komisie dr. Janou Baricovou – k rekodifikácii civilného práva procesného. – 17.10.2014
 • Vystúpenie a záštita EPI konferencie – Vysoké Tatry, Grandhotel Permon – Rekodifikácia občianskeho práva na Slovensku – 13-14.11.2014
 • Vystúpenie na Konferencii Management pohľadávok 2014 s príspevkom „Cesta rekodifikácie civilného procesu na Slovensku“ – 18-19. 11. 2014
 • Vystúpenie na konferencii Trend Business Brunch – Odhaľ a eliminuj svojho podvodníka – 25.11.2014
 • Účasť na pracovných raňajkách s členmi Slovensko-rakúskej obchodnej komory – spolu s ministrom spravodlivosti SR – diskusia o smerovaní slovenskej justície a pripravovaných zmenách v oblasti podnikateľského prostredia – 3.2.2015
 • Účasť v diskusnej relácii „Z prvej ruky“ v Rádiu Slovensko – diskusia na tému rekodifikácia civilného práva procesného – 4.2.2015
 • Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „Olomoucké právnické dny“ v Olomouci, Česká republika s príspevkom Koncepčné otázky rekodifikácie procesného práva v SR – finále legislatívneho procesu.
 • Účasť v diskusnej relácii „Analýzy a trendy“ televízie TA3 – diskusia na tému rekodifikácia civilného práva procesného – 12.2.2015

Ďalšie verejné vystúpenia absolvovala aj podpredsedníčka rekodifikačnej komisie, JUDr. Jana Baricová, vyberáme:

 • Konferencia 17-19.9.2012
 • Konferencia organizovaná UK v Častej, Papierničke – 8-10.10. 2012
 • Spoločné zasadnutie správnych kolégií NS SR a KS – Omšenie 17-18.10 2012
 • Seminár prokurátorov – Krpáčovo – 5.11.2012
 • Prednáška sudcom a VSÚ kraj BB a ZA – Justičná akadémia – Banská Bystrica – 8.11.2012
 • Porada predsedov KS a OS súdov – 19.11.2012
 • Medzinárodná vedecká konferencia „Olomoucké právnické dny“ na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci – príspevok „Správní soudnictví a rekodifikace civilního práva v Slovenské republice – Správní soudní řád (Správny súdny poriadok)“ – 9-10.5.2013
 • Konferencia k Správnemu súdnictvu organizovaná Katedrou správneho a environmentálneho práva UK v Bratislave – Právnická fakulta s príspevkom „Rekodifikácia Občianskeho súdneho poriadku so zameraním na správne súdnictvo“. – 24 a 25. 10 2013
 • Porada prokurátorov v Krpáčove s príspevkom o najnovších posunoch v rekodifikácii OSP v rámci Správneho súdnictva – 29.4.2014

Povedali o nás

Legislatívny zámer