ZVEREJNENÉ ZOZNAMY VYMAZANÝCH SUBJEKTOV Z OBCHODNÉHO REGISTRA V OBCHODNOM VESTNÍKU:


OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) druhého bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

V dňoch 29.9.2021, 30.9.2021 a 23.10.2021 boli vymazané subjekty  z oddielu FIRM. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

4.10.2021, číslo zverejnenia 190/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2684  

5.10.2021, číslo zverejnenia 191/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2685

27.10.2021, číslo zverejnenia 207/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2701  

 

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) prvého bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dňa 13.10.2021 a 23.10.2021  boli vymazané subjekty z oddielu PŠN a PŠ. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

18.10.2021, číslo zverejnenia 200/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2694​ö

27.10.2021, číslo zverejnenia 207/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2701  

 

OSOBY ZARADENÉ DO ZOZNAMU PODĽA § 768s ods. 2 písm. a) tretieho bodu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dňa 23.10.2021  boli vymazané subjekty z oddielu PO. Zoznam vymazaných subjektov je zverejnený v Obchodnom vestníku:

27.10.2021, číslo zverejnenia 207/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2701  

​​

​​