Výzva na predkladanie žiadostí o zápis označenia "intervenčné centrum"

​Čo je to intervenčné centr​um a aké sú jeho úlohy?

Novelou zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obetiach)  s účinnosťou od 1. júla 2021 môžu akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (ďalej len „akreditovaný subjekt“) pôsobiť ako tzv. “intervenčné centrum”.  Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti.

V zmysle § 28a zákona o obetiach úlohou intervenčného centra je najmä:

  • nadviazať prvý kontakt s obeťou do 72 hodín po doručení záznamu o vykázaní zo strany polície a ponúknuť poskytnutie odbornej pomoci;
  • poskytnúť krízovú intervenciu - najmä poskytnúť krízovú psychologickú intervenciu, vyhodnotiť  hrozbu nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostaviť bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia, a to v čo najkratšom čase po nadviazaní kontaktu a získaní súhlasu obete s poskytovaním pomoci;
  • poskytnúť odbornú pomoc podľa udelenej akreditácie (t.j. špecializovanú odbornú pomoc);
  • poskytnúť právnu pomoc podľa § 7 ods. 1 zákona o obetiach;
  • sprostredkovať poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia;
  • zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi  služieb a orgánmi verejnej moci​. 

Podrobný popis činnosti intervenčného centra a spôsobu zabezpečovania služieb je uvedený v prílohe č. 3 „Štandardy poskytovania služieb intervenčným centrom.

Aký je rozdiel medzi intervenčným centrom a akreditovaným subjektom?

Intervenčné centrum nad rámec špecializovanej odbornej pomoci poskytovanej akreditovaným subjektom, spolupracuje s políciou a proaktívne kontaktuje obete domáceho násilia, ktorých kontaktné informácie mu boli poskytnuté na základe doručeného záznamu o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia. Obetiam domáceho násilia poskytuje bezprostredne po vykázaní najmä krízovú intervenciu, ktorá okrem krízovej psychologickej intervencie a vyhodnotenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia znamená zostavenie bezpečnostného plánu spolu s obeťou a ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na riešenie krízovej situácie obete. V prvej fáze sa poskytnutie právnej pomoci týka najmä prípravy a podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia na zníženie rizika ďalšieho ohrozenia obete domáceho násilia a viktimizácie, príp. podanie trestného oznámenia, v prípade, ak sa obeť rozhodne túto možnosť využiť.

Ďalej intervenčné centrum zabezpečuje spoluprácu a výmenu informácii medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi sociálnych služieb a orgánmi verejnej moci.

Kto je oprávnený požiadať o zápis označenia “intervenčné centrum”?  

Subjektom oprávneným na predloženie žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ (ďalej len “žiadosť”) v príslušnom samosprávnom kraji je v zmysle § 28a zákona o obetiach subjekt, ktorý

  • získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom kraji/okresoch príslušného samosprávneho kraja (rozhodnutie o udelení akreditácie nadobudlo právoplatnosť najneskôr ku dňu podania žiadosti o zápis označenia “intervenčné centrum”),  
  • preukázateľne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia po dobu minimálne 5 rokov.

Poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia po dobu 5 rokov je akreditovaný subjekt povinný preukázať vo forme prílohy k žiadosti (napr. kópia registrácie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z., akreditácia podľa zákona č. 305/2005  Z. z., čestné prehlásenie nepostačuje).

Akreditovaný subjekt môže predložiť žiadosť o zápis označenia “intervenčné centrum” pre celý samosprávny kraj alebo na úrovni okresov v rámci jedného samosprávneho kraja, v prípade, ak v danom kraji pôsobí/bude pôsobiť viac ako jedno intervenčné centrum, t.j. v prípade, ak viacero akreditovaných subjektov nadviazalo spoluprácu a pri rozdelení pôsobnosti na jednotlivé okresy pokryjú územie celého samosprávneho kraja. Akreditovaný subjekt môže požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ pre viaceré samosprávne kraje, v prípade, ak má udelenú akreditáciu na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci v týchto krajoch. V takom prípade, je potrebné, aby akreditovaný subjekt podal samostatnú žiadosť pre každý samosprávny kraj.

Ministerstvo zabezpečuje financovanie aspoň jedného intervenčné centra v každom kraji na základe odporúčania hodnotiacej komisie.

Ako je možné podať žiadosť o zápis označenia intervenčné centrum?

Žiadosť o zápis označenia „intervenčné centrum“ je možné podať len prostredníctvom elektronického systému, ktorý je dostupný na stránke https://justice.egrant.sk

Akreditovaný subjekt, ktorý chce požiadať o zápis označenia “intervenčné centrum” sa prihlási do svojho konta (založené pri podávaní žiadosti o akreditáciu), v ktorom mu bude umožnené podať žiadosť o zápis označenia “intervenčné centrum” - pod záložkou „Registrovať sa do iného programu“ a následne vybrať program „Intervenčné centrum“.

Akreditovaný subjekt vyplní všetky položky žiadosti (pozri vzor žiadosti o zápis označenia "intervenčné centrum). Po kontrole vyplnenia žiadosti, akreditovaný subjekt žiadosť zaregistruje v elektronickom systéme, následne vytlačí a v listinnej podobe zašle  ministerstvu spolu s povinnými prílohami v jednom pevne spojenom (napr. zošívačkou) origináli na nižšie uvedenú adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
odbor ľudských práv
Račianska 71
813 11 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť o zápis označenia „intervenčné centrum.

Žiadosť je možné predložiť len na formulároch vygenerovaných elektronickým systémom, žiadosti predložené v inej forme nebudú akceptované. V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti  alebo nie je úplná, ministerstvo vyzve akreditovaný subjekt, aby v stanovenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. V prípade neodstránenia nedostatkov, nebude možné žiadosť predložiť na hodnotenie hodnotiacej komisie, konanie o zápise označenia bude zastavené a nebude možné vykonať a zápis označenia “intervenčné centrum”.

Vyhodnotenie žiadosti

Jednotlivé žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ vyhodnocuje  hodnotiaca komisia zriadená podľa § 27 ods. 3 zákona o obetiach. Hodnotiaca komisia hlasovaním rozhoduje o odporučení zápisu označenia „intervenčné centrum“ a odporučí/neodporučí  ministerstvu finančnú podporu daného akreditovaného subjektu, ktorý získal označenie “intervenčné centrum”. Hodnotiaca komisia zasadá priebežne počas celého roka a vyhodnocuje doručené žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“.

Hodnotiaca komisia bude pri hodnotení žiadostí používať hodnotiaci systém na základe kvalitatívnych parametrov.

Ministerstvo o žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti (v prípade nedostatkov žiadosti, táto lehota neplynie počas doby určenej na odstránenie nedostatkov), vo zvlášť zložitých prípadoch, rozhodne ministerstvo do 60 dní.  

V prípade splnenia podmienok pre zápis označenia “intervenčné centrum” podľa § 28a zákona o obetiach a odporúčania hodnotiacej komisie, vykoná ministerstvo zápis označenia “intervenčné centrum” a informuje akreditovaný subjekt o vykonaní zápisu.

Prílohy


Príloha č. 1 Výzva v pdf formáte
​​​Príloha č. 3 Štandardy kvality poskytovania služieb intervenčným centrom