Všeobecné informácie 

Prijatím zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení iných zákonov (zákon o obetiach) došlo k legislatívnemu ukotveniu práv obetí trestných činov, vrátane práva na odbornú pomoc. Za účelom zabezpečenia kvalitnej a dostupnej odbornej pomoci sú zákonom upravené aj podmienky poskytovania odbornej pomoci.  

Jednotlivé subjekty poskytujúce pomoc obetiam majú v zmysle zákona o obetiach možnosť získať akreditáciu programu podpory obetí trestných činov a požiadať o poskytnutie dotácie.  

Pre udelenie akreditácie je potrebné podať ministerstvu žiadosť a preukázať splnenie podmienok pre udelenie akreditácie podľa § 24 a nasl. zákona o obetiach. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Čo je to akreditácia​. Dotáciu je v zmysle zákona o obetiach možné poskynúť len akreditovaným subjektom a nemožno ju priznať na poskytovanie sociálnych služieb. 

Akreditácia podľa zákona o obetiach nenahrádza akreditácie vydané inými ministerstvami a rôzne akreditácie a akreditačné postupy nie sú navzájom prepojené ani podmienené.


​​​​​​