Rozsah a podmienky poskytovania odbornej pomoci

V rámci konania o udelenie akreditácie si môže subjekt zvoliť formu poskytovania odbornej pomoci - všeobecnú odbornú pomoc obeti alebo špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti. 

Všeobecná odborná pomoc

Do všeobecnej odbornej pomoci obeti patrí:
  • poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií (najmý týkajúcich sa trestného konania, jeho postupov a práv, odbornej pomoci) 
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete,
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
  • psychologická pomoc,
  • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.​

Akreditovaný subjekt, ktorý poskytuje všeobecnú odbornú pomoc, je povinný poskytnúť prvú konzultáciu každej obeti vždy zadarmo. V prípade, ak dostal dotáciu, tak poskytuje aj odbornú pomoc 90 dní bezplatne a ak je to potrebné a obeť o to požiada (nie je potrebné formálne požiadanie, postačujúce je dohodnutie ďalšej konzultácie), aj dlhšie. 

špecializovaná odborná pomoc

Do špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti patrí:
  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
  • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
  • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
  • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,6) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.​

Obzvlášť zraniteľné obete majú nárok na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci vždy bezplatne. Táto pomoc je poskytovaná po dobu 90 dní a ak je to potrebné a obeť o to požiada (aj neformálne, napr. dohodnutím ďalšieho stretnuia), aj dlhšie. 

V žiadosti o udelenie akreditácie si subjekt môže zvoliť okruh obzvlášť zraniteľných obetí, ktorým bude poskytovať pomoc. Táto informácia bude uvedená tak v rozhodnutí o udelení/neudelení akreditácie ako aj v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. 

Pri poskytovaní odbornej pomoci sú akreditované subjekty v zmysle § 28 písm. a) zákona o obetiach povinné dodržiavať Štandardy kvality poskytovanej odbornej pomoci obetiam trestných činov akreditovaným subjektom


 ​​
​​​​​
​​​