Informačné materiály 
​​Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam 

​Kontakty na jednotlivé subjekty nájdete v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. V prípade, ak subjekt poskytuje pomoc na utajenej adrese, táto nie je v registri uvedená. Vždy je však uvedený minimálne telefonický kontakt.  

Okrem kontaktov sa v registri nachádzajú aj informácie o špecializácii na určitý okruh obetí a územnej pôsobnosti. Pri odporúčaní alebo pomoci obeti s kontaktom na subjekt poskytujúci pomoc obetiam, odporúčame zohľadniť špecializáciu subjektu ako aj územie pôsobnosti.

Register je rozdelený na dve časti 
  • subjekty poskytujúce pomoc podľa osobitných predpisov, tzn. registrované subjekty. Tieto zväčša poskytujú najmä sociálne služby (napr. zariadenie núdzového bývania, sociálne poradenstvo) a môžu mať limitované kapacity. 
  • subjekty, poskytujúce pomoc podľa zákona o obetiach, tzn. subjekty, ktoré získali akreditáciu ministerstva a poskytujú obetiam komplexnú pomoc v oblastiach právo, psychológia a sociálna práca. 

Vzhľadom na zložitosť situácie, v ktorej sa obeť nachádza po trestnom čine, odporúčame príslušníkom Policajného zboru, aby obeti pomohli vyhľadať konkrétny subjekt a poskytli jej kontaktné informácie tohto konkrétneho subjektu, príp. ponúkli pomoc s kontaktnovaním subjektu. Pre využitie práv obete je kľúčové, aby jej bola ponúknutá pomoc. 

Linky pomoci

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop) 0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)                                116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)                            116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)                      055/234 72 72

Linka pre týrané osoby                                            0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi             0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka                                         0800 800 566


Iné kontakty

Integrovaný záchranný systém                              112

Polícia                                                                 158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania            0800 191 222

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia   0800 300 700

MS SR (pre odškodňovanie)                                   02/888 91 544

MS SR (pre subjekty)                                            02/888 91 336 

                                                                           02/888 91 129

MS SR (pre dotácie)                                              02/888 91 578    ​

Informačné kancelárie pre obete (kancelárie sú v krajských mestách a poskytujú základné informácie a pomáhaju nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam)

https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam