Základné informácie o trestnom konaní

Hlavným cieľom trestného konania je objasnenie spáchaného trestného činu, zistenie okolností jeho spáchania a spravodlivé potrestanie páchateľa.

V trestnom konaní sa zisťuje najmä: 

 • či sa určitý skutok, ktorý možno považovať za trestný čin, stal;
 • kto spáchal tento skutok – páchateľ;
 • prečo a ako bol spáchaný skutok, čo viedlo páchateľa k jeho spáchaniu;
 • o aký trestný čin ide, t.j. určuje sa ako označiť skutok, ktorý bol spáchaný;
 • komu a aká škoda bola spôsobená trestným činom.
 

Následne sa v trestnom konaní rozhoduje o:

 • splnení podmienok pre odsúdenie páchateľa;
 • treste pre páchateľa (napr. väzenie, pokuta, prepadnutie majetku);
 • možnosti uzavrieť dohodu o vine a treste alebo zmier;
 • výške náhrady škody a odškodnení pre obeť trestného činu.
 

Trestné konanie je možné rozčleniť do dvoch hlavných štádií:

 • predsúdne konanie, ktoré sa člení na:
     • postup pred začatím trestného stíhania      
     • prípravné konanie

 • súdne konanie
     • preskúmanie obžaloby súdom      
     • hlavné pojednávanie    ​  
     • ​konanie o opravnom prostriedku      
     • vykonávacie konanie