​Prípravné konanie

Toto štádium trestného konania nasleduje po rozhodnutí policajta o začatí trestného stíhania. Pre jeho začatie nemusí byť známe, kto je páchateľom trestného činu, postačujúce je to, že sa stal skutok, ktorý považuje policajt za trestný čin.

Hlavnou úlohou tohto štádia je získať a zabezpečiť všetky dôkazy, ktoré sú použité v ďalšom konaní. Tieto slúžia na to, aby bolo objasnené, aký skutok sa stal, komu a aká škoda vznikla a kto je páchateľom. Preto je jeho súčasťou vyšetrovanie, príp. skrátené vyšetrovanie. Typ vyšetrovania, ktorý prebehne závisí od závažnosti spáchaného trestného činu.

V prípade, ak existuje dostatočne odôvodnené podozrenie, že skutok spáchala konkrétna osoba, tak policajt/prokurátor vznesie obvinenie voči tejto konkrétnej osobe. Táto bude ďalej vystupovať v konaní ako obvinený. Súd môže rozhodnúť o tom či obvinený bude počas ďalšieho konania na slobode alebo vo väzbe. V niektorých prípadoch môže dokonca nariadiť obvinenému napr. zákaz priblíženia sa alebo obmedzenie kontaktu (vrátane telefonovania, SMSiek, emailov) k Vám alebo iným blízkym osobám. Pre Vašu bezpečnosť je dôležité, aby ste sa pýtali, či je to možné aj vo Vašom prípade. V tomto štádiu môžete byť opätovne predvolaný svedčiť, otázky sa Vás prípadne môže pýtať aj obvinený alebo jeho advokát. Sú povinní s Vami konať s úctou a rešpektom, otázky sa Vás môžu pýtať až potom, čo Vám bolo umožnené súvisle vypovedať a potom, čo Vám otázky položil policajt.  Máte právo požiadať policajta/prokurátora, aby sa obvinený vášho výsluchu nezúčastnil, ak si to neželáte alebo je Vám jeho prítomnosť nepríjemná.

Nad prípravným konaním vykonáva dozor prokurátor. V prípade, ak máte pochybnosti o postupe policajta alebo sa Vám zdá, že koná príliš dlho, nemáte od neho informácie o ďalšom postupe a vývoji vo Vašom prípade, môžete požiadať prokurátora o preskúmanie postupu policajta. Túto žiadosť je policajt povinný predložiť prokurátorovi, ktorý ju preskúma a následne Vám doručí informáciu o tom, k čomu dospel. ​

​​​​​