​​​
Pred podaním obžaloby

Prípravné konanie môže skončiť niekoľkými spôsobmi, rozhodnutie robí a vydáva prokurátor. O tomto budete vždy informovaný a rozhodnutie Vám bude doručené. V prípade, ak ste sa nechali zastupovať splnomocnencom, rozhodnutia budú doručené jemu.

V prípade, ak nesúhlasíte s rozhodnutím, máte právo podať  sťažnosť do 3 pracovných dní od doručenia rozhodnutia (rozhodnutie o schválení zmieru ako ani rozhodnutie súdu o schválení dohody o vine a treste nie je možné napadnúť.). 
 
Medzi rozhodnutia v prípravnom konaní patrí:

  • zastavenie trestného stíhania

V prípade, ak policajt na základe vyšetrovania zistí, že sa skutok nestal, nie je trestným činom ani priestupkom alebo obvinený nie je trestne zodpovedný, tak sa zastaví trestné stíhanie. Ak sa zistí, že skutok nespáchal obvinený, trestné stíhanie sa zastaví len voči tejto osobe (samotné trestné konanie pokračuje ďalej a opätovne sa zisťuje, kto je páchateľom).

  • postúpenie veci

Ak je zistené, že skutok nie je trestným činom, ale je priestupkom, tak sa vec postúpi na príslušný orgán.

  • podmienečné zastavenie trestného stíhania

Je možné len v prípade niektorých trestných činov a za podmienky, že sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu, nahradí škodu, ktorú spôsobil a takýto spôsob skončenia veci je považovaný za dostatočný (napr. vzhľadom na závažnosť trestného činu, jeho okolnosti, ako aj spôsob života obvineného).

  •  schválenie zmieru

V prípade, ak sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu a nahradil škodu, je pri niektorých trestných činoch možné, aby bol medzi obvineným a poškodeným uzatvorený zmier. Zmier musí byť schválený prokurátorom. Ako poškodený máte právo navrhnúť uzatvorenie zmieru a jeho podmienky, nie je však Vašou povinnosťou pristúpiť na návrhy obvineného a zmier uzavrieť.

  • podanie návrhu na schválenie dohody o vine a treste

Ak sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu, prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste. Prokurátor Vás o tomto upovedomí a ako poškodeného Vás vyzve k tomu, aby ste sa ho zúčastnili. Ak v stanovenom termíne neprídete na prokuratúru a ani sa neospravedlníte, tak sa prokurátor môže s obvineným dohodnúť na náhrade škody pre Vás. Prokurátor je povinný dbať na to, aby bol Váš nárok na náhradu škody spravodlivo zastúpený.

V prípade schválenia dohody o vine a treste súdom bude obvinený povinný nahradiť škodu tak, ako bolo dohodnuté.  

  • ​podanie obžaloby

Prokurátor podá na súd obžalobu, ak nedošlo k skončeniu trestného konania žiadnym z predchádzajúcich spôsobov. V obžalobe uvedie najmä opis skutku, jeho označenie ako trestného činu, kto je obvineným z jeho spáchania a označí dôkazy. Podaním obžaloby sa začína súdne konanie. Obžaloba Vám bude doručená spolu s výzvou, na základe ktorej budete môcť navrhnúť, ktoré dôkazy majú byť pred súdom vykonané.

​​​
​​​