​Po podaní trestného oznámenia...

...Vás policajt môže opätovne predvolať a klásť Vám doplňujúce otázky. Vždy však s Vami musí konať s rešpektom a snažiť sa Vám všetko vysvetliť tak, aby ste tomu porozumeli. Pred výsluchom budete poučený ​najmä o Vašich právach ako aj o povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčať.

V niektorých prípadoch (najmä pri obzvlášť zraniteľných obetiach) je policajt povinný nahrávať Váš výsluch na kameru a to z toho dôvodu, aby ste sa k udalostiam nemuseli opakovane vyjadrovať. Takto nebudete musieť opätovne opisovať, čo sa stalo, vracať sa k udalosti, ktorá Vám bola nepríjemná a tým znovu prežívať priebeh trestného činu.

Štádium nadväzujúce na podanie trestného oznámenia sa označuje ako postup pred začatím trestného stíhania. Spravidla do 30 dní od podania trestného oznámenia policajt rozhodne jedným z nasledovných spôsobov:

  • ​odmietne trestné oznámenie a ukončí trestné konanie
Týmto spôsobom policajt rozhodne v prípade, ak skutok nie je možné označiť za trestný čin a ani priestupok.

  • odovzdá podanie príslušnému orgánu
Ak skutok nie je trestným činom a policajt sa domnieva, že ide o priestupok alebo iný správny delikt, tak podanie odovzdá príslušnému orgánu. Tento orgán podanie opätovne preverí a prípadne začne konanie o priestupku.

  • odloží trestné oznámenie
Ide najmä o prípady, ak páchateľ zomrel, pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedný (t.j. v čase,keď sa skutok stal, nemal 14 rokov) alebo ak nebol daný súhlas obete s trestným konaním.

  • začne trestné stíhanie
Ak nie je dôvod na odmietnutie, odovzdanie alebo odloženie trestného oznámenia, policajt začne trestné stíhanie.

​​​
​​​