Konanie na súde po podaní obžaloby​

Súd preskúma doručenú obžalobu, aby overil, či boli splnené všetky podmienky na jej podanie, rozhodne, ktoré dôkazy budú vykonané pred súdom (napr. či bude svedok predvolaný alebo sa len prečíta jeho výpoveď) a určí termín hlavného pojednávania.

Pri preskúmaní obžaloby môže súd rozhodnúť aj o vrátení prípadu do predchádzajúceho štádia ​(prípravného konania), ale aj o zastavení trestného stíhania. Ak zistí, že by bolo možné ​uzavrieť zmier, tak to môže navrhnúť a následne s Vaším súhlasom aj schváliť. Nariadené hlavné pojednávanie je považované za najdôležitejšiu časť trestného konania. ​Na ňom sa opätovne vypočúvajú svedkovia, ktorým je možné klásť otázky. Predkladajú sa a čítajú listinné dôkazy (rôzne dokumenty) alebo sa ho zúčastňuje aj znalec.

Ako poškodený máte právo zúčastniť sa hlavného pojednávania  a navrhovať dôkazy, ​ktoré majú byť súdom vykonané. Rovnako tak sa môžete vyjadriť k dôkazom, ktoré už boli vykonané. Po tom ako súd vyhlási dokazovanie za skončené, už nie je možné predkladať ďalšie návrhy.

V závere pojednávania (môže sa však konať aj niekoľko pojednávaní) máte právo predniesť záverečnú reč. Jej obsah nie je presne vymedzený, takže je na Vás, čo sa v nej rozhodnete povedať. Poznámky k nej si môžete priniesť so sebou. V prípade, ak máte splnomocnenca, prednesie záverečnú reč on.

Po prednesení záverečných rečí sa súd odoberie poradiť sa a rozhodnúť o tom, či bol spáchaný trestný čin, o aký čin ide a či je obžalovaný vinný. Potom sa verejne vyhlási rozhodnutie súdu, ktoré bude doručené aj v písomnej forme. Súd rozhodne aj o nároku na náhradu škody, t.j. páchateľovi určí, akú sumu a akým spôsobom je povinný uhradiť. V prípade, ak by nebolo možné v rámci trestného konania určiť presnú výšku škody, tak Vás súd odkáže na civilné konanie. Trovy civilného konania v takom prípade neznášate.
​​​​​​