​Právo na odbornú pomoc

Každá obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci. Túto odbornú pomoc poskytujú najmä subjekty akreditované podľa zákona o obetiach ako aj iné subjekty poskytujúce pomoc obetiam (tzv. registrované subjekty, tieto však nemusia poskytovať pomoc v nižšie uvádzanom rozsahu).

Akreditované subjekty spĺňajú podmienky najmä odbornosti, t. j. pracujú v nich odborníci, ktorí získali ​vysokoškolské vzdelanie a prax v tomto odbore. ​Jednotlivé subjekty sa zvyčajne špecializujú na poskytovanie odbornej pomoci určitej skupine obetí, aby sa mohli konkrétnejšie zamerať na potreby obetí a poskytovať kvalitnejšiu odbornú pomoc. V registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam​ nájdete informácie o tejto špecializácii ako ako aj kontaktné údaje subjektu či územnú oblasť pôsobnosti.

Akreditované subjekty Vám môžu poskytnúť všeobecnú odbornú pomoc alebo špecializovanú odbornú pomoc, ktorá je určená obzvlášť zraniteľným obetiam  

Do všeobecnej odbornej pomoci obeti patrí:
  • poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií (najmý týkajúcich sa trestného konania, jeho postupov a práv, odbornej pomoci) 
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete,
  • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
  • psychologická pomoc,
  • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.​

Akreditovaný subjekt, ktorý poskytuje všeobecnú odbornú pomoc, je povinný poskytnúť prvú konzultáciu vždy zadarmo. V prípade, ak dostal dotáciu, tak poskytuje odbornú pomoc 90 dní bezplatne a ak je to potrebné a obeť o to požiada, aj dlhšie. 

Do špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti patrí:
  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
  • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
  • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
  • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,6) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.​

Obzvlášť zraniteľné obete majú nárok na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci vždy bezplatne. Táto pomoc je poskytovaná po dobu 90 dní a ak je to potrebné a obeť o to požiada (aj neformálne, napr. dohodnutím ďalšieho stretnuia), aj dlhšie. 

Akreditácia subjektov je viazaná na poskytovanie jednej z týchto foriem pomoci s čím je spojený aj okruh obetí, ktorým poskytujú pomoc. V prípade, ak neviete, akú odbornú pomoc akreditovaný subjekt poskytuje a akému okruhu obetí sa venuje, neváhajate ich kontaktovať. Budú Vám vedieť poradiť a prípadne Vás odkázať na iný subjekt. ​​​​​