Právo na informácie pri prvom kontakte

V prípade, ak ste sa stali obeťou trestného činu, máte právo na poskytnutie informácii, ktoré Vám majú byť poskytnuté už pri prvom
kontakte. Prvým kontaktom je spravidla prvý policajt, prokurátor, lekár či subjekt poskytujúci pomoc obetiam.

Táto osoba by Vám mala poskytnúť informácie tak, aby ste im porozumeli a riadne Vám ich vysvetliť. V prípade, ak čomukoľvek ​nerozumiete, pýtajte sa. Máte na to právo.

Policajt/prokurátor sú povinní Vám pri prvom kontakte poskytnúť najmä informácie o:

 • postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia a o právach a povinnostiach obete/poškodeného v trestnom konaní (napr. právo na sprievod dôverníka, ustanovenie splnomocnenca, možnosť doručovania písomností a nahliadnutia do spisu),
 • subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam (kontaktné údaje, forma pomoci, ktorú poskytujú),
 • možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • prístupe k právnej pomoci,
 • podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku (napr. možnosti vykázania páchateľa z obydlia, práva navrhnúť zaistenie nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného),
 • práve na tlmočenie a preklad,
 • opatreniach na ochranu Vašich záujmov, o ktoré môžete požiadať, ak máte bydlisko v inom členskom štáte,
 • postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia práv zo strany polície a prokuratúry,
 • kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej ste obeťou,
 • postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody,
 • postupoch mediácie v trestnom konaní,
 • možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
 • možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania.

Na žiadosť Vám polícia, príp. prokuratúra, pomôže kontaktovať subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý sa bude ďalej venovať
Vašim potrebám. 

V prípade, ak najprv vyhľadáte zdravotnícku pomoc, tak zamestnanci zdravotníckeho zariadenia sú povinní Vám poskytnúť kontakt na subjekty poskytujúce pomoc obetiam.

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam Vám zase poskytnú informácie o:

 • forme a rozsahu odbornej pomoci a o tom, v akom rozsahu ju poskytujú bezplatne,
 • ak odbornú pomoc, ktorú potrebujete neposkytujú, odkážu Vás na iný subjekt, ktorý Vám môže pomôcť,
 • právach obete, vrátane práva na odškodnenie,
 • právach, ktoré máte v prípade, ak vystupujete ako poškodený alebo svedok v trestnom konaní,
 • finančných a praktických záležitostiach.
​​​​​​​​​​