Informácie pre exekútorov

1.1 Predpoklady pre výkon funkcie súdneho exekútora

(1)

Za exekútora možno vymenovať občana,
a) ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
b) ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
c)  ktorý je bezúhonný,
d)  ktorý aspoň päť rokov vykonával právnu prax, z toho najmenej tri roky exekučnú prax,
e) ktorý zložil odbornú skúšku – postup pri vykonávaní odbornej skúšky je stanovený skúšobným poriadkom Slovenskej komory exekútorov: http://www.ske.sk/dokumenty/2018/05/Sk%C3%BA%C5%A1obn%C3%BD-poriadok-SKE-20180523.pdf),
f) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie exekútora podľa § 221 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku,
g) ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie zbavenia notárskeho úradu, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora alebo disciplinárne opatrenie odvolania z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
h) ktorý úspešne absolvoval výberové konanie.

(2)

Exekučná prax je prax exekútora a exekútorského koncipienta podľa tohto zákona, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 písm. a) až c). Slovenská komora exekútorov (komora) započíta do exekučnej praxe prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta, notárskeho koncipienta. Komora môže do exekučnej praxe započítať aj inú právnu prax, maximálne však v trvaní dvoch rokov.

(3)

Odbornou skúškou sa rozumie odborná skúška exekútora podľa tohto zákona. Slovenská komora exekútorov uzná odbornú justičnú skúšku, prokurátorskú skúšku, advokátsku skúšku, notársku skúšku a odbornú skúšku komerčného právnika za odbornú skúšku podľa tohto zákona.

(4)

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu.

(5)

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov, na tento účel je občan povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.  

(6)

Slovenská komora exekútorov umožní vykonať odbornú skúšku do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti exekútorskému koncipientovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až d) Exekučného poriadku.

Podmienky uznania odbornej praxe (stáže) získanej v zahraničí

Podmienka praxe v zmysle § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok a o zmene a doplnení ďalších zákonov:

– 5-ročná právna prax (z toho najmenej 3 roky exekučná prax).

Čo je právnická prax?

–          akákoľvek právnická prax, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole.

Čo je exekučná prax?

–          najmä výkon činnosti exekútora a exekútorského koncipienta,

–          ale aj prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta,

–          iná právna prax, ak o jej započítaní rozhodne komora, maximálne však v trvaní dvoch rokov.

Ako sa preukazuje právnická prax?

–          listina potvrdzujúca vykonávanie činnosti, pri ktorej sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republiky alebo vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa na zahraničnej vysokej škole, najmä pracovná zmluva, či iné osvedčenie preukazujúce charakter a dĺžku vykonanej právnickej praxe vydanej príslušným úradom, orgánom alebo štatutárnym orgánom zamestnávateľa členského štátu.

Ako sa preukazuje exekučná prax?

–          listina preukazujúca charakter a dĺžku činnosti, ktorý vydáva príslušný úrad, orgán členského štátu, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa členského štátu, alebo štatutárnym orgánom zamestnávateľa členského štátu, ktorým sa potvrdzuje prax exekútora, exekútorského koncipienta a tiež prax sudcu, prokurátora, advokáta, notára, vyššieho súdneho úradníka, justičného čakateľa, právneho čakateľa prokuratúry, advokátskeho koncipienta a notárskeho koncipienta.

Je potrebný úradný preklad listiny preukazujúcej nadobudnutie právnickej/exekučnej praxe v zahraničí?

–          áno, listiny preukazujúce vykonanú prax v zahraničí je potrebné preložiť, a to prostredníctvom prekladateľa, ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

Zoznam prekladateľov nájdete na: https://www.justice.gov.sk/registre/prekladatelia/

1.2 Výberové konanie

(1)

Výberové konanie vyhlasuje minister pre územný obvod krajského súdu. Výberové konanie sa vyhlási verejne na webovom sídle ministerstva najmenej 60 dní pred jeho uskutočnením.

(2)

Minister môže vyhlásiť výberové konanie

a) na návrh komory, ak zanikol výkon funkcie exekútora (§ 16 ods. 1) a je potrebné obsadiť miesto exekútora v územnom obvode krajského súdu, v ktorom bolo sídlo exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol,

b) ak v územnom obvode krajského súdu je potrebné zvýšiť počet exekútorov.

(3)

Do výberového konania sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže prihlásiť každý, kto spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g) Exekučného poriadku (ďalej len „uchádzač“).

(4)

Ak žiaden uchádzač vo výberovom konaní neuspeje a trvajú dôvody jeho vyhlásenia podľa odseku 2, minister vyhlási výberové konanie opakovane v lehote troch mesiacov od skončenia predchádzajúceho výberového konania. Pre skončenie opakovaného výberového konania platí § 10d ods. 4 Exekučného poriadku.

(5)

Výberovým konaním na funkciu exekútora sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, orientácia v právnom poriadku, schopnosť aplikácie a interpretácie právnych predpisov, verbálny prejav, osobnostné predpoklady uchádzača na výkon funkcie exekútora a jeho znalosti pravidiel profesijnej etiky.

(6)

Výberové konanie pozostáva z písomného testu, prípadovej štúdie, prípravy a vypracovania písomností exekútora, prekladu z cudzieho jazyka, psychologického posúdenia a z ústnej časti. Výberové konanie sa uskutočňuje v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.

(7)

Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje komora. Komora je povinná vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní.

(8)

Výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia. Členov výberovej komisie vymenúva a odvoláva minister. Výberová komisia pozostáva z dvoch členov, ktorých navrhuje komora, dvoch členov, ktorých navrhuje minister, a jedného člena, ktorého navrhuje predseda krajského súdu, do územného obvodu ktorého má byť exekútor vymenovaný, zo sudcov pôsobiacich na súdoch v územnom obvode tohto krajského súdu vybavujúcich agendu výkonu rozhodnutia. Pre každé výberové konanie vymenúva minister súčasne troch náhradníkov; minister, komora a predseda krajského súdu na ten účel navrhnú po jednom náhradníkovi tak, aby náhradníci mohli byť vymenovaní súčasne s členmi výberovej komisie. Náhradník sa ujme funkcie člena výberovej komisie, ak sa na strane člena výberovej komisie vyskytnú okolnosti, ktoré mu znemožnia účasť vo výberovom konaní. Na webovom sídle ministerstva sa zverejní zoznam členov výberovej komisie a náhradníkov, a to aspoň 15 dní pred uskutočnením výberového konania.

(9)

Za člena výberovej komisie alebo náhradníka možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie a ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 10c ods. 1 Exekučného poriadku. Minister a komora môžu okrem zamestnancov ministerstva a členov komory navrhnúť za člena výberovej komisie alebo náhradníka aj iné osoby, ktoré pôsobia v sektore vysokých škôl alebo vykonávajú právnické povolanie a spĺňajú predpoklady podľa prvej vety.

(10)

Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

(11)

Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od vyhlásenia výsledkov výberového konania; výberové konanie je skončené zverejnením zápisnice o priebehu výberového konania. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa prvej vety, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.

(12)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví náležitosti vyhlásenia výberového konania, zoznam dokladov, ktoré má uchádzač predložiť, spôsob vykonania výberového konania, podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania, spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania, vyhlásenie výsledkov výberového konania a náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania.

1.3 Náležitosti vyhlásenia výberového konania

Vyhlásenie výberového konania obsahuje

a) uvedenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý sa výberové konanie vyhlasuje,

b) označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,

c) zoznam predkladaných dokladov,

d) stručný popis spôsobu vykonania výberového konania,

e) lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,

f) termín a miesto uskutočnenia výberového konania.

1.4 Zoznam predkladaných dokladov

(1)

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:

a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,

b) profesijný životopis,

c) motivačný list,

d) kópia dokladu totožnosti,

e) súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,

f) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia,

g) osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky alebo doklad o vykonaní inej skúšky, ktorá sa uznáva za odbornú skúšku, alebo ich úradne osvedčená kópia,

h) potvrdenie o výkone právnej praxe a jej dĺžke,

i) potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,

j) kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,

k) označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.

(2)

V žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie sídlo exekútorského úradu v rámci územného obvodu krajského súdu, v ktorom bude v prípade úspešného absolvovania výberového konania vykonávať funkciu súdneho exekútora.

(3)

Ak je uchádzačom exekútor, predkladá len doklady podľa odseku 1 písm. a) až c), j) a k) Exekučného poriadku.

(4)

Ak je uchádzačom exekútorský koncipient, predkladá okrem dokladov podľa odseku 1 písm. a) až c), e), h), j) a k) Exekučného poriadku aj doklad o tom, že je zapísaný v zozname exekútorských koncipientov vedenom Slovenskou komorou exekútorov.

(5)

Ak uchádzač na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výzvy nepredloží všetky doklady, výberová komisia ho nezaradí do výberového konania; o tejto skutočnosti musí byť uchádzač ministerstvom poučený.

1.5 Spôsob vykonania výberového konania

1.5.1 Písomný test

(1)

Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z teórie práva, ústavného práva, štátneho práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, pracovného práva a právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť exekútora.

(2)

Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.

(3)

Databázu písomných testov vytvára ministerstvo a žrebovanie testov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Databáza písomných testov pozostáva aspoň z 500 testových otázok a podľa potreby sa obmieňa. Testové otázky bez správnych odpovedí sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.

1.5.2 Prípadová štúdia

(1)

Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2)

Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 20 bodov.

(3)

Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a žrebovanie prípadovej štúdie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom; návrhy prípadových štúdií môže ministerstvu predkladať aj komora. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 25 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa. Prípadové štúdie bez riešenia sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.

1.5.3 Preklad z cudzieho jazyka

(1)

Preklad textu z cudzieho jazyka v písomnej podobe možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní prekladu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník.

(2)

Časový limit na vypracovanie prekladu z cudzieho jazyka je 60 minút. Preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.

(3)

Pre potreby výberového konania na funkciu exekútora sa použije databáza textov v cudzom jazyku vytváraná ministerstvom na účely výberového konania na funkciu sudcu. Žrebovanie textu v cudzom jazyku určeného na preklad z cudzieho jazyka vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom.

1.5.4 Príprava a vypracovanie písomností exekútora

(1)

V rámci prípravy a vypracovania písomností exekútora uchádzač preštuduje predložený exekučný spis a vypracuje písomnosti, ktorých vypracovanie je podľa obsahu predloženého exekučného spisu potrebné. Žrebovanie exekučného spisu z predložených exekučných spisov porovnateľnej obťažnosti v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vyžrebuje jeden exekučný spis. Pri príprave a vypracovaní písomností exekútora možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2)

Časový limit na prípravu a vypracovanie písomností exekútora je štyri hodiny. Za vypracovanie písomností exekútora možno získať najviac 20 bodov.

(3)

Exekučné spisy pre potreby výberového konania zabezpečuje komora.

(4)

Exekučný spis vyžrebovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach nepoužije.

1.5.5 Psychologické posúdenie

(1)

Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len „ústna časť“) je potrebné získať z

a) písomného testu aspoň 24 bodov,

b) prípadovej štúdie aspoň 12 bodov,

c) prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov,

d) prípravy a vypracovania písomností exekútora aspoň 12 bodov.

(2)

Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie, a

b) neúspešných uchádzačov.

(3)

Výberová komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prekladu z cudzieho jazyka, a

b) neúspešných uchádzačov.

(4)

Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prípravy a vypracovania písomností exekútora, a

b) neúspešných uchádzačov.

(5)

Výberová komisia po vyhodnotení vypracovania písomností exekútora určí podľa počtu dosiahnutých bodov

a) úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a

b) neúspešných uchádzačov.

(6)

Výberová komisia verejne oznámi a informuje uchádzačov o úspešných a neúspešných uchádzačoch podľa odsekov 2 až 5 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.

(7)

Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzača o funkciu exekútora.

(8)

Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci s komorou. Psychologické posúdenie sa vykonáva v iný deň výberového konania ako časti výberového konania podľa § 5 až 8 v súčinnosti s psychológmi, ktorých účasť zabezpečí komora.

(9)

Psychologické posúdenie sa vykonáva formou písomného testu a ústneho pohovoru uchádzača s psychológom podľa odseku 2; to neplatí, ak sa uchádzač podrobil psychologickému posúdeniu podľa tejto vyhlášky v období 12 mesiacov predo dňom začatia výberového konania, keď postačuje, aby uchádzač predložil výberovej komisii závery z predchádzajúceho psychologického posúdenia.

(10)

Závery z psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii, ktorá ich oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.

1.5.6 Ústna časť

(1)

Ústna časť pozostáva z

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj o motivácii na výkon funkcie exekútora,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

(2)

Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.

(3)

Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.

1.6 Postup výberovej komisie pri hodnotení a vyhlásení výsledkov výberového konania

(1)

Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie

a) počet bodov, ktoré uchádzač získal,
b) vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,
c) počet bodov pridelených v ústnej časti a
d) stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača.

(2)

Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,

a) ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia za neúspešného alebo
b) ktorý získal v ústnej časti menej ako 36 bodov, a ak sa ústnej časti výberového konania nezúčastnil niektorý člen výberovej komisie, menej ako 29 bodov.

(3)

Z úspešných uchádzačov zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov.

(4)

V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním. Ak sa osobitným hlasovaním poradie neurčí, o poradí uchádzačov sa rozhodne žrebom.

(5)

Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po zostavení konečného poradia úspešných uchádzačov.

(6)

Zápisnica obsahuje

a) údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b) označenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý bolo výberové konanie vyhlásené,
c) zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d) zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e) stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f) konečné poradie úspešných uchádzačov a zoznam neúspešných uchádzačov vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov výberovej komisie,
g) dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h) meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i) dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
j) vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.

(7)

Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.

(8)

Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.

(9)

Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.

(10)

Jedno vyhotovenie zápisnice predseda výberovej komisie bezodkladne zašle ministrovi ako podklad na vymenovanie úspešného uchádzača do funkcie exekútora. Zápisnica a hodnotiace hárky členov výberovej komisie sú súčasťou spisu ministerstva o výberovom konaní a zostávajú uložené na ministerstve.

1.7 Vymenovanie do funkcie exekútora

(1)

Exekútora vymenuje pre územný obvod krajského súdu minister na základe výsledkov výberového konania.

(2)

Po zverejnení zápisnice o priebehu výberového konania zabezpečí predseda výberovej komisie doručenie zápisnice o priebehu výberového konania ministrovi spolu s návrhom na vymenovanie úspešného uchádzača o funkciu exekútora podľa poradia určeného výberovou komisiou. Ak predseda výberovej komisie nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety do 24 hodín od zverejnenia zápisnice o priebehu výberového konania, môže splniť túto povinnosť ktorýkoľvek z členov výberovej komisie.

(3)

Exekútor môže vykonávať exekučnú činnosť a ďalšiu činnosť podľa tohto zákona, len ak

a) zložil sľub,
b) uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním tejto činnosti s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 100 000 eur,
c) najneskôr do troch mesiacov od vymenovania do funkcie zložil na účet komory peňažnú zábezpeku v sume 3 319,39 eura na úhradu nákladov spojených so zánikom výkonu funkcie exekútora,
d) spĺňa personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti podľa tohto zákona.

(4)

Exekútor je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu a preukázať sa touto zmluvou komore a ministerstvu pred zložením sľubu. Ak exekútor zamestnáva zamestnancov, je povinný uzavrieť zmluvu o poistení svojej zodpovednosti aj za škodu spôsobenú jeho zamestnancami v súvislosti s činnosťou podľa tohto zákona.

(5)

Poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vykonávaním činnosti podľa tohto zákona, musí trvať po celý čas výkonu funkcie exekútora. Vznik, zmenu a zánik poistenia je exekútor povinný bezodkladne oznámiť komore a ministerstvu.

(6)

Exekútor je povinný vyhlásiť, že spĺňa podmienky pri zložení sľubu. Komora overí splnenie podmienok do troch mesiacov od zloženia sľubu. Splnenie podmienok komora bezodkladne oznámi ministerstvu, ktoré exekútora bezodkladne zaradí do systému náhodného prideľovania vecí.

(7)

Exekútor spĺňa materiálne a technické podmienky na výkon činnosti podľa tohto zákona, ak

a) používa programové prostriedky a technické prostriedky určené ministerstvom po dohode s komorou a pri prijímaní elektronických podaní elektronickú schránku exekútora,
b) má zriadený exekútorský úrad, ktorý je 1. označený v súlade s § 15 ods. 3 Exekučného poriadku, 2. verejne prístupný podľa § 15 ods. 4 Exekučného poriadku, 3. primerane materiálne a technicky vybavený,
c) v sídle exekútorského úradu je zriadená verejne prístupná podateľňa v súlade s § 15 ods. 4 Exekučného poriadku,
d) má zriadené osobitné bankové účty vedené v banke na účely podľa § 12 ods. 5 a § 61h ods. 1 písm. f) Exekučného poriadku,
e) komunikuje prostriedkami elektronickej komunikácie s tretími osobami, s ktorými komora uzavrela dohodu o elektronickej komunikácii.

(8)

Podrobnosti o personálnych, materiálnych a technických podmienkach, ktoré musí exekútor spĺňať na riadny výkon svojej funkcie, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

1.8 Personálne, materiálne a technické podmienky na riadny výkon činnosti súdneho exekútora

(1)

Súdny exekútor spĺňa personálne podmienky na riadny výkon činnosti exekútora, ak má také personálne zabezpečenie exekútorského úradu, aby bol s ohľadom na počet neskončených vecí spôsobilý vykonávať všetky činnosti podľa predpisov upravujúcich jeho činnosť v primeraných lehotách, bez zbytočných prieťahov a s odbornou starostlivosťou. Na ten účel zamestnáva zamestnancov v pracovnom pomere alebo inom pracovnoprávnom vzťahu, ktorí sú poverení vykonávaním úkonov v exekučnom konaní.

(2)

Exekútor spĺňa materiálne podmienky, ak má

a) v exekútorskom úrade vyhradené primerané miesto, kde sa zabezpečuje právo nazerať do exekučného spisu,
b) spisovňu umiestnenú v priestore, ktorý umožňuje prehľadné uloženie spisov,
c) zriadený exekútorský archív tak, aby jeho umiestnenie neznemožňovalo výkon dohľadu na mieste.

(3)

Exekútor spĺňa technické podmienky, ak

a) má hardwarové vybavenie umožňujúce rýchle a efektívne vybavovanie vecí, najmä počítač, tlačiareň, skener, prípadne reprografické zariadenie na účel výkonu zaručenej konverzie a prevedenia listinnej podoby dokumentov do elektronickej podoby,
b) má softwarové vybavenie umožňujúce

  1. elektronické spracovanie exekučných vecí,
  2. sledovanie lehôt na podávanie správ o exekučnom konaní (§ 59 ods. 3 Exekučného poriadku) a zasielania údajov o aktuálnom stave vymoženia nároku a trov exekútora (§ 29 ods. 6 Exekučného poriadku),
  3. autorizáciu podaní podľa osobitného predpisu,
  4. zaručenú konverziu,

c) má internetové pripojenie s takou prenosovou rýchlosťou, ktorá umožňuje bezproblémovú komunikáciu v dátovej sieti a zriadenú telefónnu linku,
d) má zriadenú adresu e-mailovej schránky v doméne Slovenskej komory exekútorov (ďalej len „komora“),
e) analyticky vedie evidenciu o stavoch vymožených peňažných prostriedkov podľa jednotlivých exekučných vecí v účtovnej evidencii, ako aj v exekučných spisoch.

1.12 Elektronicky podaná žiadosť o vykonanie skúšky

Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj v elektronickej podobe prostredníctvom schránky podávateľa. Takáto žiadosť musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrená kvalifikovanou elektronickou pečiatkou. Podrobnosti upravuje zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky Slovenskej komory exekútorov.

1.13 Žiadosť do výberového konania

Každý, kto spĺňa podmienky na vymenovanie za exekútora podľa § 10 ods. 1 písm. a) až g) Exekučného poriadku, sa môže písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu prihlásiť do výberového konania.

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora

Minister spravodlivosti môže pozastaviť  výkon funkcie exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa Exekučného poriadku alebo proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní z funkcie exekútora.

Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie.

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku súdu alebo disciplinárneho rozhodnutia; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol exekútorovi pozastavený výkon funkcie, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo exekútorovi za konanie, pre ktoré mu bol pozastavený výkon funkcie exekútora, uložené disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie exekútora.

Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa Exekučného poriadku.

Oznámenia o pozastavení výkonu (údaje do 17. marca 2010)