Informácie pre občanov

Životné situácie

Uzavretie manželstva

Úprava uzavretia manželstva nie je harmonizovaná v žiadnych spoločných európskych normách  medzinárodného práva súkromného. Pre občanov sa režim uzatvárania manželstva nemení. 

Postup pri predkladaní dokladov určuje Ministerstvo vnútra SR a nelíši sa, či ide  o občana  Spojeného kráľovstva alebo iného štátneho občana, ani, či bol sobáš uzavretý pred koncom prechodného obdobia  alebo po ňom.  

Viac informácií o uzatváraní sobášov v EÚ nájdete napríklad na stránke YourEurope. Všeobecné informácie o dokladoch, ktoré je potrebné predložiť snúbencami pre sobáš s cudzincom na území SR nájdete napríklad na stránke Migračného informačného centra.

Rozvod

Právo EÚ v oblasti rozvodu je regulované ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). V zmysle Dohody o vystúpení sa bude toto nariadenie uplatňovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (t.t. po 31.1.2020) a to na súdne konania začaté pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31.12.2020).

V zmysle nariadenia si  manželia môžu vybrať súd, na ktorý podajú návrh na rozvod. Súd si môžu vybrať podľa rôznych kritérií súvisiacich s tým, kde spolu manželia žijú/žili, kde žije jeden z nich prípadne prepojených na štátne občianstvo. Všetky možnosti sú alternatívne, to znamená, že manželia si môžu vybrať ktorúkoľvek možnosť. Rozsudok o rozvode bude automaticky uznaný aj v Spojenom kráľovstve aj v SR. Detailnejšie informácie je možné nájsť napr. na stráne YourEurope.

Po uplynutí prechodného obdobia sa režim v oblasti vzájomného uznávania rozhodnutí o rozvode bude riadiť v zmysle budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ak dohoda bude túto oblasť upravovať. V opačnom prípade sa bude spravovať Dohovorom o uznávaní rozvodov a o zrušení manželského spolužitia (Haag, 1970, vyhl. č. 131/1976 Zb.​). Otázku právomoci na konanie, t.j. na ktorý súd je potrebné podať žiadosť o rozvod, sa bude po uplynutí prechodného obdobia v Slovenskej republike spravovať zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Majetkové režimy manželov

Majetkové režimy manželov (otázky správy majetku manželov alebo vyporiadanie (bezpodielového) spoluvlastníctva manželov) sú upravené v nariadení (EÚ) č. 2016/1103 (nariadenie o majetkových režimoch manželov). Toto nariadenie však bolo prijaté vo forme posilnenej spolupráce a Spojené kráľovstvo a Slovenská republika na ňom neparticipujú. To znamená, že sa bude aj naďalej postupovať v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa tejto oblasti. 

V podmienkach Slovenskej republiky to znamená postupovať v zmysle zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Právomoc slovenských súdov je daná, ak osoba, proti ktorej smeruje návrh (žaloba), má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má majetok na území Slovenskej republiky. Na konanie o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je vecne a miestne príslušným okresný súd, v ktorého obvode má žalovaný trvalý pobyt. Ak by sa však majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nachádzal v inom štáte, musel by slovenský súd konanie zastaviť pre nedostatok svojej právomoci.

Úprava rodičovských práv a povinností​

Právo EÚ upravuje oblasť rodičovských práv a povinností v nariadení (ES) č. 2201/2003 (nariadenie Brusel 2a). V oblasti úpravy rodičovských práv a povinností má nariadenie veľmi širokú pôsobnosť. Vzťahuje sa na tradičné formy rodičovských povinností vo vzťahu rodiča a dieťaťa a to napr. právo styku , určenie pobytu dieťaťa,  opatrovníctva,  ochrany majetku dieťaťa, schválenie dohody o vyporiadaní dedičstva, vycestovanie dieťaťa alebo umiestnenie dieťaťa do ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti. Súčasne poskytuje pravidlá právomoci súdov a uznávania a výkonu rozhodnutí na území členských štátov. Všeobecne platí, že súdy pri rozhodovaní vychádzajú z obvyklého pobytu dieťaťa v čase podania návrhu.

Návrh na úpravu rodičovských práv podáva rodič na  príslušný okresný súd v mieste bydliska dieťaťa. Konanie je na území Slovenskej republiky oslobodené od súdnych poplatkov. Viac informácií nájdete napríklad na stránke YourEurope.

V zmysle Dohody o vystúpení sa bude podľa uvedeného nariadenia postupovať aj po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ  a to v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (t.j. súdne konania začaté do 31.12.2020).

V prípade absencie regulácie tejto oblasti v budúcej dohode o úprave vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa oblasť rodičovských práv a povinností po uplynutí prechodného obdobia bude spravovať Dohovorom  o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa (Haag, 1966, ozn. č. 344/2002 Zb.). Oblasť medzinárodných únosov sa bude riadiť Dohovorom o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (Haag, 1980, ozn. č. 119/2001 Z.z. v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 str. 4924)​.​

Dedenie

Spojené kráľovstvo sa nezúčastňuje na nariadení (EÚ) č. 650/2012 (nariadenie o dedičských veciach). To znamená, že vystúpením z EÚ sa vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu situácia v oblasti dedenia nezmení.

O dedičstve po slovenskom štátnom príslušníkovi  bude, tak ako doteraz, rozhodovať slovenský súd (aj keď v čase smrti žil v Spojenom kráľovstve), teda notár poverený súdom ako komisár. Ak sa však jedná o majetok, ktorý sa nachádza na území Spojeného kráľovstva, bude o ňom rozhodovať súd Spojeného kráľovstva. V Spojenom kráľovstve sa ustanoví v dedičstve správca, ktorý predovšetkým uhradí dedičskú daň a iné dane a zvyšok je potom predmetom dedičstva. 

O dedičstve nachádzajúcom sa na území Slovenskej republiky, po štátnom príslušníkovi Spojeného kráľovstva, ktorý v čase smrti žil na území  Slovenskej republiky rozhodujú slovenské súdy/notári  len

  1. ak štát, ktorého je poručiteľ príslušníkom, ani nevydáva dedičstvo slovenských občanov slovenským súdom, ani nepriznáva ich rozhodnutiam právne následky, alebo ak cudzí štát odmietne zaoberať sa dedičstvom alebo ak sa nevyjadrí, alebo
  2. ak tu mal poručiteľ bydlisko a ak žiada o to dedič, ktorý sa tu zdržuje,
  3. vždy, ak ide o nehnuteľnosti ležiace na území Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o dedení  (nie len v Spojenom kráľovstve) je možné nájsť na stránke Európskeho portálu elektronickej justície. Pomoc v základných otázkach vie poskytnúť aj veľvyslanectvo.

Osobný bankrot

Osobný bankrot sa bude po ukončení prechodného obdobia riadiť na Slovensku slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti totiž momentálne (počas členstva UK v EÚ ako aj v prechodnom období) reguluje nariadenie (EÚ) č. 2015/848 nariadenie o insolvenčnom konaní, prepracované znenie. Nariadenie sa uplatňuje len do konca prechodného obdobia. Po ňom sa uznanie britského rozhodnutia bude spravovať ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. 7/2005 Z.z., § 175), ktorý vyžaduje pre uznanie vzájomnosť. Zatiaľ nie je jasné, či bude zabezpečená.​ 

Overovanie verejných listín

Verejné listiny, vydané slovenskými orgánmi, vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostilu.

Do 31.12.2020 sa uplatňuje nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín), ktoré pre vybrané verejné listiny od apostilu upúšťa. Konkrétne ide verejné listiny osvedčujúce: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. Občan, ktorý požiada o vydanie verejnej listiny môže požiadať aj o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý nahrádza preklad verejnej listiny. 

Po 31.12.2020 sa režim overovania bude riadiť iba haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre občana SR to bude znamenať, že apostil bude potrebovať znovu na všetky verejné listiny, ktorú bude chcieť použiť v Spojenom kráľovstve. Detailnejšie informácie sú k dispozícii napríklad na stránke Overovanie listín – Apostily.

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach

Právomoc súdu, voľba súdu (ktorý súd má vo veci konať?)

Členské štáty EÚ postupne zjednotili svoje vnútroštátne právne normy upravujúce právomoc súdov v cezhraničných sporoch. Za týmto účelom EÚ regulovala aj otázky určenia právomoci súdov niektorého členského štátu rozhodnúť určitý obchodný spor, v ktorom sa jedna zo strán sporu, predmet sporu alebo iná významné skutočnosť nachádza v inom členskom štáte EÚ. 

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ upravuje aj otázky uplatňovania nariadení, ktoré upravujú právomoc súdov v občianskych, obchodných veciach, najmä  nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (Brusel 1a)

Na súdne konania začaté pred skončením prechodného obdobia (do 31. 12. 2020), sa bude naďalej uplatňovať doterajšia právna úprava. V prípade, ak bude chcieť občan SR vzniesť žalobu na súdoch Spojeného kráľovstva, právomoc súdov sa určí do konca prechodného obdobia podľa príslušných nariadení EÚ a po jeho uplynutí už podľa vnútroštátnych právnych predpisov Spojeného kráľovstva upravujúcich túto oblasť, resp. podľa medzinárodných dohovorov, ktorými bude Spojené kráľovstvo viazané. 

Možnosť žalovať osoby so sídlom v Spojenom kráľovstve na slovenských súdoch sa po skončení prechodného obdobia bude spravovať nariadeniami EÚ, v rozsahu, v ktorom možno založiť právomoc voči osobám so sídlom v tretích štátoch podľa týchto nariadení. V ostatných prípadoch si slovenský súd voči osobe žijúcej v Spojenom kráľovstve môže založiť právomoc na základe zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

Väčšina dohôd o voľbe súdu sa bude posudzovať podľa haagskeho Dohovoru o voľbe súdu z roku 2005, keďže dohovor  zostáva pre Spojené kráľovstvo v platnosti aj po 31. 12. 2020.

Uznanie súdneho rozhodnutia​

Uznávanie súdnych rozhodnutí v EÚ je jednou z dôležitých garancií efektívneho fungovania vnútorného trhu, vymáhateľnosti práva a prístupu k spravodlivosti. V EÚ sa postupne vytvoril unikátny systém “voľného pohybu” súdnych rozhodnutí, ktorého základom je ich vzájomné uznávanie členskými štátmi naprieč EÚ. Podrobnosti o vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach upravuje najmä nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (Brusel 1a)​.

V zásade platí, že podľa európskej právnej úpravy sa budú súdne rozhodnutia uznávať len ak boli vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).

Súdne rozhodnutia vydané v konaniach začatých po skončení prechodného obdobia, budú súdy uznávať podľa medzinárodných zmlúv alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych predpisov. 

Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny. Platí, že vyššie uvedené nariadenia sa budú uplatňovať na uznávanie verejných listín úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných a uznávanie súdnych zmierov schválených alebo uzavretých pred 31.12.2020, a to tak v SR ako aj v Spojenom kráľovstve. 

Výkon rozhodnutia, exekučný titul

Výkon súdnych rozhodnutí v obchodných a občianskych veciach členských štátov EÚ na území iných členských štátov reguluje najmä  nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 (Brusel 1a)

Podľa európskej úpravy bude možné vykonať len také súdne rozhodnutia vydané v konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (tzn. konanie začalo do 31.12.2020, rozhodnutie v tomto konaní môže byť vydané aj po tomto dátume).

Súdne rozhodnutia vydané v konaniach začatých po skončení prechodného obdobia sa budú vykonávať podľa medzinárodných zmlúv alebo dohovorov v špecifických oblastiach, ktorých zmluvnou stranou je alebo sa dovtedy stane Spojené kráľovstvo, resp. podľa vnútroštátnych predpisov. 

Vyššie uvedené sa týka nielen súdnych rozhodnutí, ale aj verejných listín, súdnych zmierov a dohôd, resp. písomností úradne vyhotovených alebo zaregistrovaných ako verejné listiny.  

Obdobne nariadenie (ES) č. 805/2004​ (nariadenie o európskom exekučnom titule) sa uplatňuje na rozhodnutia o nesporných nárokoch, ktoré boli vydané v súdnych konaniach začatých pred skončením prechodného obdobia (31.12.2020) a na súdne zmiery schválené alebo uzavreté a verejné listiny vyhotovené pred skončením prechodného obdobia za predpokladu, že sa o osvedčenie rozhodnutia ako európskeho exekučného titulu požiadalo pred skončením prechodného obdobia.

K uznávaniu a výkonu európskych platobných rozkazov a súdnych rozhodnutí vydaných v európskom konaní s nízkou hodnotou sporu, vydaných na základe osobitných nariadení, pozri časť: Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou.

Platobný rozkaz a spory s nízkou hodnotou

Právo EÚ vytvorilo dva osobitné procesné mechanizmy pre jednoduchšie vymáhanie pohľadávok v cezhraničných sporoch:

  1. Európske konanie o platobnom rozkaze a
  2. Európske konanie s nízkou hodnotou sporu.

Oba procesné mechanizmy neupravujú len jednoduchší a rýchlejší spôsob získania exekučného titulu (právoplatného rozsudku), ale aj jeho uznanie a výkon v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ.

Občania budú môcť počas prechodného obdobia naďalej využívať uvedené dva rýchle spôsoby súdneho vymáhania cezhraničných pohľadávok v rámci EÚ, avšak vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu bude možné využívať tieto nástroje iba v limitovanom rozsahu. 

Procesné mechanizmy na súdoch Spojeného kráľovstva bude možné uplatňovať len do konca prechodného obdobia (aktuálne 31. 12. 2020). Rozhodujúcim okamihom bude dátum začatia konania na súde v Spojenom kráľovstve, tzn. tento súd  bude povinný pokračovať v konaní, ak bol návrh podaný do konca prechodného obdobia a konanie ešte neskončilo.

Slovenské súdy budú podľa európskej úpravy uznávať a vykonávať súdne rozhodnutia Spojeného kráľovstva z konaní, ktoré začali do 31.12.2020. Rozhodujúcim okamihom pre uznanie a výkon nebude dátum, kedy podnikateľ o uznanie a výkon požiada, ale kedy bolo začaté súdne konanie, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, o uznanie a výkon ktorého žiada. 

Konania začaté slovenským súdom po skončení prechodného obdobia vo vzťahu k účastníkovi usadenému v Spojenom kráľovstve nebudú posudzované ako európske konania a budú sa riadiť ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré sa uplatňujú voči tretím štátom.

V Spojenom kráľovstve po skončení prechodného obdobia konania podľa nariadení nebudú možné.

Blokovanie bankových účtov

Právo EÚ nedávno zaviedlo možnosť vydania ochranného opatrenia, ktorým sa má zabrániť prevodu alebo vybratiu finančných prostriedkov z účtu, ktoré by ohrozilo vymáhanie pohľadávok v občianskych alebo obchodných veciach. Nariadenie (EÚ) č. 655/2014​ (nariadenie o európskom príkaze na zablokovanie účtov) zaviedlo “európske“ konanie umožňujúce v cezhraničných  prípadoch účinne a urýchlene zablokovať finančné prostriedky uvedené na viacerých bankových účtoch vo viacerých štátoch EÚ tej istej osoby. 

Spojené kráľovstvo však nie je týmto nariadením viazané. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ teda nebude mať vplyv na uplatňovanie tohto nástroja.  V prípade príkazov vydaných súdmi SR, nariadenie nebude možné použiť na účty dlžníkov, ktoré sú vedené v bankách na území Spojeného kráľovstva a súdy Spojeného kráľovstva nebudú môcť takýto príkaz vydať vôbec (tzn. ani vo vzťahu k účtom vedeným v bankách na území SR). 

Mediácia

Oblasť mediácie pre podniky sa do konca prechodného obdobia (do 31. 12. 2020) bude spravovať relevantnými ustanoveniami práva EÚ tak ako doposiaľ a to smernicou č. 2008/52/ES​ (smernica o mediácii). Oprávnené využiť mediáciu sú osoby, ktoré vedú cezhraničný spor, ktorý sa dobrovoľne rozhodli riešiť mediáciou, boli na ňu vyzvané súdom, alebo im bola mediácia nariadená zo strany príslušného súdu. 

Podľa dohody o vystúpení budú súdy Spojeného kráľovstva uznávať len také slovenské mediačné rozhodnutia, ktoré vznikli na základe dohody strán, resp. z podnetu súdneho orgánu pred uplynutím prechodného obdobia. To isté platí pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí Spojeného kráľovstva v SR. Žiadosť môžu strany sporu podať na súdoch Spojeného kráľovstva do konca prechodného obdobia (do 31. 12. 2020). 

Mediačné rozhodnutia majúce pôvod v Spojenom kráľovstve, začaté po skončení prechodného obdobia, by európske súdy nemuseli uznať a vykonať.

Je otázne či po skončení prechodného obdobia Spojené kráľovstvo zruší opatrenia, ktorými implementovalo smernicu o mediácii, resp. v akom rozsahu ich zruší. V prípade, ak by došlo k zrušeniu týchto ustanovení, problematika cezhraničných mediácií by sa spravovala podľa príslušných ustanovení vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva, čo by mohlo mať dopad najmä na vykonateľnosť cudzích mediačných rozhodnutí v Spojenom kráľovstve.

Právna pomoc

Prístup k spravodlivosti v občianskych a obchodných veciach pre občanov EÚ zabezpečuje inštitút bezplatnej právnej pomoci. Môžu o ňu požiadať osoby, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov a to aj v cezhraničných sporoch. Vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu sa bude do 30. 12. 2020 uplatňovať smernica 2003/8/ES (o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci).  

Cieľom tejto smernice je uľahčiť poskytovanie právnej pomoci v cezhraničných sporoch osobám s nedostatkom finančných prostriedkov, čiže osobám v materiálnej núdzi. Vzťahuje sa na poradenstvo pred súdnym procesom s cieľom dosiahnuť zmier skôr, ako sa začne súdne konanie, na právnu pomoc pri predkladaní veci súdu a na zastupovanie právnym zástupcom na súde, ako aj na pomoc pri oslobodení a na oslobodenie od nákladov konania. Na území SR je bezplatná právna pomoc upravená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. 

Podľa dohody o vystúpení budú príslušné orgány Spojeného kráľovstva akceptovať len tie žiadosti o právnu pomoc, ktoré boli podané do konca prechodného obdobia (aktuálne do 31.12.2020). Žiadosť je potrebné podať formou vyplneného formulára o právnu pomoc a súčasne je potrebné podať žiadosť o postúpenie žiadosti. Formuláre sa vypĺňajú online na stránke Európskeho justičného atlasu​.

Po uplynutí prechodného obdobia (od 1.1.2021) môžu byť žiadosti príslušnými orgánmi zamietnuté. Prístup k spravodlivosti sa bude vo veľmi obmedzenej miere spravovať Dodatkovou zmluvou o civilnom konaní súdnom medzi Československom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Praha, 15. 2. 1935 , č. 176/1935 Zb.), ktorá obsahuje ustanovenia o zákaze zloženia zábezpeky a právo chudobných.

Právne služby (poskytovanie služieb advokátmi)

Poskytovanie právnych služieb vykonáva výhradne obmedzený počet právnických profesií (najmä advokáti, notári a exekútori). Platí, že občania EÚ majú právo na výkon povolania, či už ako zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom získali kvalifikáciu. S výnimkou advokátov právo EÚ neupravuje podmienky výkonu právnických povolaní. Poskytovanie právnych služieb je regulované na vnútroštátnej úrovni. Aj keď medzi nimi prirodzene môžu existovať podobnosti, tieto vnútroštátne predpisy sa v jednotlivých štátoch EÚ líšia, keďže často vychádzajú z historických tradícií. 

Výkon advokácie a cezhraničné poskytovanie právnych služieb advokátmi upravujú najmä:

  • smernica 77/249/EHS na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby,
  • smernica 98/5/ES o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia a
  • smernica 2005/36/ES​ o uznávaní odborných kvalifikácií.

Tieto predpisy sa uplatňujú nielen v prípade, ak advokát vykonáva advokáciu samostatne, ale aj v združení spolu s inými advokátmi, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa dohody o vystúpení uznanie odborných kvalifikácií občanov EÚ a štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva a ich rodinných príslušníkov hostiteľským štátom alebo štátom zamestnania pred skončením prechodného obdobia (aktuálne 31. 12. 2020) bude mať aj naďalej rovnaký účinok v príslušnom štáte vrátane práva vykonávať ich povolanie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Uvedená garancia platí len do konca prechodného obdobia. ​

Obete a odškodňovanie

Základné práva obetí upravuje v EÚ najmä smernica č. 2012/29/EÚ (o ochrane obetí trestných činov). Táto smernica je transponovaná aj v právnom poriadku Spojeného kráľovstva. Po ukončení prechodného obdobia smernica už nebude Spojené kráľovstvo zaväzovať a je možné, že revízia právnej základne Spojeného kráľovstva nadobudnutej počas členstva v EÚ sa dotkne aj ustanovení práva, transponujúcich v Spojenom kráľovstve túto smernicu. Aj keď zámerná zmena rozsahu práv obetí nie je pravdepodobná (nie je jednou z politických tém), práva obetí tak ako sú garantované smernicou nebudú zaručené.

Práva obetí trestných činov

Práva obetí trestných činov sú upravené v zákone č. 274/2017 Z.z. (zákon o obetiach), ktorý komplexne upravuje práva obetí, od práva na informácie cez právo na poskytnutie pomoci až po odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Práva garantované zákonom o obetiach patria každej osobe, ktorá sa domnieva, že je obeťou a to až do okamihu, kým sa nepreukáže, že obeťou nie je. Tieto práva sú na území Slovenskej republiky garantované každému, bez rozdielu a bez ohľadu na brexit. To znamená, že rozsah práv obetí trestných činov sa nemení. 

Každá obeť má na Slovensku právo na informácie, na poskytnutie odbornej pomoci, na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou, na odškodnenie. Bližšiu informáciu je možné nájsť napr. na stránke Pomoci obetiam trestných činnov.

Smernica o ochrane obetí trestných činov stanovila minimálne štandardy práv obetí. Základné práva obetí sú teda rovnaké aj v Spojenom kráľovstve. Bližšia informácia o právach obetí v Spojenom kráľovstve je dostupná napr. na stránke Európskeho portálu elektronickej justície

Po skončení prechodného obdobia sa zmení právo obete podať trestné oznámenie slovenským orgánom, v prípade trestného činu spáchaného na území Spojeného kráľovstva. V takýchto prípadoch už obete budú musieť uplatňovať svoje práva priamo pred príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva a nie pred slovenskými justičnými orgánmi. V obdobnej situácii bude aj obeť zo Spojeného kráľovstva, v prípade trestného činu spáchaného na území SR.

Chcem sa chrániť pred (násilným) protiprávnym konaním (ochranné príkazy)​

Ak sa chcete zdržiavať na území Spojeného kráľovstva a ak osobe pre Vás nebezpečnej bolo uložené v SR ochranné opatrenie – zákaz alebo obmedzenie (napr. zákaz vstupu do istých miest, zákaz kontaktu alebo zákaz priblíženia sa) môžete požiadať o vydanie európskeho ochranného príkazu príslušný orgán, ktorý vydal ochranný príkaz v SR. Tento príkaz Vám umožní uznať účinky ochranného opatrenia vydaného na Slovensku v Spojenom kráľovstve. Podobne je možné uznať na Slovensku účinky obdobných ochranných opatrení vydaných v Spojenom kráľovstve.  

Obeť alebo potenciálna obeť môže postupovať podľa smernice 2011/99/EÚ o európskom ochrannom príkaze (v trestných veciach) alebo podľa nariadenia (EÚ) č.606/2013  o uznávaní ochranných opatrení  v občianskych veciach, v závislosti od toho, ktorý orgán vydal ochranné opatrenie.  Pre účely uznania je ale potrebné doručiť  žiadosť príslušnému orgánu Spojeného kráľovstva (a naopak) pred koncom prechodného obdobia (t.j. do 31. 12. 2020).  Po ukončení prechodného obdobia nebude možné postupovať na základe uvedených právnych predpisov.

Odškodňovanie

Ak ste obeťou trestného činu, ku ktorému došlo na území Spojeného kráľovstva, podľa § 18 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z. (o obetiach trestných činov) môžete podať žiadosť o odškodnenie adresovanú Ministerstvu spravodlivosti SR. Následne Vám ministerstvo spravodlivosti, ako asistenčný orgán v zmysle § 18 ods. 3 uvedeného zákona, poskytne informácie o podmienkach pre získanie odškodnenia platných vo Veľkej Británii. Taktiež Vám zašle tlačivá žiadosti potrebné na požiadanie o takéto odškodnenie a na Vaše požiadanie Vám poskytne prípadnú pomoc i pri ich vyplnení. Ministerstvo spravodlivosti bezodkladne odošle žiadosť o odškodnenie spolu so súvisiacou dokumentáciou rozhodovaciemu orgánu, ktorým je v tomto prípade Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). 

Na odškodňovanie sa bude až do konca prechodného obdobia (t.j. aktuálne do 31.12.2020) vzťahovať uvedená úprava vychádzajúca zo smernice 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov, a to tak na Slovensku ako aj v Spojenom kráľovstve.

Po uplynutí prechodného obdobia by mal platiť v Spojenom kráľovstve vnútroštátny systém odškodňovania, ktorý vychádza z Criminal Inuries Compensation Scheme 2012. Ak táto právna úprava nebude zmenená, v prípade, ak došlo k spáchaniu trestného činu na území Spojeného kráľovstva, bude môcť žiadať odškodnenie aj občan členského štátu EÚ alebo jeho rodinný príslušník žijúci v Spojenom kráľovstve. Bližšie informácie je možné nájsť na stráne  Európskeho portálu elektronickej justície.

Výkon trestu odňatia slobody

Chcem si prísť odpykať trest uložený v spojenom kráľovstve na Slovensko

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte na Slovensku obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.  

Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ bude doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia, t.j. do 31. decembra 2020. Po uplynutí prechodného obdobia bude potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti Spojeného kráľovstva, pričom konanie bude spravované Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb​.​

Chcem si ísť odpykať trest uložený na Slovensku do Spojeného Kráľovstva

Ak máte V Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, môžete o to požiadať do ukončenia prechodného obdobia slovenský súd, ktorý vydal rozsudok. 

Do ukončenia prechodného obdobia podľa Dohody o vystúpení (t.j. do 31. decembra 2020) sa Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody).  Po uplynutí prechodného obdobia bude potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. Problematika sa bude spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.

Procesné práva v trestnom konaní

Procesné práva podozrivých a obvinených osôb sú zakotvené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý sa bude v rozsahu platnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva aplikovať aj na konania v Spojenom kráľovstve nezávisle od jeho vystúpenia z EÚ.

Nad rámec uvedeného dohovoru sa Spojené kráľovstvo v prechodnom období zaručuje dodržiavať aj katalóg procesných práv vyplývajúcich zo smernice č. 2010/64/EÚ (právo na tlmočenie a preklad) a smernice č. 2012/13/EÚ​ (právo na informácie) vo vzťahu ku konaniu o európskom zatýkacom rozkaze. Občania budú mať v prechodnom období naďalej

  • právo na poskytnutie písomného prekladu európskeho zatýkacieho rozkazu. Výnimočne možno namiesto písomného prekladu poskytnúť jeho ústny preklad alebo ústne zhrnutie;
  • právo na bezodkladné poskytnutie písomného poučenia o právach (najmä o práve na tlmočenie a preklad, práva na pomoc advokáta, informácie o obvinení, o prístupe k dokumentom, o lekárskej pomoci, o trvaní pozbavenia osobnej slobody).

Obdobie po 1.1.2021 by nemalo byť poznačené zásadnejšie z hľadiska rozsahu procesných práv v trestnom konaní oproti súčasnosti, nakoľko Spojené kráľovstvo je viazané Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv.

Preukázanie bezúhonnosti

Výpisy a odpisy z trestných registrov

Výpis z registra trestov v SR je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR, ktorá preukazuje, či fyzická osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môžete potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov, či povolení. Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ nebude mať bezprostredný vplyv na priame práva občanov pokiaľ ide o otázky preukazovania bezúhonnosti. Ak budete potrebovať výpis z registra trestov, postup občana za účelom preukázania bezúhonnosti v Slovenskej republike sa i naďalej realizuje v zmysle zákona č. 330/2007 Z. z.​ (o registri trestov). Obdobný postup za účelom preukázania bezúhonnosti v Spojenom kráľovstve sa realizuje v zmysle právnych predpisov platných v Spojenom kráľovstve. Dohoda o obchode a spolupráci upravuje pokračovanie praxe elektronickej výmeny informácií z registrov trestov, aj keď to bude vyžadovať doplnkové technické riešenia.