​​POdávanie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke podniku v obchodnom registri


Služba slúži na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri. Táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 530/2003 Z.z. s lehotou  do 30.septembra 2021. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.


Služba je určená pre podnikateľov a je bezplatná.


Služba vyžaduje:
Návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej PO a organi​začnej zložke podniku zahraničnej/slovenskej PO


Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej slovenskej právnickej osoby, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, a fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej zahraničnej právnickej osoby, o ktorej podnik alebo organizačnú zložku podniku ide, sú povinné do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri. Potvrdenie údajov vykonané v lehote nepodlieha poplatkovej povinnosti. Ak návrh na zápis podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží sa k návrhu na zápis plnomocenstvo; podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený

Registrový súd bezodkladne po doručení návrhu na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby, údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo údaje o organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby v obchodnom registri, tieto údaje v obchodnom registri potvrdí. Proti potvrdeniu údajov registrovým súdom nie sú prípustné námietky.

Postup:

  • Vypísanie formulára 
  • Podpísanie formulára
  • Podanie návrhu
  • Vybavenie podania

Vypísanie formulára


Prvým krokom je vyplnenie elektronického formulára pre návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej PO a organizačnej zložke podniku zahraničnej/slovenskej PO. Formulár je dostupný na webom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy​ zapisovaných osôb. 

Vypísaný formulár uložte do počítača vo formáte XML

  • Príručka pre vypĺňanie elektronických formulárov s popisom jednotlivých polí

 

Podpísanie formulára ​


Vypísaný formulár uložený v počítači vo formáte XML a podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom vo formáte XAdES. 
Výstupom je ASiC kontajner (prípona súboru .asics, .asice, .scs, .sce). Aktuálne je ešte podporovaný aj formát XAdES_ZEP EPES – výstupom je XML súbor s príponou .zepx .

Kvalifikované elektronické podpisy je možné vytvárať bezplatnými (napr. QES) alebo komerčnými aplikáciami QSign, Disig Desktop Signer, Podpisuj.sk, ZEP.disig.sk, D.Bulk Signer – Standard.

Elektronické služby obchodného registra využívajú automatizovanú e-podateľňu ePO QSign


Podanie návrhu


Návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej PO a organizačnej zložke podniku zahraničnej/slovenskej PO sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami.
Pri podaní návrhu je potrebné použiť na to určenú elektronickú službu zverejnenú na www.slovensko.sk

Prvý krokom je vyplnenie údajom navrhovateľa – údaje uložené v profile UPVS sa Vám automaticky vyplnia aj v časti Navrhovateľ.
Registrový súd, Obchodné meno a Spisová značka sa doplnia automaticky po nahratí formulára.

Druhý krok je priloženie dokumentov k podaniu. Dokumenty môžete priložiť prostredníctvom tlačidla Nahraj dokumenty>. Povinným dokumentom je formulár: Návrh na potvrdenie zapísaných údajov o podniku zahraničnej PO a organizačnej zložke podniku zahraničnej/slovenskej PO. 

Postup pri prikladaní elektronického formulára:

  • Pri výbere elektronickej podoby dokumentu sa Vám otvorí okno, v ktorom si nalistujete a vyberiete dokument a tlačidlom Uložiť ho vložíte do podania.

Tretí krok je kontrola podania. Prostredníctvom tlačidla Prehľad podania > si prezrite celé podanie a po kontrole je možné podanie odoslať prostredníctvom tlačidla Odoslať>.

Po odoslaní podania Vám bude do elektronickej schránky a na e-mailovú adresu doručená správa s potvrdenkou o prijatí podania a začatí procesu overovania. Prosím, prečítajte si text potvrdenky. V prípade, ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte, elektronická podateľňa nebude pokračovať v spracovaní podania.
Potvrdenka o prijatí a overení Vášho podania je autorizovaná kvalifikovanou elektronickou pečaťou určenou na podpisovanie výstupov z elektronických služieb obchodného registra.
Formát potvrdenky je ZEP. Potvrdenku je možné prečítať pomocou aktuálnej aplikácie QSign. Kvalifikovanú elektronickú pečať na potvrdenke je možné overiť pomocou aktuálnej aplikácie QSign, online aplikácia http://zep.disig.sk.

Proces automatického overovania podania je ukončený spravidla do 24 hodín od prijatia elektronickou podateľňou. V prípade, ak je dokument autorizovaný certifikátom, ktorému končí platnosť a podateľňa​ nevie automaticky overiť platnosť podpisu, je potrebné čakať na zásah administrátora a čas overenia sa môže predĺžiť. Následne po ukončení overenia Vám bude doručená správa, prílohou ktorej je potvrdenka o overení podania. Prosím prečítajte si text potvrdenky. Ak je podpis na niektorom dokumente vyhodnotený ako neplatný, je následne doručená správa o tom, že nenastali účinky doručenia. V takom prípade je potrebné podanie poslať znovu, s korektne podpísanými dokumentmi.

Vybavenie podania


Proti potvrdeniu údajov registrovým súdom nie sú prípustné námietky. Prostredníctvom elektronickej schránky budete informovaný o ďalšom priebehu spracovávania podania.