V súvislosti so zmenami a úpravami vyplývajúcimi zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) v súlade  s ustanovením § 768s ods. 2 písm. b) a c) novely registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané:

a) osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. októbra 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to

1. osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,

2.  fyzické osoby,

3.  podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,

b) osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,

c) osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do    1. decembra 2020,

d) podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa odseku 2 vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.


 

ZVEREJNENÉ ZOZNAMY V OBCHODNOM VESTNÍKU:

F​YZICKÉ OSOBY

zverejnený v Obchodnom vestníku 1.12.2020, číslo zverejnenia 231/2020 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2474​ 

OSOBY VEDENÉ  PODĽA § 768 ods. 1

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020  

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2490

PODNIKY A ORGANIZAČNE ZLOŽKY ZAHRANIČNÝCH FYZICKÝCH OSÔB

zverejnený v Obchodnom vestníku 23.12.2020, číslo zverejnenia 247/2020  

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2490  

OSOB​​Y, KTORÉ SI NESPLNILI POVINNOSŤ PREMENY ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO

zverejnený v Obchodnom vestníku 22.3.2021, číslo zverejnenia 55/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2549 

OSOBY, KTORÉ VSTÚPILI DO LIKVIDÁCIE PRED 1. OKTÓBROM 2016

zverejnený v Obchodnom vestníku 12.4.2021, číslo zverejnenia 68/2021

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=2562​

​​​​​​​