Redakcia Justičnej revue


 
tel: +421 2 888 911 33
 

Justičná revue

Justičná revue sa skladá z redakčného kruhu, redakčnej rady a samotnej redakcie, kde sa predložené príspevky redakčne upravujú po jazykovej stránke. Odbornú stránku predložených príspevkov posudzuje redakčná rada na základe odborných recenzných posudkov.
 
Ročne vychádza 12 čísiel. Časopis je členený na viacero rubrík, do ktorých redakčná rada schválené príspevky zaraďuje:
 • Štúdie
 • Články
 • Nad jedným rozhodnutím
 • Diskusia (všeobecná)
 • Za a proti
 • Úvaha
 • Európska únia a Slovensko
 • Zo zahraničia
 • Rozhodnutia Ústavného súdu SR
 • Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie
 • Informácie
 • Recenzie - anotácie
 • Digesta
 • Príloha Justičnej revue
 
Od čísla 1/2003 sa časopis Justičná revue rozšíril o prílohu obsahujúcu vybrané súdne rozhodnutia. Pravidelným striedaním sa uverejňujú v nepárnom čísle rozhodnutia všeobecných slovenských súdov a v párnom čísle rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.
 
Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republiky sú zastúpené jednak tými, ktoré boli už zverejnené v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a v časopise Zo súdnej praxe, a jednak tými, ktoré na návrh niektorého z členov redakčnej rady schválila na uverejnenie redakčná rada časopisu Justičná revue. Prílohy sú samostatne venované súdnym rozhodnutiam z oblasti trestného, správneho, občianskeho a obchodného práva.
 
Rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva sa uverejňujú na základe výberu spomedzi rozhodnutí prijatých v ostatných dvoch až troch mesiacoch pred ich uverejnením v Justičnej revue. V samostatnej časti tejto prílohy sa uverejňujú rozhodnutia, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky. Zaraďované sú nielen meritórne rozhodnutia, ale aj rozhodnutia vyhlasujúce sťažnosť za neprijateľnú.
 
 
Pokyny pre autorov prispievajúcich do Justičnej revue

Objednávky:

Wolters Kluwer SR s. r. o.

Mlynské nivy 48

821 09 Bratislava

 

telefón: +421 2 58 10 20 26

e-mail: katarina.dragulova@wolterskluwer.com

 

​​