Pokyny pre autorov príspevkov do Justičnej revue

 1. Do redakcie treba posielať príspevky elektronickou poštou na mailovú adresu: justicna.revue@justice.sk, prípadne poštou na CD.
 2. Rukopis treba posielať v jednoduchom formáte „rtf“ (bez komplikovaných grafických úprav) a priebežne číslovať.
 3. Nad titulkom príspevku uviesť meno autora (autorov) a jeho (ich) pracovisko.
 4. Názov príspevku musí byť krátky a výstižný; v slovenskej a anglickej verzii.
 5. K príspevku napísať synopsu (stručná charakteristika obsahu článku v rozsahu 3 až 5 riadkov); v slovenskej a anglickej verzii.
 6. K príspevku napísať kľúčové slová (3 až 5) v slovenskej a anglickej  verzii a odkaz na 1 až 3 čísla právnych predpisov, ktorých sa príspevok týka.
 7. Štruktúrovať text tak, aby na každej strane bol aspoň 1 nadpis alebo medzinadpis.
 8. Poznámky pod čiarou písať za sebou a priebežne ich číslovať.​
 9. Pri citovaní bibliografických údajov sa riadiť príslušnou normou (bibliografická citácia).
 10. Rozsah odborného článku nesmie presahovať 12 normostrán (pri 1 800 znakoch na jednu stranu), rozsah informácie 4 normostrany, rozsah recenzie 3 normostrany. Pri odborných štúdiách nesmie presiahnuť 20 normostrán (odborná štúdia však musí obsahovať všetky náležitosti vedeckého štýlu; náležitý poznámkový a odkazový aparát i použitú literatúru).
 11. Za vecnú stránku príspevku zodpovedá autor. Zároveň garantuje, že príspevok nebol uverejnený v odbornej ani inej tlači.
 12. Redakcia si vyhradzuje právo upraviť titulok príspevku a vykonať v rukopise potrebné štylistické, jazykové a grafické úpravy, ako aj rozhodnúť o jeho zaradení do toho-ktorého čísla a rubriky.
 13. Príspevky sú odborne posudzované dvomi nezávislými recenzentami. Pripomienky recenzentov je autor príspevku povinný zohľadniť.
 14. Vždy treba uviesť svoju presnú adresu.
 15. Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
 16. Autori v príspevkoch vyjadrujú vlastný názor k danej problematike.
 17. Autor udeľuje súhlas na zaradenie príspevku do informačných systémov Wolters Kluwer SR s. r. o., a na jeho následné verejné rozširovanie a verejný prenos v týchto informačných systémoch.