Obchodný register

 

V zmysle vyhlášky MS SR č. 98/2012 Z. z., ktorou sa novelizovala vyhláška MS SR č. 25/2004 Z. z., s účinnosťou od 1. apríla 2012, elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu v elektronickej podobe vo formáte XML.

Uvedená novela zároveň definovala prechodné obdobie siedmych mesiacov (od 1. apríla 2012 do 31. októbra 2012), v rámci ktorého umožnila súbežne popri formulároch v novom XML formáte vyhotovovať elektronické podania do obchodného registra aj na dovtedy používaných formulároch v RTF formáte.

Uvedené prechodné obdobie končí s účinnosťou k 1. novembru 2012. Od tohto dňa je možné elektronické podanie do obchodného registra vykonať len na formulári v XML formáte.

Dňa 1.2.2004 nadobudla účinnosť nová právna úprava obchodného registra, ktorú predstavujú najmä:

 

Nová právna úprava zavádza nový formát elektronických formulárov pre elektronické podanie na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra vo formáte XML a zároveň  umožňuje do 31. októbra 2012 podávanie elektronických návrhov na zápis do obchodného registra vo formáte RTF.