Obchodný register

 

V zmysle zákona č. 52/2018Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z 1. februára 2018, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa účinnosťou od 1. novembra, do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,1c) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

 

Zápis nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Zákon zároveň definoval prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), v rámci ktorých sú právnické osoby zapísané do obchodného registra uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Ku dňu 1.11.2018 nadobúda účinnosť Vyhláška 178/2018 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Formuláre na zápis údajov do obchodného registra budú dostupné na stránkach  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx a http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx  od 1. novembra 2018.

Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby bude vytvorený nový formulár. Podanie pre zápis, zmenu, výmaz údajov o konečnom užívateľovi výhod je bezplatné.

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.  Kontakty na registrové súdy nájdete TU​.