Obchodný register


 

Dňa 1. novembra 2019 nadobudla účinnosť právna úprava týkajúca sa lehoty na spracovanie návrhu na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod registrovým súdom. V súlade s touto právnou úpravou, návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod podaný registrovému súdu do 31. decembra 2019, musí registrový súd vybaviť do 30. júna 2020, pričom lehoty podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3 zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o obchodnom registri“) sa do 30. júna 2020 nepoužijú.
V tejto súvislosti sa však lehota na vybavenie návrhu registrovým súdom do 30. júna 2020 nevzťahuje na všetky prípady týkajúce sa zápisov údajov o konečnom užívateľovi výhod. Ide iba o prípady, kedy právnické osoby s povinnosťou zapisovať údaje o konečnom užívateľovi výhod, zapísané do obchodného registra do 31. októbra 2018, dopĺňajú tieto údaje do obchodného registra v súlade s ustanovením § 15e zákona o obchodnom registri.
Ak nastane situácia, že po podaní návrhu podľa § 15e zákona o obchodnom registri, je podaný ďalší návrh na zápis týkajúci sa tej istej zapísanej osoby, bude sa aplikovať výnimka z možnosti vybavenia návrhu registrovým súdom v lehote do 30. júna 2020 a  registrový súd vybaví návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod spolu s ďalším návrhom na zápis týkajúcim sa tej istej zapísanej osoby v lehote podľa § 8 ods. 1 a § 13 ods. 3 zákona o obchodnom registri – čiže v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis alebo v prípade cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností, v lehote 21 dní od podania návrhu na zápis. Zo závažných prevádzkových dôvodov môže byť táto lehota predĺžená o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní.
Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.
Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú verejne dostupné  na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.
Obchodný register je vedený na registrových súdoch.  Kontakty na registrové súdy nájdete TU​.
Odpovede na často kladené otázky vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod nájdete TU​.
Dňa 22. októbra 2019 bol prijatý zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s delenou účinnosťou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020. Uvedený zákon bude mať priamy dopad aj na právnu úpravu obchodného registra. Zavedie sa napríklad výlučná elektronická forma podávania návrhov na zápis údajov do obchodného registra, návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov, ako aj návrhov na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra. Vyššie uvedený zákon upravuje aj čistenie obchodného registra.

Technická podpora - nahlásenie problému​  TU​

 


 


 

 ​

 


 ​​​