Obchodný register


„Pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, sa v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“), s účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zákonom č. 373/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bolo s účinnosťou od 1. januára 2019 novelizované znenie ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedenou novelou sa zaviedlo pravidlo, podľa ktorého sa údaje o konečných užívateľoch výhod nezapisujú pri tých právnických osobách, ktoré už sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri (s výnimkou osôb už zapísaných v registri partnerov verejného sektora), na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľov výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  zapisujú už s údajmi o konečných užívateľov výhod až od 1. novembra 2018.

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.  178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.

Formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na nasledujúcich stránkach  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky od 1. novembra 2018.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx​

Pre zápis konečného užívateľa výhod už existujúcej spoločnosti využite formuláre:

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulár-na-zápis-údajov-o-konečnom-užívateľovi-výhod-v-elektronickej-podobe.aspx​

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx​

Na podávanie návrhu Na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľov výhod použite elektronickú službu vypublikovanú na www.slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/detail-sluzby?externalCode=ks_336286​

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné  na www.orsr.sk​, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra.  Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.  Kontakty na registrové súdy nájdete TU​.


​​​​​​​​​​​​​