Preskočiť na hlavný obsah

Intervencia Slovenskej republiky v konaní pred ESĽP v nórskom prípade týkajúcom sa odobratia maloletého dieťaťa zo starostlivosti biologických rodičov

​Štrasburg, 16. októbra 2018 – Veľká komora ESĽP bude pojednávať v nórskom prípade, v ktorom SR intervenuje ako tretia strana

​Slovenská republika intervenuje v prípade Strand Lobben a ďalší v. Nórsko, v ktorom komora väčšinou hlasov dospela k záveru, že rozhodnutím umožňujúcim adopciu druhej sťažovateľky pestúnmi nedošlo k porušeniu práva jej biologickej matky na rešpektovanie rodinného života podľa článku 8 Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Pojednávanie pred veľkou komorou ESĽP v tomto prípade sa má uskutočniť 17. októbra 2018.

Slovenská republika vo svojej intervencii zdôraznila ustálenú judikatúru ESĽP, ktorá primárne chráni biologickú rodinu. Ďalej poukázala na to, že o závažnosti problému týkajúceho sa odoberania detí bez relevantných dôvodov svedčí aj fakt, že orgány Rady Európy sa už niekoľko rokov zaoberajú praxou orgánov v dotknutých členských štátoch. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (ďalej len „PZ RE“) prijalo viacero rezolúcií, napr. rezolúciu č. 1908(2012), nazvanú „Ľudské práva a rodinné súdy“, rezolúciu č. 2049(2015), nazvanú „Sociálne služby v Európe: legislatíva a prax pri odoberaní detí z ich rodín v členských štátoch Rady Európy“, ako aj súvisiace odporúčanie č. 2068 z 22. apríla 2015, alebo rezolúciu č. 2232(2018), prijatú PZ RE 28. júna 2018 a nazvanú „Dosiahnutie rovnováhy medzi najlepším záujmom dieťaťa a potrebou udržania rodiny“. 

Vo svojej intervencii Slovenská republika spomenula aj svoju skúsenosť s nórskym systémom sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, konkrétne prípad slovensko-nórskych rodičov, ktorým bola v Nórsku odobratá dcérka. Ide o prípad, ktorý bol široko medializovaný a v ktorom viacero slovenských orgánov verejnej moci – Komisárka pre deti, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj bývalá vedúca slovenskej delegácie PZ RE, intervenovalo v prospech rodičov. Napriek tomu je dieťa stále v pestúnskej starostlivosti.

Slovenská republika poukázala aj na skutočnosť, že viac ako 200 nórskych expertov pracujúcich s deťmi sa podpísalo pod petíciu, ktorú oficiálne odovzdali nórskej vláde, a v ktorej upozorňujú na znepokojivú situáciu v nórskom systéme starostlivosti o deti a mládež, v ktorom v dôsledku nekompetentnosti úradníkov a zneužitiu právomocí dochádza k množstvu chýb majúcich závažné následky aj v podobe porušovania ľudských práv.

anglická verzia:

The Slovak republic submitted its intervention in the case Strand Lobben and Others v. Norway in which a majority of the Chamber found that the decision authorising the adoption of the second applicant by foster parents was not in violation of her biological mother’s right to respect of family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The oral hearing before the Grand Chamber of the European Court of Human Rights is scheduled for 10 October 2018. 

The Slovak republic in its intervention highlighted the established case-law of the European Court, which primarily protects the biological family. It further underlined that the gravity of the problem concerning the removal of children without relevant reasons is testified by the fact that the bodies of the Council of Europe have already been dealing for several years with the practice of the authorities in the respective Member States. Several resolutions of Parliamentary Assembly of the Council of Europe (hereafter the “PACE”), e.g. Resolution 1908(2012) named “Human Rights and Family Courts”; Resolution 2049(2015) named “Social services in Europe: legislation and practice of the removal of children from their families in Council of Europe Member States” and the respective Recommendation 2068 of 22 April 2015; or Resolution 2232(2018) adopted by PACE on 28 June 2018 and named „Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep the families together“.

In its intervention the Slovak republic mentioned also its experience with the Norwegian system of socio-legal protection of children and youth, namely the case of Slovak-Norwegian parents whose daughter had been taken away in Norway. It is a case which was widely promoted in the media and in which also several Slovak public authorities – the Commissioner for Children, the Commissioner for Persons with Disabilities, the previous Minister of Justice of the Slovak Republic, the Minister of Labour of Social Affairs and Family of the Slovak Republic as well as former Chairmen of Slovak Delegation of PACE intervened in favour of the parents. However, the child is still in foster care.

The Slovak republic also pointed to the fact that more than 200 Norwegian experts working with children signed the petition, which they officially submitted to the Norwegian Government and where they point to the disquieting situation within the Norwegian system of care for children and youth, where in consequence of incompetence of officials and misuse of powers several shortcomings occur resulting also in violation of human rights.