Preskočiť na hlavný obsah

Odborné stretnutie: Znalecká činnosť pri rozhodovaní o maloletých

Dňa 11. júla 2016 sa na ministerstve spravodlivosti konalo stretnutie na tému Znalecká činnosť v súvislosti s rozhodovaním o maloletých, ktoré iniciovala zástupkyňa vlády SR pred ESĽP, Marica Pirošíková. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností  za účelom skvalitnenia aplikačnej praxe a prediskutovanie potreby prijatia legislatívnych zmien.

Stretnutia sa zúčastnili sudcovia, prokurátori, vyšetrovatelia, súdni znalci, advokáti, psychológovia, psychoterapeuti, Komisárka pre deti, zástupca riaditeľa odboru vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru, zástupcovia ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, ministerstva spravodlivosti, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, Asociácie krízových stredísk,  zástupcovia Koalície pre deti Slovensko a OZ Labyrint. Zástupcovia Ústavu pre znaleckú činnosť v Psychológii a Psychiatrii, A. Heretik, R. Máthé, a K. Haidová, na stretnutí upozornili  na najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú orgány verejnej moci pri kladení otázok v nadväznosti na rozhodovanie o maloletých a na chyby, ktorých sa dopúšťajú znalci pri vyhotovovaní znaleckých posudkov o maloletých. S príspevkom Štrukturované protokoly aplikované v zahraničí pri posudzovaní prípadov suspektného sexuálneho zneužívania maloletých vystúpila S. Karkošková z Vysokej školy zdravotníctva sociálnej práce sv. Alžbety. V následnej diskusii priblížili svoje poznatky z praxe aj Komisárka pre deti a Doc. MUDr. Igor Škodáček, prednosta oddelenia detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice Bratislava  a zástupkyňa vlády SR pred ESĽP, ktorá upozornila na potrebu zosúladenia vnútroštátnej praxe so štandardami Dohovoru o ochrane ľudských práv  a základných slobôd.