Preskočiť na hlavný obsah

​Výzva na nominovanie kandidátov na dočasné pridelenie národných právnikov za SR do Kancelárie ESĽP

​Tajomník Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (ďalej len „ESĽP“) pán Erik Fribergh zaslal Ministerstvu spravodlivosti SR informatívnu nótu, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky dočasného pridelenia (sekondovania) národných právnikov z členských štátov Rady Európy do Kancelárie ESĽP.

Text informatívnej nóty: informatívna nóta.pdfinformatívna nóta.pdf.

Sekondovanie sa týka najmä sudcov, vyšších súdnych úradníkov, prokurátorov a advokátov a spĺňa dvojaký cieľ: na jednej strane poskytuje ESĽP pomoc skúsených národných právnikov so znalosťami národných právnych systémov a na strane druhej podporuje efektívnejšiu implementáciu Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len „EDĽP“) na národnej úrovni, keďže národní právnici sa počas sekondovania zoznámia so systémom aplikácie EDĽP.

ESĽP sekondovaným právnikom neuhrádza žiadne náklady. Všetky  náklady na sekondovaných právnikov znáša vysielajúca strana. V prípade sekondovania právnika zo Slovenska by mu zamestnávateľ aj naďalej poskytoval mesačnú mzdu a náklady na ubytovanie, stravovanie, dopravu a poistenie by si hradila sekondovaná osoba.

Konečný výber sekondovaných právnikov uskutočňuje ESĽP, ktorý vyberá pre neho najvhodnejšieho kandidáta. Minimálna dĺžka trvania sekondovania je 1 rok, môže byť predĺžená na maximálne 3 roky. Vybraní právnici musia ovládať slovom a písmom anglický alebo francúzsky jazyk. V rámci Kancelárie ESĽP sú zvyčajne zaradení do divízie, kde sú spracovávané prípady štátu, ktorý ich vysiela. 

V prípade záujmu o  pozíciu sekondovaného právnika v Kancelárii ESĽP, nomináciu národného právnika a jeho životopis v anglickom alebo francúzskom jazyku je možné zaslať Ministerstvu spravodlivosti SR  na e-mailovú adresu: zuzana.martinakova@justice.sk.